Takaisin Maatalouden jätteet

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Maatalouden jätteet

01.09.2023

Jätteiden määrän ja niiden haittavaikutusten vähentäminen turvaavat luonnon monimuotoisuuden, uusiutumiskyvyn ja puhtaiden tuotteiden kilpailukyvyn. Jätteiden, sivutuotteiden ja muiden materiaalien talteenotolla, jalostamisella ja kierrätyksellä säästetään luontoa sekä huolehditaan ympäristön viihtyisyydestä. Tuotanto suunnitellaan jatkuvasti siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. 

Materiaalit kiertoon 

Syntyvät jätteet lajitellaan ja pyritään hyödyntämään materiaaleina jo tilatasolla tehostamalla kompostointia, energian, lämmön ja veden talteenottoa, ravinteiden kierrätystä sekä materiaalien hyötykäyttöä. 

Uusiutuvien luonnonvarojen ja turvallisten, luonnossa hajoavien pakkausmateriaalien käyttäminen vähentää jätekuormitusta. Jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Käytöstä poistetut maatalouskoneet ensisijaisesti kierrätetään. Kierrätyksen avuksi on julkaistu toukokuussa 2023 uudistettu versio KiertoaSuomesta-palvelusta.  

Jätteiden kierrätystä säätelevistä laeista merkittävimmät ovat jätelaki (646/2011), ympäristönsuojelulaki (547/2014). Näiden lisäksi jätteitä tai niihin liittyvistä toiminnoista säädetään useissa muissa laeissa ja erityisesti toimiala- tai jätekohtaisissa asetuksissa. Jätteitä koskevaan lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä oman kunnan ympäristöasioista vastaavaan tahoon, sillä lainsäädännön käytännön soveltamisessa on alue- ja tilannekohtaisia eroja. 

Viihtyisä maaseutu on ympäristöltään siisti 

Metsäautoteiden varret, metsät tai joutoalueet eivät ole jätteiden sijoituspaikkoja. Myöskään pihapiireihin ei tule varastoida jätteeksi luokiteltavaa tavaraa. Yksityistalouksien jätehuolto on hoidettava siten, ettei maaseudusta muodostu jätteiden kaatopaikkaa. Maanomistajan velvollisuus on huolehtia omista jätteistään ja ilmoittaa välittömästi kuntaan ja poliisille, mikäli löytää mailtaan jonkun muun sinne tuomia jätteitä. 

Mikä on jätettä? 

Jätettä on lainsäädännön mukaan aine tai esine, jonka haltija on poistanut, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä (jätelaki 5 §). Tämä yksinkertaiselta kuulostava määritelmä on kuitenkin käytännössä osoittautunut haasteelliseksi, varsinkin kun kiertotaloudesta ja materiaalien uudelleen käyttämisestä on tullut yleisempää. 

Siksipä jätteen lisäksi on määritelty milloin jäte lakkaa olemasta jätettä (jätelaki 5b §). Aine ei ole enää jätettä jos 1) sitä on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin; 2) sillä on markkinat tai kysyntää; 3) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen ja 4) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Aine tai esine voi olla myös jätteen sijaan sivutuote (jätelaki 5a §). Tällainen aine tai esine syntyy osana tuotantoprosessia, jonka ensisijainen tarkoitus ei ole tuottaa kyseistä asiaa tai esinettä ja 1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus; 2) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti; 3) aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana sekä 4) aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Esimerkiksi teurasjäte, joka käytetään eläinrehuksi, on sivutuote. 

Maatalouden muovit hyötykäyttöön 

Maatilojen suurin jäteryhmä ovat muovituotteet. Lannoite- ja siemensäkit on helpointa kierrättää valmistajan ohjeiden mukaisesti. MTK:lla on yhteistyösopimus Itä-Suomen Murskauskeskuksen kanssa muovijätteiden noutopalvelusta. 

Jäteöljyn kierrätys 

Näin kierrätät jäteöljyn oikein maatilalla: 

  • Kerää jäteöljy tiiviiseen tynnyriin, konttiin tai säiliöön, jossa ei ole muita aineita. 
  • Älä sekoita erilaisia öljyjä keskenään. 
  • Älä sekoita jäteöljyyn muita jätteitä tai aineita. 
  • Oikein säilytettyjen, suurien jäteöljyerien nouto voi olla ilmaista. Voit tarkistaa asian lähimmästä jätealan yrityksestä. 

Kaivetut maa-ainekset 

Rakentamisen yhteydessä kaivettu maa-aines voi myös olla jätettä. Asiasta ei ole säädetty suoraan laissa mitään, joten kaivamisen yhteydessä pitää tehdä tilannekohtainen arviointi siitä, että koskeeko jätelaki juuri tätä maankaivuuta. Siksipä järkevintä on ennen kaivamisen aloittamista ottaa yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen ja selvittää heiltä, että onko kyseinen maa-aines mahdollisesti jätettä vai ei. 

Katso myös 


Jenni Hunnakko

juristi, ympäristö

+358 50 301 5638

Heikki Aro

asiantuntija, maaperä ja ilmasto

maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU), maaperän terveyslaki, kiertotalous

+358 50 593 9393

aiheet: kiertotalous, jätteet, muovit, jäteöljy