Takaisin MTK:n vastuullisuusohjelma: MTK vastuullisena toimijana

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n vastuullisuusohjelma: MTK vastuullisena toimijana

21.01.2017

MTK:n johtokunnan hyväksymä 21.3.2017

VASTUULLINEN YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

Arvoihin perustuva toimintatapa – asiantuntijuus, avoimuus ja yhteistyöhalukkuus

MTK:n ja sen edustajien toiminnan tuloksellisuus perustuu yhteistyöhalukkuuteen sidosryhmien kanssa. Vahva oma asiantuntemus yhdistettynä kykyyn toimia erilaisten sidosryhmien kanssa asioiden eteenpäin viemiseksi ja ongelmien ratkomiseksi kuuluu MTK:n toimintatapaan. Asiantuntemus perustuu tutkittuun tietoon ja vahvaan käytännön kokemukseen. Järjestö on valmis avoimesti tuomaan esille perustellut näkemyksensä niin järjestön sisäisessä työskentelyssä kuin julkisessa keskustelussakin.

Järjestön toiminta koostuu neljästä vastuullisuuskokonaisuudesta, jotka koskevat maaseudun elinkeinoja, yhteiskuntavaikuttamista, järjestötoimintaa ja järjestön hallintoa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys ottaa huomioon oikeudenmukaisesti ympäristöllisen, sosiaalisen, kulttuurillisen ja taloudellisen kestävyyden. Kestävän kehityksen mukainen toiminta mahdollistaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvinvointiin ja yrittämiseen. MTK on sitoutunut edistämään hyvinvointia maaseudun elinkeinoja, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja ekosysteemipalveluita tarjoten ja tukien  YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Ilmastonmuutos ja sen seuraukset ovat uhka sekä ympäristön että yhteiskunnan kestävyydelle. MTK pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta edistämällä energiatehokkaita tuotanto- ja kulutustapoja. Ylläpitämällä metsien ja maatalousmaan kykyä sitoa hiiltä, kasvattamalla puutuotteisiin sitoutuneen hiilen määrää ja korvaamalla fossiilisiin raaka-aineisin perustuvaa tuotantoa uusiutuvilla raaka-aineilla vaikutetaan ilmastonmuutosta hillitsevästi.

Globaali vastuu

MTK:n aktiivinen toiminta kansainvälisissä järjestöissä ja foorumeilla sekä kehitysyhteistyöhankkeissa on järjestön globaalin vastuun kantamista. Kansainvälisistä järjestöistä tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat perhetiloja maa- ja metsätaloudessa tukevat, maailmanlaajuiset viljelijä- ja metsänomistajajärjestöt World Farmers’ Organisation (WFO) ja International Family Forestry Alliance (IFFA).

MTK toimii köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi kehitysmaissa Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD) yhdistyksen jäsenenä. FFD tukee kehitysmaiden tuottajajärjestöjen toimintaa sekä järjestöjen jäsenten elinkeinojen parantamista osana AgriCord-verkostoa (kansainvälinen maataloustuottajajärjestöjen verkosto).

Vaikutamme eriarvoisuuden poistamiseen ja täytämme kehitysyhteistyösitoumuksemme kummihankkeillamme kehittyvissä maissa.

VASTUULLINEN ORGANISAATIO JA HALLINTO

Vastuullinen henkilöstöpolitiikka

Emme suvaitse syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua riippuen henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Noudatamme työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia.

Tuemme henkilöstön työkykyä, esimerkkeinä: laaja työterveyshuolto, kuntoviikot, varhaisen välittämisen malli sekä liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukeminen. Panostamme johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Seuraamme henkilöstöprosessien toimivuutta sekä henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia ja teemme tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.

Noudatamme yhtenäisiä ja avoimesti tiedossa olevia käytäntöjä henkilöstöpolitiikassa.

Kestävät hankinnat ja resurssitehokkuus

Järjestöllä on oma hankintaohjeensa ” Kotipesä kuntoon”, jota päivitetään säännöllisesti. Hankintaohje tukee kotimaisen ruuan, puun, uusiutuvan energian ja maaseudun muiden tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Hankintapolitiikan vastuullisuudessa korostuvat kotimaisuus, ympäristöystävällisyys sekä todennettu kestävä tuotantotapa ja alkuperä.

