Takaisin MTK:n edunvalvonnan saavutuksia 2023 - Tämän me teimme

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n edunvalvonnan saavutuksia 2023 - Tämän me teimme

09.02.2024

MTK:n tärkein tehtävä on valvoa jäsentensä etua niin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa kuin markkinoilla. Listasimme viime vuoden keskeisimmät edunvalvonnan sekä sitä tukevan viestinnän ja järjestötyön saavutukset.

Maatalousedunvalvonta

 • Saimme maataloudelle hyvät hallitusohjelmakirjaukset: 
  • Hallituskaudella ei tehdä kansallisesti sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia. 
  • Tasausvaraus nostetaan 25 000 euroon. 
  • Hallitus sitoutuu maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien parlamentaarisen arviointiryhmän loppuraporttiin ja aloittaa välittömät toimenpiteet esitysten toteuttamiseksi. Esim. elintarvikemarkkinalain ja kilpailulain arviointi tavoitteena parantaa viljelijöiden markkina-asemaa ja ruokaviennin tuplaaminen.  
  • Suomi vaikuttaa EU:ssa siten, että eläintuotannossa noudatettavat toimintatavat tukevat eläinten hyvinvointia myös muissa jäsenmaissa. Tuotepakkausten alkuperä- sekä tuotantotapamerkintöjä parannetaan.
  • Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan tulee keskittyä ruokaturvan parantamiseen. Tukijärjestelmää on kehitettävä ja yksinkertaistettava siten, että maataloustuet kohdistuvat nykyistä paremmin varsinaiseen ruoantuotantoon. Hallitus sitoutuu toimimaan tämän periaatteen mukaisesti sekä nykyisen CAP-ohjelmakauden välitarkasteluissa että uuden kauden valmistelussa.
  • Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aktiivisessa ruoantuotannossa olevien peltojen saamiseksi korvauskelpoisuuden piiriin. Tämä toteutetaan siten, että viljelystä poistuneiden lohkojen korvauskelpoisuus jaetaan ELY-keskuksittain takaisin korvauskelvottomille lohkoille hakumenettelyn kautta. Siirto tilojen välillä toteutetaan ilman rahallista vastiketta. 
  • Välitä viljelijästä -projektista tehdään pysyvä toimintamalli, ja lomituspalvelut säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. 
  • Fosforiasetuksen karjanlantapoikkeuksesta tehdään pysyvä. 

 

 • Sähkön ja lannoitteiden kustannustuki: 28 miljoonaa euroa maksettiin 13 000 maatilalle. 
 • Kriisituki nuorille viljelijöille: 11 miljoonaa euroa lisätukea nuorille. 
   
 • Investointitukien korotus 
  • sika- ja siipikarjatiloille 
  • energiainvestoinneille 
  • salaojainvestoinneille 
  • yhteensä kymmeniä miljoonia euroja. 
 • Maatalouden tulotukiin ei kohdistunut hallitusneuvotteluissa leikkauksia: 
  • Leikkaukset kohdennettiin hanke-, maaseutu ja ei tuottavaan toimintaan. 
  • VM:n ehdotus oli suoria leikkauksia luonnonhaittakorvaukseen ja kansalliseen tukeen. 
    
 • Kansallisen tuen korotukset 
  • teurashiehoille 
  • sokerijuurikkaan kuljetustukeen. 
    
 • Tukien maksatusaikataulut: Ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen maksatukset saatiin siirrettyä vuodelta 2024 vuodelle 2023.
   
 • Vienti:
  • Vaikutimme hallitusohjelman valmisteluun siten, että ruokavienti on ensimmäistä kertaa huomioitu hallituksen kasvusuunnitelmissa (kts. Kasvun kaava). Hallitusohjelman mukaan suomalaisen puhtaan ruoan potentiaali hyödynnetään uudella kasvuohjelmalla, jolla lisätään ruokavientiä.
  • Kehitimme elintarvikeyritysten kansainvälistä myyntikykyä.
  • Johdimme Nordic Oats –yhdistyksen osallistumista ruoka-alan keskeisillä messuilla ja edustimme alkutuotantoa Etelä-Korean kanafestivaaleilla ja Kiinan elintarvikemessuilla.
  • Vaikutimme EU:n menekinedistämispolitiikkaan niin, että kestävällä tuotannolla on paremmat mahdollisuudet hyötyä rahoitustyökaluista.
  • Kokosimme yritysryhmiä EU:n menekinedistämisrahoituksen hyödyntämiseksi.
    
