null Kierrätysravinteet

Artikkeli – Maaseutuympäristö

Kierrätysravinteet

21.7.2017

Viljelyksiä on lannoitettu pienessä määrin esihistorialliselta ajalta lähtien. Vanhoissa maatalouden oppikirjoissa annetaan ohjeita mm. eläinten lannan ja makkilannan hyödyntämiseen sekä tekolannan ja kompostin tekoon. Väkilannoitteiden tulo markkinoille sekä muutokset yhteiskunnan ja maatalouden rakenteessa johtivat väkilannoitteiden lisääntyvään käyttöön, jotta kasvava ihmismäärä saatiin ruokittua.

Nyt mm. lannoiteraaka-aineiden saatavuus ja hinta sekä ympäristökysymykset ovat johtaneet siihen, että kierrätys on lähtenyt uuteen nousuun. Esimerkiksi kasveille käyttökelpoisen kierrätysfosforin määrä Suomessa on:

Ravinnesisältö

 • Ravinnesuhteet poikkeavat usein kasvien tarpeesta --> miten täydennyslannoitetaan
 • Ravinteiden käyttökelpoisuus: liukoisuus, jälkivaikutus, maan kunto (ravinteiden vapautuminen mikrobien toimesta)
 •  C/N-suhde

Haitta-aineet

 • Käytön rajoitukset, erityisesti tuotteen sisältäessä puhdistamolietettä
 • Maaperän puhtaus
 • Liian vähän tietoa haitta-aineiden kulkeutumisesta, hajoamistuotteista ja aineiden pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksista
 • Raja-arvojen puuttuminen muilta kuin raskasmetalleilta
 • Jätevedenpuhdistamot suunniteltu poistamaan jätevesistä lähinnä ravinteita ja kiintoainesta
 • Yhdyskuntalietteissä orgaanisia haitta-aineita: palonsuoja-aineita, pintakäsittelyaineita, muovin pehmentimiä, lääkeaineita jne.
 • Orgaaniset haitta-aineet voivat kulkeutua puhdistusprosessin läpi tai pidättyä lietteeseen
 • Jätevedenpuhdistamolle saapuvista mikromuoveista valtaosa päätyy lietteeseen
 • Ympäristöön päätyessään lietteen sisältämät yhdisteet voivat vaikuttaa maaperään, vesistöihin ja eliöihin

Taudinaiheuttajat, rikkakasvien siemenet

 • Taudinaiheuttajien ja rikkakasvien siementen tuhoutuminen riippuu mm. käytetystä prosessointitekniikasta​​​​​​​Lannoitevalmisteet

Eviran internetsivuilla todetaan: "Lannoitevalmisteeksi soveltuu tuote, joka sisältää ravinteita siinä määrin, että niistä on hyötyä kasvien kasvulle tai sen muut ominaisuudet parantavat merkittävästi kasvien kasvua tai kasvuolosuhteita. Tuote ei myöskään saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, eläimille tai ihmisille. Tuotteen käytöstä on siis oltava hyötyä, muussa tapauksessa kysessä on jätteen hävittäminen." Sivuilla on listattu myös asioita, jotka auttavat arvioimaan tuotteen soveltuvuutta lannoitevalmisteeksi. Pohdittavia kysymyksiä ovat mm. ravinteiden määrä ja niiden käyttökelpoisuus kasveille, tuoteen stabiilisuus, haitalliset aineet ja hygieenisyys.

Lannoitevalmisteiden valmistusta ja käyttöä säätelee lannoitevalmistelaki ja monet muut säädökset, joista saa lisätietoa mm. Eviran ja MMM:n internetsivuilta.

Jätevesilietteet lannoitteena

Ainoastaan käsiteltyä (esim. kompostointi, mädätys, kalkkistabilointi) jätevesilietettä saa käyttää lannoitevalmisteena. Jäteveden käsitelyssä poistuu haitallisia aineita, mutta eivät läheskään kaikki. Jäteveden puhdistusta ja jatkokäsittelyä onkin vielä kehitettävää ennen kuin yhdyskuntalietteitä tai niistä valmistettuja lannoitevalmisteita voidaan suositella peltokasvien tai metsän lannoitukseen. Ennen kuin puhdistustekniikka on käytössä siten, että lääkejäämät, kosmetiikkatuotteet, hormonit ja muut orgaaniset haitta-aineet sekä esimerkiksi mikromuovit osataan erottaa lietteistä, yhdyskuntalietteiden fosfori voidaan hyödyntää turvallisesti vain tuhkana. Poltto vaatii kuitenkin energiaa ja typpi menetetään.

Haja-asutusalueilla muodostuvaa sakokaivolietettä on mahdollista levittää omasta sakokaivosta omalle pellolle, mikäli sakokaivoliete on käsitelty (kalkkistabilointi, termofiilinen mädätys, kompostointi, terminen kuivaaminen) ennen peltoon levittämistä niin, että siitä ei aiheudu terveys-, ympäristö eikä hajuhaittoja.

Lanta, kasvimassat ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat

Lannan ja kasvibiomassan lisäksi elintarviketeollisuuden jätteet voidaan kierrättää turvallisesti esim. biokaasutuksen kautta ja hyödyntää mädäte lannoitteena. Yhdyskuntalietteitä ei pitäisi ainakaan toistaiseksi sekoittaa biokaasulaitoksissa lannan, elintarviketeollisuuden sivuvirtojen tai vihermassojen kanssa. Tämä edistää omalta osaltaan kierrätysravinteiden kysyntää, sillä esim. elintarviketeollisuus on asettanut rajoitteita puhdistamolieteperäisten valmisteiden lannoitekäytölle.
Lannan käytön tehostamisesta lisää.

Lisätietoja: Airi Kulmala


Katso myös

 


aiheet: kiertotalous, kierrätysravinteet

Suositellut artikkelit

Maataloudessa syntyy runsaasti sivuvirtoja, joita ei tällä hetkellä vielä täysin hyödynnetä. Samaan aikaan maatalous kärsii kannattavuusongelmista. Tilaisuus parantaa maatalouden kannattavuutta sekä edistää...

MTK:n järjestämä Onko kiertotalous uhka vai mahdollisuus? -seminaari keräsi kiertotalouden asiantuntijoita saman katon alle Scandic Parkiin Helsinkiin 15.2. Seminaarin esityksissä keskityttiin katsomaan kiertotaloutta...

3

14.12.2017

Nitraattiasetus

14.12.2017

Valtioneuvosto on antanut ympäristönsuojelulain nojalla asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014). Nitraattiasetuksen noudattaminen...

4

21.07.2017

Lannan käytön tehostaminen

21.07.2017

Lanta kannattaa hyödyntää sellaisenaan, mikäli se on mahdollista. Mitä enemmän lantaa käsitellään, sitä enemmän syntyy myös kuluja. Lisäksi eri käsittelyvaiheisissa on riskinä päästöt ilmaan ja vesiin.