Takaisin Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituskriteerien laskentakriteereiksi.

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituskriteerien laskentakriteereiksi.

26.11.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituskriteerien laskentakriteereiksi.  

Johdanto 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetuksesta ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteeriksi. Asetusehdotukset perustuvat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 mahdollistava ohjaus, rahoitus ja resurssit –ryhmän työhön. Lausunnot pyydetään toimittamaan 17.12.2018 mennessä hyödyntäen tätä lomaketta. 

Vastausohjeet vastaanottajille 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.  
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivulla. 
 
Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto. 

Aikataulu 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnot asetusluonnoksista viimeistään 17.12.2018. 

Valmistelijat 

Lisätietoja antavat: 
Opetusneuvos Tomi Halonen, 02953 30095, tomi.halonen@minedu.fi 
Opetusneuvos Maarit Palonen, 02953 30243, maarit.palonen@minedu.fi 
Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, 02953 30223, ulla.makelainen@minedu.fi 
Hallitusneuvos Matti Sillanmäki, 02953 30193, matti.sillanmaki@minedu.fi 

Linkit  

https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf/44cd4514-8627-1ba7-029f-4ab712f40763/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf.pdf - Taustamuistio: korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, valmisteluryhmän esitys korkeakoulujen rahoitusmalleista 

Liitteet

VNA ammattikorkeakouluista rahoitus.pdf - Asetusluonnos ammattikorkeakouluja koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamiseesta 

OKMA ammattikorkeakoulujen laskentakriteerit.pdf - Asetusluonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä 

Statsrådets förordning om yrkeshögskolor.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor, utkast 

UKMf beräkningskriterierna för yrkeshögskolorna.pdf - Undervisnings-och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering, utkast 

Muistio VNA ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli.pdf - Perustelumuistio asetusluonnoksesta valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi 

Muistio OKMA ammattikorkeakoulujen laskentakriteerit.pdf - Perustelumuistio  opetus- ja kulttuuriministeriön asetusluonnoksesta 

AMK_rahoitusmalliesitys_2021_alkaen.pdf - Rahoitusmallikaavio, ehdotus rahoitusmalliksi 2021 alkaen 

Jakelu

Aalto-yliopisto 
Akava ry 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry 
Avaintyönantajat AVAINTA ry 
Centria ammattikorkeakoulu 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
Helsingin yliopisto 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Itä-Suomen yliopisto 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Jyväskylän yliopisto 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
Karelia-ammattikorkeakoulu 
KT Kuntatyönantajat 
Kuntaliitto 
Lahden ammattikorkeakoulu 
Lapin ammattikorkeakoulu 
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 
Opetushallitus 
Oulun ammattikorkeakoulu 
Oulun yliopisto 
Professoriliitto ry 
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Savonia-ammattikorkeakoulu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Sivistystyönantajat ry 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Suomen Akatemia 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. 
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 
Suomen yliopistot UNIFI ry 
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry 
Suomen Yrittäjät ry 
Svenska handelshögskolan 
Taideyliopisto 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampereen teknillinen yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Tekniikan akateemiset TEK 
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
Tieteentekijöiden Liitto ry 
Tilastokeskus 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry 
Turun ammattikorkeakoulu 
Turun yliopisto 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Vaasan ammattikorkeakoulu 
Vaasan yliopisto 
Valtioneuvoston kanslia 
Valtiovarainministeriö 
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry 
Yrkeshögskolan Arcada 
Yrkeshögskolan Novia 
Åbo Akademi 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta  

1. Asetusluonnokseen 12 §:ssä esitetään, että ammattikorkeakoululain 43 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta 92 prosenttia määräytyisi toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella ja 8 prosenttia muiden koulutuspolitiikan sekä tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteiden perusteella (strategiaperusteinen rahoitus). Koulutuksen perusteella määräytyväksi rahoitusosuudeksi esitetään 76 % ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusteella määräytyväksi rahoitusosuudeksi 16 %. Pidättekö esitettyä rahoitusperusteiden keskinäistä painoarvoa tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen

1: Perusrahoituksen osuutta on vähennetty nykyiseen verrattuna (79%) ja T&K-toiminnan osuutta on lisätty hiukan nykyiseen verrattuna (15%). Jatkossa tulee kiinnittää huomiota pienten, mutta kalliiden alojen, kuten luonnonvara-ala, pärjäämiseen T&K-toiminnassa. Soveltava tutkimustoiminta on kallista ja rahoituksen saaminen pk-yrityksiltä ei ole realistista. Silti T&K-toiminta on välttämätöntä alan kehityksen ja osaamisen kannalta. Koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota riittävästi opiskelijoiden käytännön töiden osaamiseen ja tätä yhteyttä on vahvistettava. 

