Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

13.04.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Esitetyllä asetuksella lievennettäisiin väliaikaisesti juurikäävän torjuntavelvoitetta. Velvoitteen lieventämisellä pyritään varmistamaan juurikäävän torjunnassa käytettävien kantokäsittelyaineiden riittävyys tilanteessa, jossa urean saatavuus on epävarmaa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena, ja näin välttämään mahdolliset puunkorjuun keskeytykset.

Torjuntavelvoitteeseen johtavaa vuorokausikohtaista alinta lämpötilaa esitetään nostettavaksi nollasta seitsemään celsiusasteeseen. Asetusesityksen perustelumuistion mukaan tämä merkitsisi, että nykytilanteeseen verrattuna torjuntavelvoite poistuisi noin 140 000 hehtaarin hakkuualalta. Vaikka juurikäävän itiömäärät ovat keväisin alhaisemmat kuin kesäaikana, lisää esitetty muutos juurikäävän leviämisen riskiä ja näin pitemmällä aikavälillä realisoituvia taloudellisia menetyksiä maanomistajille.

Metsänomistajilla tulee olla mahdollisuus kieltää hakkuut, mikäli ne tehtäisiin ilman juurikäävän torjuntaa aikana, jolloin juurikäävän itiötuotanto on jo käynnistynyt. MTK edellyttää, että metsänomistajille viestitään tehokkaasti muutoksen merkityksestä metsien terveydelle sekä mahdollisuudesta vaatia juurikäävän torjuntaa, jos terminen kasvukausi on alkanut ja hakkuuvuorokauden lämpötila ei laske alle nollan asteen (jolloin kantokäsittelyaineiden käyttö olisi teknisesti vaikeaa).

Asetusesityksessä myös poistettaisiin väliaikaisesti juurikäävän torjuntavelvoite havupuuvaltaisilla turvemailla. Turvemailla juurikääpää esiintyy ilmeisesti harvemmassa kuin kivennäismailla. Turvemaiden hakkuita tehdään myös vähemmän kesäaikaan. Esitettyä väliaikaista lievennystä turvemaiden osalta voidaan pitää riskeiltään siedettävänä.

MTK korostaa, että ennen asetuksen voimaan saattamista tulee selvittää kantokäsittelyaineiden saatavuuden todellinen tilanne. Esitetty väliaikainen lievennys juurikäävän torjuntavelvoitteeseen ei saa johtaa siihen, että torjunta jätetään tekemättä vain käytettävissä olevan vaihtoehdon hinnan, hankintapaikan sijainnin tai vaikkapa tuotteesta olevan vähäisemmän kokemuksen vuoksi.

MTK edellyttää, että ministeriö käy suoria keskusteluja kantokäsittelyaineiden tuottajien ja jakelijoiden kanssa tarvearvioista tuotteiden saatavuuden edistämiseksi. Lisäksi MTK haluaa edelleen korostaa varovaisuusperiaatetta ja juurikäävän leviämisen estämistä kohteille, joilla sitä ei ennestään esiinny. Asetusmuutosta ei pidä saattaa voimaan, mikäli kantokäsittelyaineiden saatavuus saadaan varmistettua.


Lea Jylhä

asiantuntija, metsäpolitikka- ja lainsäädäntö

metsien sertifiointi, metsäympäristö

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

aiheet: lausunto