Takaisin Nyt on aika olla #laitumella – luonnon monimuotoisuus, eläinten hyvinvointi ja maalaismaisema kiittävät

Tiedote

Nyt on aika olla #laitumella – luonnon monimuotoisuus, eläinten hyvinvointi ja maalaismaisema kiittävät

23.06.2020

Laidunnuksella saadaan aikaan paljon hyvää. Laiduntavia eläimiä tarvitaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon, minkä lisäksi ne tarjoavat myös muita ympäristöhyötyjä. Laidunnuksen myönteiset vaikutukset eläinten hyvinvointiin ovat merkittäviä. Erilaiset laitumet erilaisine eläimineen kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen maalaismaisemaan. Eläimet maisemanhoitajina ilostuttavat ihmisiä myös taajamissa. Laidunnuksen hyödyt eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan vaativat tilallisilta paljon työtä. 

Suomessa eläimet laiduntavat monenlaisissa paikoissa: peltolaitumilla, perinnebiotoopeilla, ranta-alueilla, luonnonsuojelukohteilla ja kaupunkien viheralueilla. Eri eläinlajit laiduntavat eri tavoin, joten monipuolisten ympäristöhyötyjen tuottamiseksi tarvitaan erilaisten eläinten laidunnusta vaihtelevissa ympäristöissä. Tyypilliset laiduneläimet nauta, lammas ja hevonen jättävät kukin erilaisen laidunjäljen, koska ne syövät ja muutoinkin viettävät aikaa laitumella toisistaan poikkeavasti. 

Laiduntaminen hyödyttää ja edistää luonnon monimuotoisuutta monin tavoin. Eläinten lanta houkuttelee erilaisia lajeja, kuten siinä viihtyviä hyönteisiä ja niitä ravintonaan käyttäviä lintuja. Lanta vilkastuttaa myös maan pieneliötoimintaa ja parantaa multavuutta. Kasvistokin muokkautuu laidunnuksen myötä, sillä se tekee tilaa vaateliaille lajeille ja auttaa hillitsemään haitallisten vieraslajien leviämistä. Luonnon monimuotoisuuden ohella laidunnuksen ympäristöhyötyihin kuuluvat nurmien ansiosta hiilensidonnan ja ravinteiden huuhtoutumisriskin pienentämiseen liittyvät edut. 

Suomen luonnon monimuotoisuudelle erityisen arvokkaat perinnebiotoopit eli erilaiset kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat riippuvaisia laidunnuksesta ja niitosta sekä muusta maataloustoiminnasta. Perinnebiotoopit ovat ominaisuuksiltaan vaihtelevia, mutta kaikki 40 erilaista perinnebiotooppien tyyppiä on arvioitu uhanalaiseksi. Jotta perinnebiotoopit kyetään säilyttämään, eläinten ja heidän hoitajiensa työ on korvaamattoman tärkeä. Tällä hetkellä perinneympäristöjä on hoidossa noin 30 000 hehtaaria, mutta tavoitteena on lisätä alaa. 

Laiduntavat eläimet ovat mainioita maisemanhoitajia, sillä ne pystyvät työskentelemään myös vaikeakulkuisissa maastoissa, joissa ihmis- tai konetyö on hankalaa. Eläimet tekevät tärkeää työtä estämällä umpeenkasvua ja elävöittämällä ympäristöä. Laidunnus kuuluu perinteiseen suomalaiseen maaseutumaisemaan, joten se on myös kulttuuriteko, joka tarjoaa elämyksiä ohikulkijoille.  

Laiduntaminen edistää eläinten hyvinvointia. Ravinnon nyhtäminen laitumelta on eläimille luontaista. Pehmeä laidun on hyvä makuu- ja kävelyalusta, minkä lisäksi laitumella on reilusti luonnonvaloa, raitista ilmaa ja tilaa. Laidunnus tarjoaa eläimille hyvät edellytykset sosiaalisten suhteiden hoitamiseen ja laumakäyttäytymiseen.  

Laidunnuksen monien hyötyjen aikaansaamiseen tarvitaan tilallisten panosta. Onnistunut laiduntaminen vaatii ammattitaitoista työtä sekä suunnittelussa että käytännön toteutuksen järjestelyissä. Laitumet aitoineen on pidettävä kunnossa ja laidunpainetta on osattava säädellä eläimiä ohjaamalla. Laidunnus vaatii myös eläinten opettamista. Laidunnusratkaisut ovat tilakohtaisia, joten myös haasteet vaihtelevat. Parhaimmillaan laidunnus kuitenkin palkitsee mielihyvällä sekä eläimet että hoitajat.  


Saara Patama

asiantuntija, liha

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 44 0539 285

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858


Saatat olla kiinnostunut myös näistä