 • Tuottajaorganisaatiot:
  • Paransimme valtakunnallisesti viljelijöiden ymmärrystä tuottajaorganisaatioiden merkityksestä.
  • Osallistimme laajasti viljelijöitä eri sektoreiden tuottajaorganisaatioiden valmistelutyöhön.
  • Paransimme viljelijöiden valmiuksia toimia markkinoilla.
   ​​​​​​​
 • Kasvinsuojelu:
  • Haimme minor use -lupia sekä hätälupia kasvinsuojeluun, jotta valmisteita oli mahdollista käyttää tietyillä peltokasveilla sekä avomaanvihanneksilla. MTK:n hakemia minor use -lupia on voimassa noin 40 eri valmisteelle. Hätälupia on haettu vuosittain noin 5-10 kappaletta. MTK on EU:n aktiivisimpia toimijoita minor use- ja hätälupien hakemisessa.
  • Vaikutimme Brysselissä EU:n kasvinsuojelulainsäädännön valmisteluun, jotta pohjoisia olosuhteita ja Suomen syrjäinen markkina-asema huomioitiin paremmin.
    
 • Vähittäiskauppa:
  • Tapasimme kaupan keskusliikkeiden valikoimista ja hankinnoista vastaavia tahoja ja veimme heille tietoa kotimaisen tuotannon kestävyydestä tuotantosektoreittain.
  • Toimme julkisuuteen tuotannon  kohonneet kustannukset ja vaikutimme sitä kautta eri tuotteiden hinnoitteluun.

 

 

Metsäedunvalvonta

 • Saimme metsänomistajille hyvän hallitusohjelman
 • Saimme metsävähennyksen korotuksen valmisteluun. Metsävähennystä korotetaan 15 % -yksiköllä. 
 • Lisäsimme metsänhoitotöiden määriä.
 • Pidimme metsäenergian uusiutuvana myös EU:n silmissä.
 • Ohjasimme EU:n ennallistamisasetuksen oikeaan suuntaan.
 • Loimme maailman parhaan puumarkkinainformaation mtk.fi-sivuille.
 • Uudistimme METKA-järjestelmän metsänomistajan tavoitteiden mukaan.
 • Onnistuimme puukaupan kilpailutuksella ylläpitämään puun hintoja, vaikka metsäteollisuuden tuotteiden hinnat laskivat.
 • Syksyn Metsämarssi-kampanjalla toimme esiin metsän monia hyötyjä suomalaisille ja lisäsimme metsäalan arvostusta.

 


Maaseudun elinvoiman edunvalvonta

 • EU-vaikuttamisessa MTK on toistuvasti ensimmäisenä kertonut faktat aloitteiden sisällöistä ja vaikutuksista ja vienyt määrätietoisesti asioita oikeaan suuntaan. Esimerkkejä laajasta ja kokonaisvaltaisesta EU-vaikuttamisesta ovat ennallistamisasetus, metsäkatoasetus, maaperädirektiivi ja yritysvastuudirektiivi.
 • Vaikutimme päämäärätietoisesti kansallisiin ja kansainvälisiin luonnon monimuotoisuutta koskeviin prosesseihin mm. ohjaamalla EU:n ennallistamisasetusta parempaan suuntaan.
 • Jatkoimme MTK:n ja SLC:n yhteisen luonnon monimuotoisuuden tiekartan tekemistä.
   
 • Panostimme maanomistajajäsenten tuuli- ja aurinkovoimaneuvontaan ja koostimme kattavan tukimateriaalikokonaisuuden jäsenten käyttöön. 
 • Vaikutimme aktiivisesti siihen, että lunastuslain uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja hallitus priorisoi sen valmistumaan vuoden 2024 aikana.
 • Vaikutimme maankäytön muutosmaksun valmisteluun ja sisältöön.
   
 • Pyrimme yksinkertaistamaan metsäkatovapaiden tuotantoketjujen asetuksen toimeenpanoa ja ilmoitusjärjestelmää.
 • Esitimme leikkauksia lannoitteiden polkumyyntitulleihin ja hiilirajamekanismin (CBAM) kustannusvaikutuksiin
 • Esitimme maa- ja metsätaloudelle toimivia taksonomiaehtoja vihreän rahoituksen perustaksi.
 • Julkaisimme KiertoaSuomesta.fi -markkinapaikan sivuvirtojen tehokkaamman hyödyntämisen edistämiseksi.
 • Esitimme kiertotalouden green deal-työhön lukuisia alkutuotantoa tukevia muutoksia.
   
