Takaisin Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

02.05.2024

Eduskunnan ympäristövaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta tulla asiassa kuulluksi ja toteaa asiasta seuraavaa:

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, joilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön uusiutuvaa energiaa koskevaan RED II -direktiiviin tehdyt muutokset. MTK pitää luonnonsuojelulakiin ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja kannatettavina.

Luonnonsuojelulain 35 §:n 4 momenttiin ehdotetun muutoksen myötä uusiutuvaan energiaan liittyvän hankkeen Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arviointi tehtäisiin aina ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. MTK toteaa, että yhteisarviointi sujuvoittaisi hankkeiden valmistelua. Menettelyihin liittyen MTK muistuttaa, että sujuvuuden toteutuminen käytännössä vaatii sääntelyn lisäksi määrällisesti riittävää ja laadullisesti korkeatasoista viranomaisresursointia.

Luonnonsuojelulain 39 §:ään lisättäväksi ehdotetun uuden 4 momentin ja 83 §:ään lisättäväksi ehdotetun uuden 4 momentin myötä uusiutuvaan energiaan liittyvä hanke katsottaisiin erittäin tärkeän yleisen edun mukaiseksi ja kansanterveyttä ja turvallisuutta palvelevaksi. MTK toteaa, että muutos selkiyttäisi tulkintaa yhden poikkeusedellytyksen täyttymisen osalta. MTK pitää menettelyjen sujuvuuden kannalta tärkeänä, että myös muiden poikkeusedellytysten arviointi on uusiutuvan energian hankkeisiin liittyen asianmukaista ja sujuvaa.

Luonnonsuojelulain 70 §:ään lisättäväksi ehdotetun uuden 5 momentin myötä uusiutuvan energian tuotantolaitoksen rakentamisessa ja käytössä tapahtuvaa rauhoitetun lajin yksilön tappamista tai häiritsemistä ei pidettäisi tahallisena, jos rakentamisen ja toiminnan aikana on lieventävin toimenpitein asianmukaisesti pyritty estämään rauhoitetun lajin yksilöiden kuolema ja niihin kohdistuvat häiriöt. MTK:n käsityksen mukaan muutoksella pyrittäisiin edistämään käytännön toiminnan sujuvuutta, mikä on myönteistä. MTK:lle on kuitenkin epäselvää, olisiko muutoksella lopulta sujuvuutta lisäävää vaikutusta. Hallituksen esityksen mukaan säännös koskisi sellaisia tahattomasti aiheutuvia vaikutuksia, jota ei tälläkään hetkellä hallintokäytännössä ole pidetty tahallisena. Uudesta säännöksestä huolimatta tahalliseen tapaamiseen ja häiritsemiseen tarvittaisiin edelleen poikkeuslupa.

Helsingissä 2.5.2024

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Anna-Rosa Asikainen juristi, luonnonsuojelu