Takaisin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain metsätuhojen torjunnasta muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain metsätuhojen torjunnasta muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

12.01.2023

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Laajojen metsätuhojen torjunta (10§, 10a§)

Lakimuutoksen tarkoituksena on jatkaa nykyisin voimassa olevaa käytäntöä laajojen metsätuhojen torjunnasta ja torjunnasta aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta maanomistajille.

MTK pitää tärkeänä, että voimassa olevaa käytäntöä voidaan jatkaa. Ilmastonmuutos lisää riskejä uusien tuhonaiheuttajien leviämiseen ja laaja-alaisten metsätuhojen esiintymiseen, joten tukijärjestelmän jatkaminen on entistä tärkeämpää.

Laaja-alaisten tuhojen torjunta on myös välttämätöntä tehdä koko tuhoalueen laajuisena, joten esitys tuen maksamisesta vähämerkityksisenä tukena niille korvauksensaajille, jotka eivät muuten olisi oikeutettuja tukeen, on perusteltu.

Juurikäävän torjunta (8b§, 19§)

Metsätuholakiin esitetään lisättäväksi uusi 8 b §, jonka mukaan metsän hakkaajalla ei ole velvollisuutta juurikäävän torjuntaan, jos sen toteuttaminen ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen tai erityisen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Esitetty muutos poiketa juurikäävän torjuntavelvoitteesta ylivoimaisen esteen ja poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta mahdollistaa reagoinnin muuttuneeseen tilanteeseen ilman aikaa vievää lainsäädäntöprosessia. Kevään 2022 tilanne ja torjunta-aineiden saatavuusongelmat osoittivat tarpeen tällaiselle reagointivalmiudelle.

MTK korostaa, että esitetty mahdollisuus torjuntavelvoitteesta poikkeamiseen ei saa muodostua porsaanreiäksi, joka heikentää metsien terveyden ylläpitoa. MTK pitää tärkeänä, että pelkän taloudellisen esteen tai kantokäsittelyaineiden hinnan nousun ei katsota olevan riittävä peruste torjuntavelvollisuudesta luopumiselle. Torjuntavelvoitetta on edelleen valvottava ja mahdolliset poikkeamiset velvoitteesta pystyttävä osoittamaan ehdottoman perustelluiksi.

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.

Lea Jylhä
Metsäasiantuntija