2. Koulutuksen rahoitusosuuteen (13 §) esitetään lisättäväksi uraseurantaan perustuva rahoitusosuus. 

Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 
Ei 
Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 2: 

3. Strategiaperustein rahoituksen (14 §) määräytymisperusteita esitetään tarkennettavaksi siten, että se jakaantuisi ammattikorkeakoulun strategiaa ja uudistumista tukevaan osuuteen sekä valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita tukevaan osuuteen. 
 
Pääosa rahoituksesta kohdistuisi ammattikorkeakoulun omaa strategiaa ja uudistumista tukeviin toimenpiteisiin. Ammattikorkeakoulun strategiaa ja uudistumista tukevassa osiossa huomioitaisiin myös toimintaa läpileikkaava kansainvälisyys korkeakoulukohtaisista lähtökohdista (mittarit ja seuranta). 
Toimenpiteistä ja niiden seurannasta sekä niitä tukevasta strategiaperusteisesta rahoitusosuudesta sovittaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulun välillä. Valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita tukeva osuus perustuisi mainittuja tavoitteita edistäviin OKM:n ohjelmiin. Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 3: 

4. Muuta lausuttavaa valtioneuvoston asetusluonnokseen (esim. alakohtaisen rahoitusosuuden poistaminen ja huomioiminen jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaisilla tutkintokohtaisilla kertoimilla)? 

MTK pitää erittäin tärkeänä, että luonnonvara-alan tutkinnot on sijoitettu vähintään tutkintokohtaiseen rahoitusryhmään B. Kun koulutus järjestetään laadukkaasti, se vaatii kalliit oppimisympäristöt. On ollut valitettavaa, että esim agrologikoulutus on viety kaupunkikampuksille. Vain kahdella agrologikoulutusta tarjoavalla AMK:lla on enää opetusmaatilaympäristö lähellä opetusta. Agrologit valmistuvat pääosin joko maaseutuyrittäjiksi tai yrittäjien neuvojiksi. Työelämämältä tulleen palautteen perusteella agrologiopiskelijoiden käytännön töiden valmiudet ovat heikentyneet sekä yrittäjyysopintojen taso ei vastaa työelämältä vaadittua osaamista. 

Opetus- ja kulttuuriministerin asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä 

5. Asetuksen 1 §:ssä ja liitteessä esitetään koulutuksen rahoitustekijöiksi ja niiden painoarvoiksi seuraavia: 

1. Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot 56 %2. Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa, erillisinä opintoina, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä 8 %3. Ammatillisen opettajankoulutuksen opintokokonaisuuden suorittaneiden lukumäärä 2 %4. Korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella suoritettujen opintopisteiden määrä 1 %5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä 3 %6. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä 3 %7. Valtakunnallisen uraseurantakyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä 3 % 
 
Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 5: 

6. Asetuksen 1 §:n 1-4 momentissa ehdotetaan, että: 
a) tutkintojen laskennassa huomioitaisiin alakohtaiset erot mm. infrastruktuuri- ja henkilöstöintensiivisyydessä kolmessa kategoriassa tutkintojen mukaan jaoteltuna (asetuksen liite), b) toinen saman tasoinen tutkinto huomioitaisiin pienemmällä kertoimella ja c) tutkinnon tavoiteajassa suorittaminen huomioitaisiin kolmessa kategoriassa.  
Koulutusalaryhmittäin sovittu ammattikorkeakoulujen tutkintotavoite toimisi rahoitusrajana, jonka ylittävistä tutkinnoista ei myönnetä rahoitusta. 

