Takaisin Luonnonsuojelulain uudistuksen eduskuntakäsittely loppusuoralla – luontotyyppisuojelussa muutostarpeita

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Luonnonsuojelulain uudistuksen eduskuntakäsittely loppusuoralla – luontotyyppisuojelussa muutostarpeita

30.11.2022

Alkuvuodesta 2020 lähtien valmistellun luonnonsuojelulain uudistuksen eduskuntakäsittely on loppusuoralla. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksensä toukokuussa 2022, minkä jälkeen eduskunnan valiokunnat ovat käsitelleet sitä. Asia lähetettiin mietintöä varten ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan oli annettava lausunto. Uuden luonnonsuojelulain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2023.

MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa ympäristöministeriön työryhmävalmistelusta eduskuntakäsittelyyn asti. Järjestö on kannattanut uudistukselle asetettuja tavoitteita, jotka liittyvät muun muassa lainsäädännön toimivuuden parantamiseen, luonnonsuojelun hyväksyttävyyden lisäämiseen sekä luonnonsuojelulain roolin selkeyttämiseen. MTK on kuitenkin vaatinut muutoksia erityisesti luontotyyppisuojelua koskeviin ehdotuksiin, koska ehdotetut menettelyt ovat maanomistajien kannalta ongelmallisia.

MTK on edellyttänyt, että luontotyyppien turvaaminen toteutetaan omaisuudensuojan ja oikeusturvan kannata hyväksyttävällä sekä käytännön toiminnan kannalta sopivalla tavalla. Lisäksi sääntelyn vaikutusten on oltava etukäteen tiedossa. Nämä reunaehdot eivät toteudu etenkään ehdotuksissa, joissa on kyse uhanalaisten luontotyyppien huomioon ottamisesta. MTK on ollut huolissaan siitä, että sääntely johtaisi korvaamatta jäävien, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä rajoittavien tilanteiden lisääntymiseen sekä viranomaistoiminnassa (esim. kaavoitus, luvitus) että sen ulkopuolella (esim. ympäristöjärjestöjen painostus puukaupan estämiseksi). MTK on painottanut viranomaisen tekemän rajauspäätöksen olevan sopivin tapa luontotyyppisuojelun toteuttamiseksi luonnonsuojelulaissa.

Perustuslakivaliokunta piti ehdotettua luontotyyppisuojelua koskevaa sääntelyä perustuslain näkökulmasta sallittavana, mutta kehotti kuitenkin ympäristövaliokuntaa vielä tarkastelemaan sääntelyä muun muassa ennakoitavuuden ja konkreettisten vaikutusten kannalta. Maa- ja metsätalousvaliokunnan enemmistö puolestaan totesi muun ohella, että ongelmallisimmat luontotyyppisuojelupykälät tulee poistaa. Ympäristövaliokunta sai valmiiksi asiaa koskevan mietintönsä 29.11.2022, mutta tätä tekstiä kirjoitettaessa mietintöteksti ei vielä ollut saatavilla.

Ongelmista huolimatta ehdotukseen sisältyy myös kannatettavia muutosehdotuksia. Maanomistajien sekä maa- ja metsätalouselinkeinojen näkökulmasta tervetulleita ehdotuksia ovat esimerkiksi kumulatiivisten haittojen huomioiminen korvaussääntelyssä, mahdollisuus saada vahinkoja aiheuttavien lintujen häirintään alueellinen poikkeuslupa, luontotiedon hallinnan kehittäminen sekä mahdollisuus saada rahallista avustusta kunnostus- ja hoitotoimiin.

MTK muistuttaa, että vaikka luontotyyppisuojelun pahimmat valuviat on eduskunnassa korjattava, uudistus on muutosten jälkeenkin luonnon kannalta merkittävä askel eteenpäin.


Lisätietoa aiheesta:
Ympäristövaliokunnan mietinto 29.11.2022: Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaAnna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

aiheet: mtk, luonnonsuojelulaki