Takaisin Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä. E-kirje EU-biotalousstrategian päivityksestä

Lausunto

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä. E-kirje EU-biotalousstrategian päivityksestä

20.12.2018

Eduskunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua Suomen kannasta EU-biotalousstrategian päivitykseen.

Komissio antoi 11.10.2018 tiedonannon EU:n biotalousstrategian päivityksestä.

Esitettyjen päivitettyjen tavoitteiden tukemiseksi komissio aikoo käynnistää jo ensi vuonna 14 konkreettista toimenpidettä. E-kirjeen mukaan Suomi on tyytyväinen, että sen johdonmukaisesti ajama EU:n biotalousstrategian päivitys on tehty. Suomi yhtyy EU:n biotalousstrategian arvioinnin
yhteydessä esiin nostettuihin kehittämisehdotuksiin tavoitteiden ja tehokkaamman toiminnan paremmasta kytkemisestä sekä politiikkatoimien johdonmukaisuuden parantamisen tarpeesta. Suomi näkee EU:n biotalousstrategian keskeisinä tavoitteina biotalouden lisäarvon kasvattamisen, osaamisen, tutkimuksen, neuvonnan ja yhteistyön lisäämisen,
investointien vauhdittamisen sekä kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistamisen.

MTK yhtyy E-kirjeessä esitettyyn näkemykseen biotalousstrategian
päivittämisen välttämättömyydestä ja näkee biotalouden suurena
mahdollisuutena koko Euroopalle ja erityisesti Suomelle. Biotalouden tuotos oli
Suomessa vuonna 2016 noin 63 mrd €, eli 16 % koko kansantalouden
tuotoksesta.

MTK:n näkemyksen mukaan Suomen korostamat näkökulmat
- Tutkimus ja innovointi
- Investointien edistäminen ja toimivat markkinat
- Alueellisen ja paikallisen biotalouden edistäminen, sekä
- Politiikkakoherenssi ja välineet: tietoisuuden lisääminen,
sidosryhmäyhteistyö, koulutus ja taidot, seuranta ja monitorointi
ovat perustellut. Lisäksi MTK painottaa komission väliarvioinnissa esille
nousseiden, säätelyn ennnustettavuuden ja toimikentän vakauden, EU:n
politiikan johdonmukaisuuden lisäämisen ja täsmennettyjen toimenpiteiden
tarpeellisuuden biokiertotalouden saavuttamiseksi, tärkeyttä.

MTK pitää näkee tarpeellisena ja perusteltuna, että uudella
biotalousstrategialla komissio pyrkii antamaan uutta pontta työllisyydelle,
kasvulle ja investoinneille EU:ssa. Sen avulla pyritään parantamaan ja
lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää alueellista käyttöä, jotta 
voidaan puuttua ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kaltaisiin
maailmanlaajuisiin ja paikallisiin sosiaalisiin haasteisiin.

Aivan kuten komissiokin korostaa, MTK näkee, että kestävällä biotaloudella on
merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. On välttämätöntä, että tämä
otetaan huomioon EU:n tulevassa rahoituskehyksessä. MTK tulee komissio
esitystä, että Euroopan horisontti -ohjelmassa osoitetaan vuosina 2020–2027
yhteensä 10 miljardia euroa elintarvikehuoltoon ja luonnonvaroihin.

Biotalouden kannalta on välttämätöntä, että eri rahoitusinstrumentit toimivat
yhteen. Tulevina vuosina eri EU-rahastojen sekä muiden rahoituslähteiden on
oltava laajasti ja sujuvasti biotalouden elinkeinojen hyödynnettävissä.

MTK korostaa, että saavutettavuus ja yhteydet ovat biotalouden kehittymisen
edellytys. Biotalouden perustuessa pitkien etäisyyksien takana oleviin raakaaineisiin, on Euroopan väyläverkon oltava kunnossa pienemmästä tiestä
isoimpaan valtaväylään. Lisäksi liiketoiminta tarvitsee jatkuvasti toimivia
verkkoyhteyksiä. Tästä syystä tulevina vuosina tulee varmistaa nopeiden
tietoliikenneyhteyksien saatavuus.

MTK:n näkemyksen mukaan EU:n päivitetyssä biotalousstrategiassa
positiivista on se, että strategia
- korostaa sekä tunnustaa maa- ja metsätalouden merkityksen
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen toteutumisessa
- alleviivaa investointien ja rahoituksen tärkeyttä biokiertotalouden
kehittämiseksi
- peräänkuuluttaa ekosysteemipalveluiden ja paikallisten ratkaisujen
tehokkaampi hyödyntäminen

Kuitenkin MTK korostaa, että kestävyyden todentaminen ei saa johtaa
kasvavaan byrokratiaan, raportointiin ja säätelyyn. MTK:n näkemyksen
mukaan alkutuottajien rooli biotalouden perustana tulee huomioida esimerkiksi
rahoituksessa ja koulutuksessa. On välttämätöntä, että strategiaan
hyödynnetään tulevissa EU-politiikkaprosesseissa, kuten CAP, metsästrategia,
kestävä rahoitus, FP9 ja kauppapolitiikka.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Hakkarainen
Metsäjohtaja


aiheet: politiikka, talous