 
Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 6: 


7. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdassa esitetään, että ns. jatkuvan oppimisen kokonaisuus muodostuisi  
a) ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa, erillisinä opintoina ja erikoistumiskoulutuksessa sekä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa kalenterivuonna suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketusta määrästä ja 
b) korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketusta määrästä.  
Tekijät vastaisivat voimassa olevan rahoitusmallin tekijöitä, joista yhteistyöopinnot ehdotetaan erotettavaksi omaksi laskentakriteerikseen. 
Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 7: 

MTK kannattaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä, mutta se ei saa olla itsetarkoitus. Korkeakoulujen välinen yhteistyö tarkoittaa, että kullakin korkeakoululla on oma vahva profiilii ja se tarjoaa omalla vahvuusalueellaan maan parasta koulutusta. Korkeakoulujen profiilit tulisi olla avoimesti tiedossa. 

8. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa esitetään ammatillisen opettajankoulutuksen sekä 5 kohdassa esitetään opiskelijapalautteeseen liittyvän rahoitustekijöiden pysymistä mallissa nykyisellään. 
Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 8: 

9. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohdassa ehdotetaan työllistymisen ja työllistymisen laadun rahoitustekijöiden muodostumista 
a) voimassa olevaa rahoitusmallia vastaavasti työllistymisestä vuosi valmistumisen jälkeen (yrittäjät painotettuna kahdella) sekä b) lisäyksenä ehdotettavasta uraseurantakyselyn vastausten pisteiden yhteenlasketusta määrästä. Uraseurantakyselyyn liittyvät kysymykset ja niiden pisteytystaulukko ovat liitteessä. 

 
Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 9: 

MTK pitää työllistymiskyselyä tärkeänä ja kannattaa erityisesti, että koulutuksesta palkitaan silloin, kun se on tuottanut yrittäjiä. MTK pitää tärkeänä, että uraseurantakyselyt julkistetaan ja raportit ovat helposti saatavilla. 

MTK kannustaa hyödyntämään metsäalalla jo käytössä olevaa uraseurantamittaristoa. 

10. Asetuksen 2 §:ssä ja liitteessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusosuuden laskentakriteerien tekijöiksi ja painoarvoiksi esitetään: 

1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkopuolinen rahoitus 9 %2. Suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä 5 %3. Julkaisujen, julkisen taiteellisen ja taideteollisen tuotannon, audiovisuaalisten aineistojen sekä tieto- ja viestintäteknisten ohjelmien lukumäärä 2 % Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 10: 

Soveltavalla alalla kuten esimerkiksi maatalousalalla T&K-rahoituksen saaminen PK-yrityksiltä on epärealistista. 

1 1. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa esitetään rahoitusperusteeksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkopuolista rahoitusta ja 2 kohdassa esitetään rahoitusperusteeksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrää. Laskenta vastaisi voimassa olevan mallin laskentaa.  

Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 11: 

Ylempien AMK tutkintojen tulee vastata työelämän tarpeeseen. Tutkintojen määrä ei sovellu kaikissa tilanteissa mittaamaan korkeakoulun onnistumista. Työeämän kannalta voi olla paljon järkevämpää saada täsmäkoulutettuja erilaisia osaajia. 

12. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa esitetään voimassa olevan rahoitusmallin mukaisesti, että julkaisuperusteinen rahoitus muodostuu julkaisujen lukumäärästä tiedonkeruu- ja tasoluokittain kertoimella painotettuna momentin tarkennuksissa esitetyllä tavalla. Lisäksi esitetään julkaisutiedonkeruun luokkien A-E mukaisia avoimesti saatavilla olevia vertaisarvioituja julkaisuja painotettavan kertoimella 1,2. 

Pidättekö ehdotusta tarkoituksenmukaisena? 

X Kyllä 

Ei 

Ei kantaa 

Näkemyksiä, muutosehdotuksia tai muuta kommentoitavaa ehdotukseen 12: 

MTK kannattaa tutkitun tiedon avoimuutta. 


13. Muuta lausuttavaa opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen? Muut mahdolliset kommentit? 


Antti Sahi
toiminnanjohtaja 

Susanna Aro
koulutusjohtaja  


aiheet: politiikka, talous