Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

07.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Asetuksella säädettäisiin eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliito MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Asetusehdotukseen liittyen MTK ry haluaa tuoda esiin seuraavaa.

4 §

MTK pitää tärkeänä, että 4 pykälän 2 momentin 13 kohdan jaloittelutarha määritellään tarkemmin tulkinnanvaraisuuksien välttämiseksi. Lisäksi pykälän 2 momentin 20 kohtaa voi muodostua ongelmaksi viljelijöiden oikeussuojan näkökulmasta ja kyseistä kohtaa on syytä tarkentaa. Viljelijän on voitava tarkistaa ja saatava kunkin vuoden monitorointitarkastusten osalta tieto niistä aloista, joilla monitorointitarkastuksen yhteydessä ei ole todettu maataloustoimintaa kyseisenä vuotena. Kyseinen kohta voi olla erittäin haasteellinen esimerkiksi laidunten osalta, jos ainoa maataloustoimenpide on ollut laidunnus. Jos kohtaa ei voida tarkentaa, tulee se poistaa kokonaan.

5 §

Ehdotetun säännöksen mukaan ”Jos pellolla olevaa nurmea ei ole uusittu 15 vuoteen, ala katsotaan maankäyttölajiltaan luonnonlaitumeksi ja -niityksi.” Jotkin kasvit voivat antaa satoa ehdotettua pidempään satoa ilman uudistamista. Säännöksen osalta tulisi harkita pidempää ajanjaksoa maankäyttölajin määräytymisen osalta. Maatalousmaan määritelmien osalta tulisi tarkentaa suojavyöhykkeitä koskevia sääntöjä. Nyt säännöksien osalta jää epäselväksi, koskeeko esimerkiksi 5 pykälässä ehdotettu nurmen maankäyttölajin mahdollinen muuttuminen myös suojavyöhykkeitä, jotka on perustettu ja joita on mahdollisesti uusittu osittain aiempina tukikausina. Jos suojavyöhyke tuottaa tehokkaasti kasvimassaa, sitoo eroosioainesta ja ravinteita, ei suojavyöhykkeen uusimiselle välttämättä ole painavia perusteita ottaen huomioon ehdotetun asetuksen 6 pykälän 1 momentissa säädetty tarkoituksenmukaisen ilmasto- ja ympäristöhyödyn tuottaminen.

22§

3 momentin mukaan reunaojan ollessa on vesilain mukaiseen ojitukseen liittyvä kaksitasouoma, voidaan uoma tulvatasanteineen hyväksyä perus- ja kasvulohkon pinta-alaan uoman keskeltä mitattuna. MTK katsoo kuitenkin, että kaksitasouomien ollessa kyseessä tulisi koko uoma keskeltä mitattuna, tai vähintään tulvatasanne, hyväksyä aina osaksi lohkon pinta-alaa.

Liite 1

Kuminaa ei liitteen mukaan lueta enää puutarhakasviksi. MTK pyytää perusteluja tälle muutokselle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Kimmo Tammi
Lakimies