Takaisin Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2023 ja 2024

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2023 ja 2024

28.11.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry lausuu otsikon asiassa seuraavaa:  

Nyt lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa on kyse vuoden 2023-2024 veloitettavien toimitusmaksujen asettamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö esittää maksuihin korotuksia, joiden myötä maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista nousisivat keskimäärin 5 % ja kiinteähintaisten kiinteistötoimitusten maksut nousisivat keskimäärin noin 11,1 %. Merkittävimmät syyt maksujen korotusperusteeseen ovat yleisen kustannustason nousu, henkilöstötarvemuutokset sekä kasvaneet tietohallintokustannukset.  

MTK pitää sähköisten palveluiden kehittämistä hyvänä asiana. MTK kuitenkin muistuttaa sähköisten palveluiden ratkaisevan vain osan Maanmittauslaitoksen palveluista, eivätkä ne voi korvata asiantuntijoiden tarvetta. MTK on jo vuonna 2016 lausunut sähköisten palvelujen tehostamisen tuomasta lisäkustannuksesta toimitushintoihin.  Jossain vaiheessa palvelujen kehittämisellä pitäisi kuitenkin olla päinvastainen vaikutus ja kustannushyötyjen tulisi näkyä myös asiakkaalle päin. Toistaiseksi kustannukset ovat näyttäytyneet toimitushintojen korotuksina. MTK:n käsityksen mukaan maksukorotukset ovat omiaan vähentämään maanmittauslaitoksen palveluiden käyttämistä, mikä ei ole toivottavaa kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudelle eikä myöskään omistajan oikeusturvalle eikä kiinteistöjen tarkoituksenmukaiselle käytölle. MTK katsookin, että maanomistajiin kohdistuvien maksujen korottamisesta tulisi pidättyä.  

Kiinteistöjen yhdistämistä ja tilusvaihtoja koskevat maksut nousisivat keskimäärin 11,1%. Asetuksen seuraavaa kaksivuotiskautta ajatellen MTK näkee tarvetta tulevaisuudessa tarkastella toimitusten houkuttelevuutta myös toimitusten tavoitteiden näkökannalta. Esimerkiksi tilusvaihtoja tehdään todella vähän vuosittain, vaikka tarkoituksenmukaisen maankäytön näkökulmasta tilusvaihdot olisivat todella järkeviä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä esimerkiksi vähentämään maatalouden päästöjä ja muodostamaan tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Sama koskee kiinteistöjen yhdistämisen tuomia hyötyjä operatiivisten toimintojen kustannusten pienentämisessä. Kiinteistöjä yhdistämällä saadaan työmäärää vähennettyä moninkertaisesti esimerkiksi puukaupassa, metsävakuutuksissa, metsään.fi palvelujen ylläpidossa jne. Eräiden toimitusten kustannuksia tulisikin verrata niiden tuomiin hyötyihin, jolloin toimituksia olisi myös helpompi markkinoida jatkossa.   

Kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista MTK esittää, että sähköistä kiinteistökauppaa tuotaisiin vaihtoehtoisena kiinteistökaupan keinona vahvemmin esille. Sähköisessä kiinteistökaupassa ei kaupanvahvistajaa tarvita, mikä säästää osapuolten kustannuksia. MTK:n näkemyksen mukaan sähköistä kiinteistökauppaa ei tunneta.  

Helsingissä 28.11.2022 

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja

Juho Ikonen 
Maankäytön asiantuntija