Takaisin Hiiliviljelystä ratkaisuja ilmastonmuutokseen: hiiliviljelyaloite on osa komission ilmastopakettia

Tiedote

Hiiliviljelystä ratkaisuja ilmastonmuutokseen: hiiliviljelyaloite on osa komission ilmastopakettia

15.12.2021

Komissio julkaisi 15.12.2021 hiiliviljelyaloitteen osana ilmastopakettiaan, jolla tavoitellaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kasvien ilmakehästä sitoma hiilidioksidi tunnistetaan kokonaisuudessa ilmastoratkaisuna, mikä saa MTK:lta kiitosta. Aloitteessa on kuitenkin paljon epäselvyyttä. Erityisesti hiilensidonnan todentaminen kaipaa vielä lisää tutkimusta. Maaperän hiilivaraston seuranta ja lähtötason määrittäminen tilatasolla ei onnistu nykytiedoilla.  

- Maaperäprosessit ovat hitaita mutta alati vaihtuvia. Hiilensidonnan pysyvyyden ja lisäisyyden määrittäminen on luonnossa vaikeaa, ellei mahdotonta. Selkeät kriteerit ja pelisäännöt ovat siten oleellisia, kun hiiliviljelystä edetään hyvityksiin tai joustoihin ilmastoneutraalisuuden laskennassa, muistuttaa MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola

Satoisuus ja maankäytön resurssitehokkuus on otettava komission esityksessä paremmin huomioon 

MTK linjaa hiiliviljelyksi kaiken viljelytoiminnan, joka lisää maahan orgaanista ainesta tai estää multavuuden katoa. Komission esittämät toimenpiteet, joissa ovat mukana aluskasvit ja maan muokkauksen vähentäminen tai nurmipeitteisyyden edistäminen, ovat realistisia ja kannatettavia. Toimenpiteet eivät voi rajoittua vain eloperäisten maiden ennallistamiseen ja vettämiseen tai peltometsäviljelyyn, jotka ovat olleet esillä aloitteen valmistelussa. Hiiliviljely on osa ruuantuotantoa. 

Kaipaamme komission esitykseen lisää sisältöä satoisuuden ja maankäytön resurssitehokkuuden kasvattamiseksi. Jotta pääsemme ilmastoneutraalisuuteen ja edelleen nettonegatiivisuuteen eli nielujen lisäämiseen, on tuotettava biomassaa eli orgaanista ainesta vähemmillä päästöillä maaperästä. Isossa kuvassa poistumat eli hiilidioksidin sidonta mukaan lukien metaani ovat tällöin suuremmat kuin kasvihuonekaasupäästöt. 

Viljelymenetelmillä voidaan vaikuttaa hiilen poistumaan ilmakehästä eli siirtoon kasveihin ja maaperään sekä toisaalta hiilikatoon maaperästä. Hiiliviljelyn haasteena ovat olosuhteet huomioon ottavat todentamismallit. On myös sovitettava yhteen eri ympäristötavoitteet –erityisesti luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.  

Sääntelyn on mahdollistettava aito hiiliviljely 

MTK odottaa selkeyttä monitorointiin, läpinäkyvyyttä raportointiin ja kustannustehokkuutta todentamiseen, sillä vain siten päästään oikeudenmukaisiin korvauksiin ja markkinoiden perusteisiin. Sääntelyn on mahdollistettava aito hiiliviljely ja siihen kannustaminen.  MTK muistuttaa, että tavoiteltavat nettopäästövähennykset voidaan saavuttaa, jos maa- ja metsätalous nähdään ratkaisuna luonnontieteellisten kriteerien, eli kasvien yhteyttämisen kautta. 


Kuva Komission sivuilta: Factsheet - Sustainable Carbon Cycles 15.12.2021.