MTK:n toiminta-ajatus

MTK vaikuttaa ansioihin, asemaan ja arvostukseen.

MTK on etujärjestö, joka edistää

  • jäsentensä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia
  • maaseutuvarallisuuden kestävää, taloudellista käyttöä ja hoitoa

Menestystä koko maalle ja sen arvokkaalle maaseudulle

MTK:n päämäärät ja niihin liittyvät tavoitteet kiteytyvät kahteen sanaan: Menestystä maalle.

Tuon olemme päättäneet saavuttaa myös muuttuvassa maailmassa - jäntevällä ja järkevällä edunvalvonnalla. Arvokkaan päämäärän hyväksi olemme valmiit tekemään yhdessä lujasti työtä.

Kohti uutta vuosisataa - MTK:n tulevaisuusasiakirja

MTK:n tulevaisuusasiakirja katsoo eteenpäin ei vain vuosikymmenen vaan
kohti kokonaista vuosisataa. Tulevaisuusasiakirja hyväksyttiin Helsingin liittokokouksessa 22.-23.2017.

Arvot kestävät muutosten myrskyissä

MTK:n arvot ovat syvällä suomalaisen maaseudun historiassa:

Jatkuvuus yli sukupolvien

Maanviljelijät, metsänomistajat ja maaseutuyrittäjät hoitavat eläimiä, peltoja, metsiä ja maaseudun maisemaa sekä ympäristöä hyvin. Maaseudun ihmisille kestävä kehitys on osa jokapäiväistä elämää.

Peltojen ja metsien tuotantokykyä ja elinvoimaa sekä vesien puhtautta vaalitaan sukupolvelta toiselle.

Osaaminen, ammattiylpeys, elämän perusarvot, juurten tunteminen ja maahenki siirtyvät sukupolvelta toiselle. Tilaa ja yritystä kehitetään siten, että se on seuraaville sukupolville entistä paremmassa kunnossa.

Yhteisöllisyys ja kanssaihmisistä huolehtiminen turvaavat jatkuvuutta.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Jäsenet ovat yhteiskunnallisesti tasa-arvoisia muiden kansalaisryhmien kanssa. Kaikille kuuluvat yhdenvertaiset peruspalvelut ammatista ja asuinpaikasta riippumatta. Tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta on myös yleistä kehitystä vastaava toimeentulo ja sosiaaliturva.

Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistetään kaikessa toiminnassa. Jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus tuoda aloitteensa, mielipiteensä ja ongelmansa kuultavaksi, keskusteltavaksi ja käsiteltäväksi. Eri alueiden, elinkeinojen ja tuotantosuuntien asioita edistetään vastuullisesti, tasapuolisesti sekä oikeudenmukaisesti.

Naisten ja nuoren asemaa järjestössä vahvistetaan. Luottamustehtävät täytetään siten, että jäsenten mielipiteet pääsevät toiminnassa laajasti esille. Palkatulla henkilöstöllä on tasavertainen mahdollisuus omista lähtökohdistaan urakehitykseen, koulutukseen ja työtehtäviensä kehittämiseen.

Yrittäjyys

Suomalaisen maaseudun elinvoima perustuu perheviljelmiin, metsätalouteen, monimuotoiseen yrittäjyyteen ja yksityisomistukseen.

Talonpoikainen yrittäjyys on jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista. Omalla työllä ja osaamisella on voitava vaikuttaa työnsä tuloksiin. Yrittäjä jaksaa työssään, kun yritystoiminta on taloudellisesti kannattavaa ja kun perhe, muut sosiaaliset suhteet sekä itsensä kehittäminen on sovitettu tasapainoisesti työn kanssa yhteen.

Avoimuus

Järjestön kaikilla tasoilla toiminta suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan jäsenten kanssa heidän tarpeistaan lähtien.

Järjestöön sitoudutaan yhteisten tavoitteiden ja osallistumisen kautta. Järjestö toimii yhteisesti päätettyjen linjausten mukaan.

Päätöksistä ja kannanotoista perusteluineen tiedotetaan jäsenille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja julkisuuteen.

Toiminnasta hankitaan palautetta. Toiminnan tulokset arvioidaan ja niistä kerrotaan jäsenille. Jäsenet vaativat järjestöltään tuloksia ja arvostavat niitä.

Aloitteet ja ongelmat tuodaan avoimesti järjestön sisäiseen käsittelyyn.

Järjestö hakeutuu laajasti yhteistyöhön ja vastuulliseen vuoropuheluun eri yhteiskuntaryhmien kanssa sekä edistää toiminnallaan ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Asiantuntevuus

Järjestö tuntee jäsentensä arjen eli viljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien mahdollisuudet sekä tarpeet. MTK on asiantunteva etujärjestö ja oman alueensa erityisosaaja. Etujärjestön toiminta kestää kriittisenkin keskustelun.

