Takaisin Lausunto luonnoksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 muuttamiseksi sekä luonnoksesta eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2014 muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 muuttamiseksi sekä luonnoksesta eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2014 muuttamiseksi

07.12.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa:


Elintarviketietojen antaminen kuluttajille

Vuoden 2023 hallitusohjelmassa todettiin, että yritysten hallinnollinen taakka ei hallituskauden aikana lisäänny. Yhtäaikaisesti kuluttajainformaation parantamiselle elintarvikepakkauksissa ja muussa elintarvikkeiden myynnissä on yhä lisääntyviä paineita muun muassa kansanterveydellisten syitten takia. Kuluttajainformaation lisääminen on vain yksi keino vaikuttaa kuluttajien ruokavalintoihin ja välillisesti kansanterveyteen. Ruokavalintoja tehdään vain osin faktatietoon, kuten ravintosisältöön, perustuen.

Luonnoksessa esitetty kuluttajainformaation parantaminen lisää erityisesti pienten toimijoiden hallinnollista taakkaa, aikana, jolloin inflaatio ja kaikkien tuotannon hintojen nousu rasittavat koko elintarvikeketjua. Kuluttajien ostovoiman heiketessä uusien kulujen siirtäminen kuluttajahintoihin on vaikeaa. Irtomyyntituotteet, joita luonnoksen lisäinformaatiovaade koskisi, ovat tyypillisiä herkuttelutuotteita, eivät arkiruokaa, ja niiden merkitys tyypillisen kuluttajan ravintoaineiden saannissa jää pieneksi.

MTK ry näkee, että ruuan tarjoilupaikkoja koskeva ruuan tai annoksen energiasisällön ilmoittamisvaade on kohtuuton ja pahimmillaan yrityksen kasvua ja ylipäätään elinvoimaa rajoittava. MTK ry näkee, että toteutuessaan asetus lisää yrittäjien työmäärää, hallinnollista taakkaa ja yritystoiminnan kuluja, mutta sen hyödyt kuluttajalle tai kansanterveydelle jäänevät vähäisiksi.

Pienille, mutta kasvuhakuisille toimijoille tämänkaltaiset säädökset saattavat olla selkeä este liiketoiminnan laajentamiselle. Asetuksen täyttämiseen tarvittavasta laskennasta koituu yrittäjälle uusia kuluja sekä lisätyötä. Ruoka- ja ravintola-alan liiketoiminnan katteet ovat pieniä, ja jokaisella uudella kululla on raskauttava vaikutus liiketoimintaan. Ravintola-ala ei ole myöskään vielä täysin toipunut korona-ajan poikkeusoloista ja esimerkiksi työvoiman paosta alalta.

Esityksen mukaan toteutuessaan uusi asetus myös lisää valvontaviranomaisen ja muun hallinnon työmäärää. MTK ry esittää, että valvonnan resurssit käytettäisiin jo olemassa olevien velvoitteiden valvomiseen, yrittäjien opastamiseen ja neuvotaan sekä esimerkiksi ruokaväärennösten estämiseen. Lihan alkuperämaan ilmoittamisvelvoite on alkanut vuonna 2019, mutta edelleen tarjoilupaikoissa ilmoituksissa on puutteita ja tietämättömyyttä asetuksen käytännön toteutuksesta.


Eräiden elintarvikkeiden ilmoittaminen voimakassuolaiseksi

Asetustekstin lopussa mainitaan, että asetuksesta ovat vapautetut ”pieniä tuotemääriä valmistava elintarvikealan toimijat”. MTK ry edellyttää, että asetusta tulkitaan yksiselitteisesti ja tarkasti määrittelemättömissä suureissa kuten ”pieni” on käytössä yhtäläinen ja yleisesti tiedetty raja-arvo. Tulkinta ei voi vaihdella esimerkiksi valvontahenkilöstön kesken maakunnittain. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Heidi Siivonen
ruokamarkkina-asiantuntija

Jussi Martikainen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja