Takaisin MTK:lle uusi peltokasvistrategia

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

MTK:lle uusi peltokasvistrategia

24.03.2023

MTK:n johtokunta hyväksyi uuden peltokasvistrategian maaliskuun alun kokouksessaan. Sen keskeiset tavoitteet ovat tasapainoinen viljatase, yhtenäinen ja tehokas ”viljelijäketju” sekä tasapainoisempi ja neutraalimpi elinkeinopolitiikka. Strategian ensisijaisena tavoiteena on toimia ohjenuorana viljelijöille. Strategian odotetaan olevan tukena etenkin nuorille viljelijöille, jotka miettivät sukupolvenvaihdosta tai ovat juuri tehneet sen.

Peltokasvistrategia ulottuu vuoteen 2040. Se analysoi markkinoiden sekä muiden toimintaympäristömuutosten kuten sääntelyn ja tukipolitiikan vaikutuksia peltokasvituotantoon. Strategiassa esitetään alan strategiset tavoitteet sekä toimet tavoitteisiin pääsemiseksi. 


Strategian tausta-analyysi


Strategia ennustaa viljan, öljykasvien, valkuaiskasvien, nurmen sekä muiden pienempien kasvien tuotantoa ja kulutusta seuraavien kahden vuosikymmenen aikana, huomioiden MTK:n tulevaisuusasiakirjan sekä vuonna 2022 valmistuneen MTK:n peltokasvivaliokunnan edunvalvontaselvityksen kirjaukset.

Strategian kokonaisaikajänne jaetaan kolmeen osaan. Strategia esittelee viiden vuoden päähän ulottuvat lyhyen aikavälin ennusteet ja odotukset, 10 vuoden päähän ulottuvat keskipitkän aikavälin ennusteet ja pitkän ajan ennusteet 15 vuoden päähän.  Strategiassa ennustetaan mm. tavanomaisten peltokasvien, luomupeltokasvien sekä merkittävimpien erikoiskasvien tarjontaa ja kysyntää sekä pellonkäytön kehitystä. Pohjana on peltokasvien tuotantoon vaikuttavat tekijät. 

Strategiassa luodaan myös katsaus nykytilanteesta ja käydään läpi tapahtumat, jotka ovat johtaneet siihen. Strategia huomioi myös EU-tason poliittiset linjaukset ja päätökset, kuten Green Dealin ja sen alla oleva Farm to Fork -strategian, biodiversiteettistrategian sekä uuden CAP-ohjelmakauden mukana tuomat haasteet. Lisäksi käsitellään hiilitiekartan löydökset sekä EU:n ympäristölainsäädännön uudistamisen mukanaan tuomat haasteet. Strategiassa pyritään ottamaan huomioon markkinoilla tapahtuvat muutokset, kulutuksen suhteen sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. 

Peltokasvistrategiassa selvennetään kysynnän markkinarakennetta ja sen muutoksia. Lisäksi esitetään rehuteollisuuden, myllyteollisuuden, muun teollisuuden tuotanto ja kapasiteetti sekä odotettavissa olevat muutokset. Viljan käytön rakennetta sekä viljan käytön ja viennin tason kehitystä on seurattava kokonaisuutena.

 

Strategiset tavoitteet

 

1.    Tasapainoinen viljatase: “Ei sopimuksetonta viljaa, ei ylijäämävientiä vaan lisäarvovientiä” 

 • Kauran viennin vahvistaminen
 • Vehnä, ohra ja ruis sopimustuotantoon
 • ”Cash Crops” (rahakasvit) aktiiviseksi osaksi viljelykiertoa  
   

2.    Yhtenäinen ja tehokas ”Viljelijäketju”

 • Viljelijäyhteenliittymät viljakaupan edelläkävijöiksi
 • Teknologialla uutta tehoa
 • Viljelijästä yrittäjäksi
   

3.    Tasapuolisempaa ja neutraalimpaa elinkeinopolitiikkaa

 • Sijainnista ja tuotantosuunnasta riippumaton tuki
 • Neutraalimpaa ympäristö – ja ilmastopolitiikkaa
 • Huoltovarmuuden laajentaminen
 • Verotuksen järkeistäminen


Tavoitteita tukevat toimenpiteet

 

1.    Tasapainoinen viljatase

 • Vahvistetaan sopimustuotantoa tiivistämällä yhteistyötä sekä MTK:n että kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä.
 • Kehitetään viljanvientiä kehittämällä vientisopimuksia ja laatimalla vientilaadut kauralle ja muille viljoille yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa. Laatuserfikaattien kehittäminen peltokasvisektorille (esim. SAI).
 • Tehdään yhteistyötä koko viljasektorin kanssa, jotta saadaan täsmällisempää maatilatietoa viljataseeseen  kutensato- ja varastomäärät sekä maatilakäyttö. 
 • Kotimaiset valkuaiskasvit huoltovarmuusvarastoinnin alle. Päivitetään huoltovarmuus koskemaan samoin tuottajaorganisaatioita valkuaiskasvien kohdalla.
 • Vahvistetaan öljy- ja valkuiskasviosaamista ja tuotantoa perustamalla oma asiantuntijaverkosto (vrt. Ruotsin malli).
 • Hyödynnetään monipuolista viljelykiertoa edistetämällä nurmen kaupallistamista biokaasun, hiilisertifikaattien, viennin kautta.


2.    Yhtenäinen ja tehokas ”Viljelijäketju”

 • Tehostetaan edunvalvontaa valiokuntatyön kautta kotimaassa ja EU/KV-tasolla. Vahvistetaan toimihenkilöiden verkottumista.
 • Tuottajaorganisaatioiden perustamisen edistäminen viljelijäyhteistyön lisäämiseksi mm. TUOTTO -hanke ja tiedottamisen kautta
 • Tarjotaan vienti- ja markkinakoulutusta alueellisille valiokunnille. Vastataan lisääntyvään markkinatiedon tarpeeseen. 
 • Digityökalujen edistäminen, (Tritom). Parhaat työkalut ja käytännöt levitetään kaikille jäsentilojen hyödynnettäväksi.
 • Täsmäviljelyn edistäminen (RTK-signaali jäseneduksi). Kehitetään edelleen menetelmiä ja osaamista. 
 • Huolehditaan, että saadaan valokuituverkko maaseudun taajamiin ja kattava 4G/5G -verkko maaseudulle.
 • Huolehditaan MTK-koulutuksessa siitä, että koulutuksiin sisältyy riittävällä painolla talous- ja johtamiskoulutusta. 


3.    Tasapuolisempaa ja neutraalimpaa elinkeinopolitiikkaa

 • EU:n ja kansallista tukipolitiikkaa uudistaessa turvataan riittävät kannustimet. 
 • Edistetään uusien jalostusmenetelmien jalkauttamista EU-alueelle.
 • Vastataan hiilensidontaan. MTK kehittää yhdessä Ruokaketjun kanssa helppokäyttöisen hiililaskuri. 
 • Osallistutaan EU:n lannoitestrategian valmisteluun saatavuutta varmistaakseen. 
 • Varmistetaan kasvisuojeluaineitten laaja saatavuus EU-tasolla.


Lue strategia kokonaisuudessaan täältäMax Schulman

asiantuntija, vilja ja öljykasvit

viljat, mallasohra, öljy- ja valkuaiskasvit, gmo, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 20 413 2414

+358 40 825 2112

aiheet: mtk, peltokasvistrtategia