Asiantuntevuus on avoimuutta ja kykyä kuunnella muita. Se mahdollistaa tavoitteiden eteenpäin viemisen yhteistyössä erilaisten ihmisten ja tahojen kanssa.

Asiantuntevuus auttaa järjestöä ja sen jäseniä kohtaamaan muutoksia. Asiantuntevuus on hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa oppimista.

MTK:n päämäärät

Edunvalvontamme perustuu jäsenten tarpeiden tunnistamiseen ja toimintaympäristön jatkuvaan analyysiin, ennakointiin ja vahvaan asiantuntijuuteen

MTK tunnistaa jäsenten tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Järjestön luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntemuksella vaikutetaan jäsenten elinkeinojen kehittämisestä päättäviin viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. MTK viestii jäsenten tarpeista, toimintaympäristön muutoksista ja vaikuttamisestaan tehokkaasti jäsenille, luottamus- ja toimihenkilöille järjestön kaikilla tasoilla ja julkisille tiedotusvälineille.

Turvaamme jäsentemme maa- ja metsäomaisuuden omistus- ja käyttöoikeuden

MTK tunnistaa jäsenten yksityisomaisuuden suojaan ja käyttöoikeuteen kohdistuvat muutokset ja uhat. MTK vaikuttaa siten, että yksityisomaisuuden suojaa koskevassa lainsäädännössä, asetuksissa ja viranomaisohjauksessa sekä jokamiehenoikeuksissa varmistetaan maanomistajien paras. MTK varmistaa, että maanomistajilla on riittävät tiedot ja mahdollisuudet tulla kuulluksi maankäyttöä koskevissa asioissa. MTK on vuorovaikutuksessa kansalaisjärjestöihin, jotka toimivat maanomistajan käyttöoikeuteen vaikuttavilla aloilla.

Toiminnallamme on mitattava, myönteinen vaikutus jäsentemme hyvinvointiin, sosiaaliseen tasa-arvoon, elinkeinojen menestymiseen ja kannattavuuteen

MTK toimii siten, että yhteiskunnan poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla tehdään jäsenten hyvinvointia, sosiaalista tasa-arvoa, elinkeinojen menestymistä ja kannattavuutta ylläpitäviä ja vahvistavia päätöksiä. MTK vaikuttaa lainsäädäntöön siten, että jäsenten yhteistoimintamahdollisuudet ostajana ja myyjänä monipuolistuvat. MTK on aktiivisesti vuorovaikutuksessa tuotteita ostavien ja jalostavien yritysten kanssa ja tiedottaa näille jäsenten taloudellisesta tilanteesta. MTK toimii siten, että jäsenillä on ajantasainen tieto hintamuutoksista ja vankka osaaminen ostojen ja tuotteiden myyntikanavien kilpailuttamisessa.

Syvennämme sidosryhmäyhteistyötä ja tiivistämme yhteyksiä jäsenten ja kuluttajien välillä

MTK pitää aktiivisesti yhteyttä nykyisiin sidosryhmiin ja hakee elinkeinojen edellytyksiin vaikuttavia uusia sidosryhmiä järjestön kaikilla organisaatiotasoilla. MTK seuraa kuluttajakäyttäytymisen muutoksia ja tekee monipuolista yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Ennakoimme ja edistämme uusia maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden kannattavaa hyödyntämistä

MTK on ajan tasalla maaseutuvarallisuutta käyttävien ja hoitavien elinkeinojen tuotteiden kysynnän uusista mahdollisuuksista ja trendeistä ja viestii näistä jäsenille. MTK huolehtii siitä, että jäsenet saavat yritystoiminnan kehitys- ja neuvontaorganisaatioilta ajan mukaista tietoa ja palveluita kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen.
Järjestömme on maaseudun elinkeinojen kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

MTK vahvistaa kuvaa suomalaisen maa- ja metsätalouden kestävän kehityksen mukaisesta tuotannosta ja sen taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta merkityksestä. MTK johtaa Suomessa käytävää ympäristökeskustelua ja tekee uusia kestävää kehitystä ja jäsenten elinkeinoja tukevia aloitteita. Järjestö lisää jäsentensä tietoisuutta kestävän kehityksen uusista haasteista ja tukee jäseniään näiden mukaisten toimintatapojen käyttöönotossa.