 • Laadimme maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman koulutusta ja neuvontaa koskevan selvityksen ja osallistuimme ehdotusten toimeenpanoon
 • Johdimme luonnonvara-alan korkeakoulujen kansallista arviointia ja luonnonvara-alan koulutuksen osaamisen ennakointia sekä osallistuimme koulutuksen kehittämiseen
   
 • MTK:n edunvalvonnan seurauksena alle 2MW lämmitys tai työkoneiden biokaasua tuottavien laitosten hakiessa Energiavirastolta kestävyysjärjestelmän hyväksyntää, ovat järjestelmälle asetettavat vaatimukset heillä ratkaisevasti kevyemmät kuin muilla. Ellei tässä olisi onnistuttu, olisivat toiminnanharjoittajat alkaneet vuodenvaihteesta alkaen maksaa tuottamastaan biokaasusta maakaasun veroja, koska kestävyysjärjestelmä puuttuu.
 • Maatalouden (pellot ja metsät) vuokratulojen verokohtelu yhdenmukaistetaan muiden vuokratulojen kanssa.
 • Ei kiinteistöveroa maa- ja metsätalousmaalle.
   
 • Vastustimme matkailun alv:n (majoitus, aktiviteetit) suunnitteilla olevia verokantojen nostoa.
 • Uudistimme maaseudun matkailukohteita markkinoivan Matkamaalle.fi -sivuston, sivuston hallinnoijana Lomalaidun ry
   
 • Teimme esityksen EU:n itäiselle ulkorajalle tarvittavasta elpymis- ja kehittämisrahastosta, jolla vahvistetaan itäisen Suomen elinvoimaa ja turvallisuutta.
 • Osallistuimme Suomessa toteutettavan EU:n alue- ja rakennepolitiikkaohjelman edistymisen ja tavoitteiden seurantaan, EU:n tulevan alue- ja rakennepolitiikan valmisteluun sekä Alueiden uudistamisen neuvottelukunnan toimintaan. Osallistuimme myös hallituskaudelle annettavan aluekehittämispäätöksen valmisteluun.
 • Toteutimme ruokaturva- ja metsänomistajoihin kohdistettuja kehitysyhteistyöhankkeita FFD:n kanssa.


 

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet edunvalvonnan tukena

 • Huolehdimme, että medialla on tiedossaan MTK:n kannat ajankohtaisiin asioihin. MTK mainittiin vuoden aikana kotimaisessa mediassa noin 3000 kertaa.
 • Saimme maaseudun ja sen elinkeinojen tarpeet vahvasti osaksi puolueiden ohjelmia ja lopulta hallitusohjemaan.
 • Teimme pidettyjä kuluttajakampanjoita kotimaisesta ruuasta
 • Syksyn Metsämarssi-kampanjalla toimme esiin metsän monia hyötyjä suomalaisille ja lisäsimme metsäalan arvostusta.
 • Tavoitimme yhteensä 62 000 lasta ja nuorta ”Kokkaa kotimaista”-yhteistyön, maatilavierailujen, 4H-ruokakerhojen ja yrityskylien kautta
 • Olimme mukana useilla messuilla ja tapahtumissa tapaamassa kuluttajia, jäseniä ja eri ammattiryhmiä.
 • Uudistimme mtk.fi -kotisivumme ja nostimme kotimaista ruokaa, metsää ja maaseutua esille sosiaalisen median eri kanavissa.
 • Laajensimme ja uudistimme jäsenlehti Mainion kaikille tuottajayhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten jäsentalouksille (jakelu yht. noin 190000 kpl)
 • Tuoreen jäsenpalvelututkimuksen mukaan paransimme sekä järjestön sisäistä että ulkoista viestintää.

 


 

Järjestötyö ja jäsenpalvelut kehittyivät 

 • Uusimme Mainion järjestön kaikkien perusjäsenten jäsenlehdeksi.
 • Kehitimme järjestön jäsenviestintäkonsepteja (uutiskirjeet, webinaarit).
 • MTK Hankinnat Oy:n jäsenedut laajenivat ja paranivat.
 • Olimme vahvasti mukana Metsien Puolustusliiton ja Metsämarssin järjestelyissä.
 • Järjestimme hallitusneuvotteluiden aikana Säätytalon edessä MTK:n viestien viemisen hallitusneuvottelijoille.
 • Aloitimme normaalin järjestön koulutuksen ohella MTK-Akatemian rakentamisen.
 • Pilotoimme toimihenkilöiden vaikuttajataitojen koulutuskokonaisuuden.
 • Toteutimme jäsenmaksulaskutuksen ja kehitimme Oivaa vastaamaan vuoden 2024 laskutuksen muutoksiin.
 • Valmistelimme valiokunta- ja verkostouudistukseen liittyen hallinto-ohjesäännön, joka otettiin käyttöön elokuussa 2023.
 • Avustimme sekä MTK- että MH-yhdistyksiä niiden yhteen littymisessä.
 • Hoidimme järjestörutiinit.

Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

Leena Kristeri

elinvoimajohtaja

+358 40 507 4088

Jussi Martikainen

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

+358 40 755 7829

aiheet: edunvalvonta