Metsien suojelu ja METSO-ohjelma

Metsäluonnon monimuotoisuutta suojellaan turvaamalla talousmetsien monimuotoisuutta sekä suojelualueiden verkostolla. Suojelualueiden määrätavoitteiden määrittelyssä tulee ottaa huomioon talousmetsien luontoarvoja säästävät metsänkäsittelymenetelmät, niistä saadut kokemukset ja tutkimustulokset.

Suojelutarve arvioidaan tieteellisin perustein ja kohdistetaan luonnon kannalta arvokkaimmille alueille. Erilaisten elinympäristöjen ja lajien yleisyys eri maantieteellisillä alueilla otetaan huomioon.

Metsien suojelua vapaaehtoisesti

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (METSO) pyrkii turvaamaan luontoarvojen suotuisan kehityksen. Tarkoituksena on kohentaa talousmetsien luonnonhoitoa sekä parantaa suojelualueverkostoa.

Yksityismetsissä monimuotoisuutta ylläpidetään vapaaehtoisuuteen nojaten.

Metsänomistajalla on mahdollisuus tarjota metsäänsä Metso-ohjelmaan ja saada vastineeksi taloudellista korvausta menetetyistä puunmyyntituloista.

Metso -ohjelma jatkuu näillä näkymin ainakin vuoteen 2025.  MTK:n aloitteesta  ohjelman toteutuksen resurssit kohdennetaan niin, että eri toimenpiteitä voidaan toteuttaa tasapainoisesti metsänomistajien tarpeita ja valinnan-vapautta kunnioittavalla tavalla.

Metsänomistajat ovat ottaneet innolla vastaan vapaaehtoisiin suojelusopimuksiin perustuvan METSO-ohjelman ( Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma). METSO-ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden vapaaehtoisesti korvausta vastaan suojella metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita. Suojelu voi olla määräaikaista tai pysyvää.

Metsä arvioidaan sen perusteella, millaista puustoista elinympäristöä se edustaa sekä millaisia luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä siinä on. Arvio pohjaa luonnontieteellisiin valintaperusteisiin, ja sen tekee asiantuntija paikan päällä. Sopimuksen voi tehdä joko määräaikaisesta tai pysyvästä suojelusta.

Vapaaehtoinen metsänomistajalähtöinen metsien suojelu on osoittautunut hyväksi keinoksi turvata metsien monimuotoisuutta. Metsien suojelun hyväksyttävyys on lisääntynyt. Monimuotoisuuden turvaaminen saavutetaan kustannustehokkaasti suuntaamalla toimet arvokkaimpiin kohteisiin. METSO-ohjelman myötä myös metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on parantunut.

Lisätietoja: www.metsonpolku.fi

Monimuotoisuus on noussut metsätalouden kestävyyskeskustelussa ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle. Maanomistajat ja...

Luonnonvarakeskus (Luke) on mallintanut liito-oravalle sopivia elinympäristöjä. Työn tuloksena syntyneet kartat on...

Hallitusohjelman mukainen rahoituksen nosto näkyy hienosti maanomistajien solmimissa luonnonsuojelusopimuksissa....

Metso-ohjelma

Lue lisää

Metso-ohjelman sivut: www.metsonpolku.fi