Takaisin METSO ja Helmi edenneet hienosti – rahoitusleikkaukset haastavat

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

METSO ja Helmi edenneet hienosti – rahoitusleikkaukset haastavat

29.09.2021

Hallitusohjelman mukainen rahoituksen nosto näkyy hienosti maanomistajien solmimissa luonnonsuojelusopimuksissa. Ympäristötukisopimuksia on laadittu syyskuuhun mennessä metsäkeskuksessa 2500 ha ja ELY-keskuksissa on tehty pysyviä METSO-suojelusopimuksia 2900 ha. Kohteita on tullut runsaasti tarjolle. Myös Helmi-elinympäristöohjelma on otettu metsänomistajien keskuudessa hyvin vastaan.

METSO metsäkeskuksessa

Hallitusohjelman mukainen rahoituksen nosto näkyy hienosti maanomistajien solmimissa luonnonsuojelusopimuksissa. Maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOssakin vuosi 2021 on ollut vauhdikas.

Metsäkeskuksen merkittävin METSO-työkalu on 10 vuoden määräaikainen ympäristötukisopimus. Sitä käytetään metsälakikohteiden ja niiden lähiympäristön turvaamiseen. Ympäristötukisopimuksia on laadittu metsäkeskuksessa 2500 ha syyskuuhun mennessä. Tavoite on 3500 ha. Uusia hakemuksia on jonossa yli 1700 ha ja monien kohteiden rahoitus siirtyy ensi vuoteen.

Metsäkeskus on panostanut metsätoimijoiden koulutukseen ympäristötuen laadinnassa. Metsätoimijat ovatkin valmistelleet ympäristötukikohteita liki 1000 ha. Suuri osa on metsänhoitoyhdistysten työtä, hienoa!

Luonnonhoitohankkeissa maanomistaja saa hoidetun elinympäristön ilmaiseksi, muttei rahallista korvausta. Käytännön esimerkkejä ovat paahderinteiden hoitohakkuut, sekä soiden ja vaikkapa lähteiden ennallistaminen. Luonnonhoitohankkeiden toteutus on edennyt ympäristötukea hitaammin. Metsätoimijoilla on osaamispuutteita luonnonhoitohankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Seuraavaksi metsäkeskus panostaakin luonnonhoitohankkeiden koulutukseen.

METSO ELY-keskuksissa

ELY-keskuksissa on tehty pysyviä METSO-suojelusopimuksia 2900 ha, kun tavoite on 4500 ha. Kohteita on runsaasti tarjolla, ja tavoitteet täyttyvät tänä vuonna helposti.

Toteutuksessa on suuria maakunnallisia eroja. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset ovat kauimpana tavoitteen saavuttamisesta. Etelä-Savo, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Häme ovat lähellä saavuttaa tavoitteensa. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa METSO-kokonaistavoitteet on käytännössä saavutettu. Toteutuksen epätasaisuus johtaa rahoituksen ohjaamiseen maakuntiin, joissa työtä on vielä tehtävä. Tavoitteensa jo täyttäneissä maakunnissa luonnonsuojelun painopiste siirtyy vanhojen suojeluohjelmien ja Helmi-soidensuojelun toteutukseen.

Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat olleet METSO-rahoituksesta ja siten toteutuksesta paitsiossa. Maakuntiin myönnetty kertaluontoinen 20 miljoonan euron suojelurahoitus paikkaa tilannetta vuoden 2022 loppuun saakka. Metsänomistajat ovat ottaneet mahdollisuuden innolla vastaan.

METSO-toteutuksen painopisteen siirtyminen entistä enemmän runsaspuustoisempaan Etelä-Suomeen näkyy suojelukorvausten tason nousussa. Pysyvien sopimusten keskikorvaus on nyt 6300 €/ha. Korvaustasot nousevat myös puukaupan kantohintatason myötä. Vertailun vuoksi: 10 vuoden ympäristötukien keskihinta on noin kolmannes pysyvien sopimusten arvosta.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelma laajentaa METSOn monimuotoisuussopimukset metsistä muihinkin elinympäristöihin. Helmissä aktiivinen luonnonhoito ja ennallistaminen nousevat voimakkaasti suojelun rinnalle. Helmiä on toteutettu 1,5 vuoden ajan ohjelman valmistelu mukaan lukien. Kaikki toimet ovat maanomistajille vapaaehtoisia. Maanomistajat ovat ottaneet ohjelman innolla vastaan.

Soidensuojelu myös puuttomille soille on Helmin merkittävimpiä toimenpiteitä. Suojelun toteutus on aloitettu Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteilta. Se on lista luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävistä soista, jotka valittiin valmisteltaessa Soidensuojelun täydennysohjelmaa - käytännössä pakkosuojelua. Edunvalvonnan myötä soidensuojelu toteutetaan yksityismailla vain vapaaehtoisesti. Myös maakuntakaavojen suojeluvarauksia, ja olemassa olevien suojelualueiden viereisiä soita voi tarjota Helmi-suojeluun.

Ensimmäisenä vuonna soidensuojelusopimuksia laadittiin 5600 ha. Tänä vuonna sopimuksia on laadittu elokuuhun mennessä 3500 ha. Tavoite on 5000 ha vuodessa. Halvimpien, eli vähäpuustoisten kohteiden siirtyminen Helmi-toteutukseen nostaa samalla METSO-sopimusten keskihintaa. Lisäksi soita on ennallistettu lähinnä valtion mailla 1100 ha.

Lisäksi Helmissä on aloitettu lintuvesien kunnostustyöt 38 kohteella, kartoitettu runsaasti perinnebiotooppien luontoarvoja ja aloitettu hoidon suunnittelu, sekä aloitettu purojen, lähteiden ja muiden pienvesien kunnostusta.

Jatko

Helmi-ohjelman metsäosiossa valmisteltiin METSO-ohjelman jatko vuodesta 2025 eteenpäin. Nyt molemmat ohjelmat kestävät vuoteen 2030 asti. Vapaehtoisella monimuotoisuustyöllä on siis jatkoa!

Valitettavasti tulevat budjettileikkaukset uhkaavat erityisesti metsäkeskuksen METSO-toteutusta. Rahoitukseen vaikuttaminen on nyt vapaaehtoisen suojelun edunvalvonnan keihäänkärkiä.

Maanomistajien kannattaa tarjota hyviä kohteita kumpaankin ohjelmaan perusajatuksella ”puustoiset kohteet METSOon, muut Helmiin”. Rahoitustarpeisiin on helpompi vaikuttaa, kun maanomistajien kysyntä pysyy korkealla. Helpoiten suojelukysymyksissäkin pääsee eteenpäin ottamalla yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseen.

 


Markus Nissinen

kenttäpäällikkö, ympäristöasiantuntija

Satakunta, Metso, luonnonhoito ja luonnon monimuotoisuus, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

+358 40 573 1131

aiheet: metsien suojelu, metso-ohjelma, helmi-elinympäristöohjelma