null Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamisesta

22.1.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että maatalouspoikkeusta kilpailulain 2 §:n 2 momentis­sa muutetaan teknisluonteisesti vastaamaan uuden EU:n markkinajärjestelyasetuksen ((EU) N:o 1308/2013) säännöksiä. Tämä on hyvä. Ei ole perusteita siihen, että Suomessa olisi tiukempi lain­säädäntöä kuin EU:ssa tällä saralla. 

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että KKV:lle annettaisiin oikeus jatkaa elinkeinoharjoit­tajan tiloissa tai muissa tiloissa aloittamaansa tarkastusta datan jäljennöksen osalta omissa toimiti­loissaan. MTK:n näkemys on, että tarkastuksen jatkamisen ehdoksi on asettava kohdeyrityksen suostumus. 

MTK haluaa vielä kiinnittää huomiota siihen, että tällä hetkellä prosessi sekä KKV:ssa että myö­hemmin markkinatuomioistuimessa ja korkeimmassa oikeudessa kestää kauan. Etenkin asioimi­sen KKV:ssa pitäisi olla helppoa sekä nopeaa ja resurssien käytön niin kohdillaan, että vastauksia saataisiin riittävän nopeasti. 
 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi 
toiminnanjohtaja

Marica Twerin
lakimies


aiheet: politiikka, talous