Vastuullinen sijoittaminen

MTK huolehtii vastuullisesti kyvystään rahoittaa varsinaista toimintaansa pitkäjänteisesti varsinaisen toiminnan, varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Järjestöllä on sijoitus- ja rahoitustoiminnantoiminnan ohjesääntö, jossa on kuvattu järjestön toiminnan rahoitusta ohjaavat periaatteet sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan periaatteet. MTK:n johtokunta käsittelee ohjesääntöä säännöllisesti.

MTK sijoittaa varansa jäsenrahoituksen turvin toimivalle yhteisölle sopivalla tavalla vastuullisesti, turvallisesti ja tuottavasti siten, että sijoitusstrategiassa painotetaan kohtuullista turvallisuutta ja pitkän aikavälin hyvää tuottoa perustuen lähtökohdiltaan pääosin sijoitustuotteisiin, joiden riskit ovat selkeästi tunnistettavissa riskihakuisen ja monimutkaisiin sijoitustuotteisiin perustuvan, tuottojen maksimoinnin sijasta. Sijoituksiin liittyvä riski hajautetaan eri omaisuusluokkiin yleisesti hyväksi arvioitujen periaatteiden mukaisesti.

Sijoitustoiminnassaan MTK ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan sekä aktiiviseen sijoittamiseen liittyvät asiat. Niiden avulla varmistetaan, että kaikki yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät otetaan huomioon sijoitusta tehtäessä. Omaisuudenhoitoyhteistyökumppaneilta edellytetään sitoutumista YK:n vastuulliseen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI).

VASTUULLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA                

Luottamushenkilöiden vastuullinen toiminta

MTK:n luottamushenkilön toiminnan ensisijainen tavoite on kaikkien jäsenten henkinen ja taloudellinen hyvinvointi ja elinkeinotoiminnan kannattavuus.  Hän perehtyy huolellisesti omassa luottamustehtävässään ennen päätöksentekoa asioiden taustoihin ja muodostaa niiden pohjalta oman, perustellun kantansa päätöksiin. Hän toimii pitkäjänteisesti. Vastuullinen luottamushenkilö luotaa ja ennakoi tulevaisuutta, kertoo rehellisesti jäsenille tulossa olevista muutoksista ja niiden vaikutuksista ja hakee tarvittaessa aktiivisesti korjaavia toimenpiteitä. Hän asettaa järjestön kokonaisedun henkilökohtaisten tavoitteiden edelle, tukee omassa työssään muita luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä. Luottamushenkilön oma yritystoiminta on järjestön arvojen ja puheiden mukaista, ja hän on sisäistänyt vastuunsa toimia esimerkillisesti.

Järjestön toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukainen toiminta

MTK edistää jäsentensä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia sekä maaseutuvarallisuuden kestävää, taloudellista käyttöä ja hoitoa. MTK:n edunvalvonta perustuu jäsenten tarpeiden tunnistamiseen ja toimintaympäristön jatkuvaan analyysiin, ennakointiin ja vahvaan asiantuntijuuteen. Järjestömme on maaseudun elinkeinojen kestävän kehityksen suunnannäyttäjä.

Toiminnallamme on mitattava, myönteinen vaikutus jäsentemme hyvinvointiin, sosiaaliseen tasa-arvoon, elinkeinojen menestymiseen ja kannattavuuteen. Ennakoimme ja edistämme uusia maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden kannattavaa hyödyntämistä.

Turvaamme jäsentemme maa- ja metsäomaisuuden omistus- ja käyttöoikeuden.

Syvennämme sidosryhmäyhteistyötä ja tiivistämme yhteyksiä jäsenten ja kuluttajien välillä.

Järjestöllämme on oikein mitoitetut ja kohdennetut voimavarat, tehokkaat toimintatavat ja tarkoituksenmukainen, kaikkia jäseniä tasapuolisesti palveleva organisaatio. Järjestömme on kiinnostava ja motivoiva nykyisille ja tuleville jäsenille sekä luottamus- ja toimihenkilöille

Vastuu jäsenistä

MTK toimii toiminta-ajatuksensa mukaisesti edistäen kaikkien jäsentensä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Järjestön tarjoamat palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien jäsenten käytettävissä. Eri tuotantosuunnilla, alueilla ja jäsenryhmillä on tasavertainen mahdollisuus saada näkemyksensä ja aloitteensa esille järjestössä. Järjestön luottamuselimiä valittaessa otetaan huomioon tasa-arvoisuuden eri elementit. Järjestön asiantuntijoilla on riittävä asiantuntemus jäsenkunnan harjoittamista elinkeinoista. Järjestö huolehtii osaltaan ajantasaisella ja avoimella viestinnällä jäsentensä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.    

