Takaisin Markkinat ja poliittiset päätökset mahdollistavat puhtaan ja ilmastoystävällisen ruuan

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Markkinat ja poliittiset päätökset mahdollistavat puhtaan ja ilmastoystävällisen ruuan

07.10.2020

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen edellyttävät vahvaa tieteellistä tutkimusta, laajaa yhteistyötä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä kaikilta yhteiskunnan sektoreilta seuraavien vuosikymmenten aikana. Kotimaisen, puhtaan ruuantuotannon ohella ilmastotyö ja -osaaminen ovat viljelijöidemme menestystekijöitä, mutta työn taloudelliset edellytykset on oltava myös kunnossa.

Ruokaketjun toimijoiden ilmasto- ja vähähiilitiekartat ovat valmistuneet. Niiden tuloksia ja havaintoja käydään läpi maa- ja metsätalousministeriön, MTK:n, SLC:n, Elintarviketeollisuusliiton, Päivittäistavarakaupan ja Matkailu- ja Ravintolapalveluiden yhteisessä tilaisuudessa 7.10.2020.

Maatalous on metsätalouden ohella ainoa toimiala, joka voi sitoa hiilidioksidia. MTK:n ja SLC:n kesällä julkaisemassa Maatalouden ilmastotiekartassa ilmastonmuutoksen torjuntaan ratkaisut ja päästöjen vähennykset on kohdistettu viljelymenetelmiin ja pellonkäytön muutoksiin. Ilmastotiekartan laati Luonnonvarakeskus (Luke).
 
–  Meillä fokus on maaperässä, koska suurin osa ruuantuotannon päästöistä syntyy siellä. Jotta menestymme, on aika tarttua ratkaisuihin, joita tuottava maa tarjoaa. Kasvavat, hiiltä sitovat kasvit sekä energiaratkaisut tarjoavat monia mahdollisuuksia, kertoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.
 
Ilmastoskenaarioissa ruuantuotanto integroituu yhä voimakkaammin ilmastotoimiin. Toimintaympäristön ja yhteiskunnallisten odotusten muuttuminen vaikuttavat sekä osaamisvaatimuksiin että viljelijöiden ammattikuvaan. Poliitikoilla ja kuluttajilla on tässä tärkeä rooli. Markkinoiden ja kysynnän kehityksellä lähivuosina ja vuosikymmeninä on ratkaiseva merkitys maataloudelle.  
 
–  Alkutuotannon kilpailukyky ja kannattavuus on varmistettava samalla, kun pyritään tekemään uusia ilmastotekoja. Polkuna kestävään ruokajärjestelmään on mietittävä, millä ehdoin viljelijälle voidaan korvata täysimääräisesti ne tulonmenetykset, jotka aiheutuvat maataloustukien menetyksistä ennallistettavilla tai viljelykäytöstä poistettavilla huonotuottoisilla turvemailla ja metsitetyillä turve- tai kivennäismailla, Pietola sanoo.
 
–  Kotimaan markkinoiden lisäksi tuottajien kannattaa realistisesti arvioida, löytyisikö omasta toiminnasta myös mahdollisuuksia vientiin Suomen rajojen ulkopuolelle. MTK:n Vientipolku-sivulle on rakennettu vientiä suunnittelevien tueksi kattava tietopaketti, joka tuo lisäarvoa erityisesti viennin eri vaiheiden selkeyttämiseen, Pietola muistuttaa.


Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014