Takaisin Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lausunto

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

14.02.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5−7 §:ää ehdotetaan muutettavaksi edistämään hallitusohjelman keskeisiä korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita turvaten samalla korkeakoulujen autonomiaa ja rahoituksen ennakoitavuutta. Työryhmän ehdotusten mukaisesti ehdotetaan uudistettavaksi myös opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä.

Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrä pyritään nostamaan mahdollisimman lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Koulutustason nostamiseksi korkeakoulutusta on suunnattava aiempaa voimakkaammin ensimmäistä tutkintoa suorittaville. MTK pitää tavoitetta kunnianhimoisena ja tavoittelemisen arvoisena. Keinovalikoima on kuitenkin useisiin muihin Euroopan yliopistoihin verrattuna tehokkuudeltaan ankara. Tulosrahoituksen osuus muissa Euroopan maissa on 10-50% perusrahoituksesta, kun se Suomessa reilusti yli puolet.

Nykyinen malli painottaa edelleen tehokkuutta opiskelussa sekä hakijoiden ensikertalaisuutta. Sinänsä muutokset eivät ole kokonaisuuden kannalta suuria. MTK haluaa painottaa, että soveltavilla aloilla, kuten maa- ja metsätieteet hakijoilla on aiemman alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus keskimääräistä suurempi, vaihdellen n 70 %-85 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alalla on siis alan vaihtajia ja aikuisena tutkinnon suorittaneita. Lisäksi alalle hakeudutaan myös ammattikorkeakoulupohjan kautta.

Soveltavan, käytännön läheisen tieteenalan luonteeseen kuuluu korkeatasoisen tutkimuksen ohella myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuoropuhelu sidosryhmien välillä. Tätä edellytetään mm EurooppaHorisontti tutkimusrahoituskonsortioissa, joissa maa- ja metsätieteen aloilla tulee olla kytkentä käytäntöön. Esimerkiksi Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisellä tiedekunnalla on vahva vuoropuhelu sidosryhmiin. MTK pitää tätä arvokkaana kanavana viestittää käytännön ongelmista ja tutkimustarpeista mutkattomasti. Tällaista yhteistyömuotoa yliopiston rahoitusmalli ei kuitenkaan tue.

Rahoitusmallissa lisätään valmistuvien tohtoreiden painotusta. MTK pitää tätä suuntaa hyvänä, mutta huomauttaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön juuri myönnetyssä 1000 tohtorikoulutettavan lisärahoituksessa maatalousmetsätieteelliseen ei saanut rahoitusta lainkaan. Ruoka-alan ainoa tiedekorkeakoulu ansaitsee tulla rahoitetuksi aikana, jolloin luonnonvara-alan suurimpia haasteita ratkaistaan ja tarvitaan kipeästi uutta korkeatasoista osaamista mm luonnon kantokyvyn, ruokaviennin ja huoltovarmuuden kysymyksiin.

 

Helsingissä 14.2.2024


MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY


Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Susanna Kumpulainen
johtaja