Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta

16.11.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. MTK toteaa luonnoksesta seuraavaa.

Liitteiden muutos ei ole vain teknisluontoinen muutos, sillä ehdollisuuden lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen ehtoina liitteessä I olevien luonnonsuojelulain (jatkossa lsl) pykälien sisältö on muuttunut luonnonsuojelulain uudistuksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jatkossa, viljelijän on uudistuneen lsl:n 51 pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan pyydettävä lupa sellaisten riistaeläinlajien yksilöiden poistamiseen, jotka aiheuttavat ilmeisen uhan ihmisen turvallisuudelle tai uhkaavat aiheuttaa omaisuudelle merkittävää taloudellista vahinkoa. Käytännössä muutos voi vaikuttaa esimerkiksi kansallispuistojen ja luonnonpuistojen alueella eläinten laidunnusta harjoittavien yritysten toimintaan. Joissain tapauksissa monimutkaistuva lupakäytäntö tarkoittaa siis sitä, että lsl:ssa epämääräisesti määritellyn (riistaeläimen) ja uhkaavasti käyttäytyvän riistaeläimen poistamiseen olisi haettava lupa, vaikka sen poistamiseen ei muutoin tarvittaisi lupaa. Sääntelyllä ei tule kasvattaa viljelijöille tulevaa hallinnollista taakkaa, kuten hallitusohjelmassakin todetaan, eikä korottaa kynnystä ryhtyä tärkeään luonnonmonimuotoisuutta edistävään laidunnustyöhön lsl:n 51 pykälässä tarkoitetuilla alueilla. Tältä osin muutettavasta liitteestä tulee jättää pois lsl:n 51 pykälän 1 momentin 3 kohta.

Liitteeseen III ehdotettua muutosta nautojen suojelusta annetun asetuksen (592/2010) 13 pykälää koskevan viittauksen osalta on myös tarkennettava. Ehdotettu muutos ei perustu lsl:n tai eläinsuojelulain muutokseen. Nyt ehdotettu poislukeva muutos koskee vain vasikoita, mutta liitteessä todetaan kuitenkin ”(pois lukien vasikat)”. Tämä sulkeissa oleva lisätarkennus on ilmeisesti jäänyt poistamatta. Epäselvää kohtaa on tarkennettava. Kyseinen muutos tarkoittaisi myös käytännössä sitä, että eläinten hyvinvointia koskevien ehdollisuuden lakisääteisten hoitovaatimusten piiriin tulisi jatkossa vaatimus siitä, että nautojen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina. Juoma-astioiden puhtauden valvominen perustuu jokseenkin subjektiivisiin tekijöihin. Tämä muutos on viljelijöiden oikeusturvan näkökulmasta ongelmallinen, koska ehdollisuuden lakisääteisten hoitovaatimusten piirissä sanktiouhka on huomattavan suuri eikä suuren sanktion perusteena tule olla ennalta-arvaamattomiin valvontaperusteisiin liittyvän tekijän laiminlyönti. Muutosehdotus, jonka mukaan 13 pykälän 2 momentin 4 virke poistettaisiin liitteestä, on peruttava.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Helsingissä 16.11.2023

Kimmo Tammi
Juristi