null Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

22.4.2021

Eduskunta. Maa- ja metsätalousvaliokunta 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan eläinten kuljetuslakiin muutoksia koskien EU:n virallisen valvonnan säännöksiä mm. valvonnan järjestämistä, viranomaisten tehtäviä sekä valvonnasta perittäviä maksuja. MTK haluaisi tuoda esiin hallituksen esitykseen liittyen seuraavaa: 

Kaupallisten eläinkuljetusten ja muiden eläinkuljetusten välinen rajanveto 

EU:n eläinkuljetusasetusta sovelletaan eräin rajauksin kaikkiin sellaisiin kuljetuksiin, jotka tapahtuvat kaupallisen toiminnan yhteydessä. Tuotantoeläinten siirtoja laitumelta toiselle ja eräitä lyhyitä (alle 50 km etäisyys) eläinten kuljetuksia on koskenut vain tietyt asetuksen säännökset (Art 3 ja 27). Eläinten kuljetukset eläinlääkärin vastaanotolle ja sieltä pois ovat olleet rajattuina asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.  

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan kuljetuksen ja muun kuljetuksen välisen eron täsmentämistä määrittelemällä muu kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva kuljetus. Hallituksen esityksessä pykälän 4 (määritelmät) kohta 9 esitetään nyt uutena määritelmänä: 

muulla kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvalla kuljetuksella eläinten kuljetusta, johon ei liity rahan, tavaroiden tai palvelujen välitöntä vaihdantaa ja jonka tavoitteena ei ole välittömästi tai välillisesti taloudellinen voitto. 

Perusteluosiossa vielä tarkentaen, että jos eläimen kuljetus on osa liiketaloudellista toimintaa kuten maatalousyritystä, katsotaan kuljetus kaupalliseksi toiminnaksi.  

MTK ei kannattanut tätä lisäystä määritelmiin aikaisemmassa lausunnossaan, koska näkee, että sillä ei edelleenkään selvennetä toivotulla tavalla kaupallisten ja ei-kaupallisten eläinkuljetusten tulkintaa. Juuri tämä rajanveto ei-kaupallisen ja kaupallisen kuljetuksen välillä on ollut tulkinnanvaraista. MTK näkee, että tässä on riski tuottajan hallinnollisen taakan lisääntymiselle mm. eläinkuljetuspätevyyden ja -lupien osalta. Käytännön esimerkki nykyisen lain tulkinnan osalta (Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan): lampurin suorittamana kuljetus omalla kuljetuskalustollaan, jolla hän vie lampaat teurastettavaksi kerran vuodessa lähiteurastamoon, katsotaan kaupalliseksi eläinkuljetukseksi, kun taas omistajan (omistajana yksityishenkilö tai yritys) toimesta hevosen kuljetus kengittäjälle säännöllisesti ei ole kaupallinen kuljetus.  MTK on esittänyt kyseiseen kohtaan (4§ kohta 9) lauseen lopun poistamista: 

muulla kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvalla kuljetuksella eläinten kuljetusta, johon ei liity rahan, tavaroiden tai palvelujen välitöntä vaihdantaa ja jonka tavoitteena ei ole välittömästi tai välillisesti taloudellinen voitto. 

Lakiin esitetty Tullin toimivallan muutos, jolla annettaisiin Tullille mahdollisuus suorittaa valvontaa EU:n sisärajoilla, on MTK:n mielestä kannatettava ja johdonmukainen. EU:n eläinkuljetusasetuksen tarkoittaman koulutuksen antaminen ja pätevyystodistuksen edellyttämien tutkintojen järjestämisen antaminen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen tehtäväksi on MTK:n mielestä hyvä ja tarkoituksenmukainen muutos. Oppilaitokset voisivat tarjota koulutusta myös erillisenä maksullisena koulutuksena henkilöille, jotka eivät suorita laajempaa ammatti- tai korkeakoulututkintoa.   

Uutena vaatimuksena toimijalle on esitetty velvoite reittisuunnitelman laatimiseen porojen ja turkiseläinten pitkissä kuljetuksissa, kun kuljetus suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Tämä on kannatettava lisäys ja yhdenmukaistaa eläinkuljetusten käytäntöjä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945

aiheet: lausunto, lausunnot