Järjestöllämme on oikein mitoitetut ja kohdennetut voimavarat, tehokkaat toimintatavat ja tarkoituksenmukainen, kaikkia jäseniä tasapuolisesti palveleva organisaatio

MTK-järjestöä kehitetään ja johdetaan siten, että koko järjestön osaaminen hyödyttää kaikkien jäsenten tarpeiden tyydyttämistä. Järjestö huolehtii siitä, että sen kaikilla tasoilla (keskusliitto, liitto, yhdistys) on voimavarat ja toimintatavat, jotka mahdollistavat jäsenten tasapuolisen palvelemisen. Järjestön organisaation rakennetta kehitetään vastaamaan jäsenten tarpeiden tyydyttämistä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Järjestömme on kiinnostava ja motivoiva nykyisille ja tuleville jäsenille sekä luottamus- ja toimihenkilöille

MTK vahvistaa osaamistaan ja kuvaansa maaseutuvarallisuuden käyttöä ja hoitoa koskevien asioiden parhaana edunvalvojana. Järjestöön haetaan aktiivisesti jatkuvasti uusia jäseniä. Sukupolvenvaihdoksissa huolehditaan jäsenyyden siirtymisestä. MTK:ssa on jatkuva luottamus- ja toimihenkilöiden koulutusjärjestelmä. Luottamushenkilötehtävistä kertyvän elinkeinotoimintaa tukevan tiedon ja osaamisen merkitystä korostetaan. Järjestöä johdetaan avoimuutta ja luottamusta vahvistavalla tavalla.

Tehtävät

MTK:n edunvalvontatyö on laaja-alaista. Maatalous- ja metsäpolitiikan lisäksi järjestö pyrkii edistämään yrittämisen edellytyksiä maaseudulla. Ympäristö- ja maapoliittisissa asioissa MTK toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uusiksi vaikuttamisen kohteiksi ovat nousseet myös kuluttajat: vuonna 2007 MTK perusti ruokakulttuuriasiamiehen viran. Asiamiehen tehtävänä on edistää ja vaalia suomalaista ruokakulttuuria.

MTK:n tärkein työkalu on asiantuntijuus. Järjestö vaikuttaa asiantuntijuudellaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Keskusliiton ydintehtäviä on poliittinen ja yhteiskunnallinen edunvalvonta: vaikuttaminen jäsenten hyväksi maatalous- ja metsäasioissa, yrittäjien asioissa, vero-, rahoitus- ja lakiasioissa, ympäristö- ja maapolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa.

Suomi on Euroopan unionin maaseutumaisin maa

MTK:n tavoitteena on varmistaa, että EU:n maatalouspolitiikka mahdollistaa myös tulevaisuudessa perheviljelmäpohjaisen maatalouden ja takaa viljelijöille kohtuullisen toimeentulon. Ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä kunnioittavaa suomalaista maataloutta tarvitaan myös laajentuneessa Euroopan unionissa.

Metsänomistajien järjestö

Suomi on perhemetsien maa. Suomen metsistä kaksi kolmannesta on yksityisten henkilöiden omistuksessa ja hoidossa. MTK pyrkii edistämään perhemetsätalouden kannattavuutta vaikuttamalla metsä- ja talouspolitiikkaan. Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteenliittymä, joka palvelee jäseniään käytännön metsänhoitoasioissa ja huolehtii metsänomistajien eduista paikallisella tasolla.

Yrittäjyys kasvaa maasta

Yhä useampi MTK:n jäsenistä on maaseutuyrittäjä. Joka kolmannella maatilalla on perusmaatalouden ohella muuta yritystoimintaa, joka tuo merkittävästi tuloja. Maaseutuyrittäjyys MTK:n toiminnassa on maa- ja metsätaloustilan yhteydessä tehtävää muuta yritystoimintaa sekä tilojen aineellisten ja henkisten voimavarojen jalostamista myytäviksi palveluiksi ja tuotteiksi. Maaseutuyrittäjien toimialat ovat moninaisia. Niihin lukeutuvat muun muassa matkailu, koneyrittäminen, bioenergia ja hevosala.

Ympäristönsuojelu ja maankäyttö

MTK pyrkii vaikuttamaan myös ympäristö- ja maapoliittisiin kysymyksiin. Maankäytön osalta keskeistä on maanomistajien oikeuksista huolehtiminen. Ympäristöpolitiikassa korostuu nykyään elinkeinonharjoittajien etujen ajamisen ohella aktiivinen osallistuminen luonnonsuojeluun. Kestävän kehityksen mukainen maatalous on taloudellista, säilyttää luontoarvoja ja edistää ihmisten sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia. Luonnosta elinkeinonsa saavat ihmiset ovat jo kauan oivaltaneet ympäristön tärkeyden. Heidän periaatteisiinsa on kuulunut kunnioittaa luontoa ja vaalia sen tuottokykyä.

Kansainvälisyys

EU-tason edunvalvonnasta vastaa MTK:n Brysselin toimisto, joka on yhteinen sisarjärjestö SLC:n sekä Pellervo-Seuran kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös eurooppalaisen tuottajajärjestö Copan (Committee of Professional Agricultural Organisations) sekä Euroopan osuustoimintajärjestö Cogecan (General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union) kanssa. Metsänomistajia Brysselissä edustaa Pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen liiton (NSF) yhteinen metsäkoordinaattori. MTK on myös Euroopan metsänomistajajärjestön (CEPF) ja Maailman metsänomistajien liiton (IFFA) jäsen.