VASTUULLISUUDEN PERIAATTEET MAASEUTUELINKEINOILLE

Vastuullinen yrittäjyys

Vastuullinen yritys ottaa toiminnassaan huomioon ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden. Vastuulliset yritykset työllistävät maaseutualueilla ja luovat työpaikkoja myös alihankintaketjujensa kautta hankkimalla raaka-aineita ja palveluita lähiseudulta. Vastuullinen toiminta merkitsee myös resurssitehokkuutta ja kielteisten ympäristövaikutusten minimointia. Tuotannon, tuotteiden ja palveluiden alkuperästä ja ominaisuuksista kerrotaan totuudenmukaisesti ja avoimesti asiakkaille ja muille sidosryhmille. Vastuullinen toimintatapa tukee myös yrityksen kilpailukykyä ja liiketoiminnan kannattavuutta. 

Vastuullisuuden osa-alueet ja painopisteet vaihtelevat eri yritysten välillä. Niihin vaikuttavat mm. yrityksen koko, toimia-ala, sidosryhmät ja toimintaympäristö. Lainsäädäntö ja muut yhteiskunnalliset velvoitteet sekä yrityksen määrittelemät hyvän liiketoiminnan periaatteet luovat pohjan vastuullisen toiminnan kehittämiselle.

MTK toimii vastuullisen yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. MTK tarjoaa tietoa maaseutuelinkeinoihin liittyvän yritystoiminnan vaikutuksista ja vastuullisuustyöstä. Parannamme yritysten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja ottaa käyttöön työvälineitä riskienhallintaan, työnantajuuteen, työhyvinvointiin, ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ja viestintään.
Kannustamme nuoria yrittäjyyteen lisäämällä yhteisöllisyyttä sekä innostaen yrittäjiä verkostoitumaan.

Kestävä metsätalous

Vastuullinen metsätalous on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Vastuullisessa perhemetsätaloudessa metsiä hoidetaan ja käytetään niin, että sekä nykyisten että tulevien sukupolvien mahdollisuutta hyödyntää metsien ekosysteemipalveluja tavoitteidensa mukaisesti ei vaaranneta.
Omassa toiminnassaan MTK edistää   metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä on mukana luomassa perhemetsänomistajien käyttöön toimintamalleja ja työvälineitä kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja todentamiseen.

Kestävä ja kilpailukykyinen ruuantuotanto

MTK edistää toiminnallaan suomalaisen ruuantuotannon vastuullisuutta, resurssitehokkuutta ja kilpailukykyä. Ruuantuotannon on oltava kestävää ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden, ympäristön ja talouden kannalta. Suomalaiselle ruuantuotannolle lisäarvoa tuottavat mm. turvallisuus, jäljitettävyys, salmonellattomuus, lääkejäämien vähäisyys sekä hyvä eläintautitilanne. Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrätyksellä parannetaan resurssitehokkuutta sekä vähennetään ympäristökuormitusta ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

MTK:n tavoitteena on edistää jäsentensä maatilayritysten toimintaedellytyksiä, karsia normiston asettamia yrittäjyyden esteitä ja parantaa kilpailukykyä sekä yrittäjien jaksamista. Toimimme vastuullisesti suomalaisessa ruokaketjussa edistämällä ruuantuottajien työhyvinvointia, nuorten intoa yrittäjyyteen sekä eläinten ja ympäristön hyvinvointia.

Keskeisenä arvonamme on ylisukupolvisuus. MTK edistää kilpailukykyistä suomalaista maataloutta, jota harjoitetaan luonnon edellytyksillä ja ympäristöä kunnioittaen.

Eläinten hyvinvointi

Eläin on tunteva olento ja sitä tulee kohdella sen elämää kunnioittaen.

Hyvinvointi on eläimen kokemus sen henkisestä ja fyysisestä olotilasta. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa hyvillä kasvatusolosuhteilla, hyvällä hoidolla ja vastuullisella eläinjalostuksella. Lähtökohta eläimen hyvinvoinnin toteutumiselle ovat ns. viisi vapautta: vapaus nälästä ja janosta, vapaus epämukavuudesta, vapaus kivusta ja sairaudesta, vapaus pelosta ja ahdistuksesta sekä vapaus ilmentää lajityypillistä käyttäytymistä.

MTK edistää tuotantoeläinten hyvinvointia ja terveyttä ja on vahvasti mukana kehittämässä tuotantoeläinten terveydenhuoltoa.