Takaisin Lausuntopyyntö luonnoksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

27.10.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö

MTK kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta.

Asetuksen 24 §:n 3 momentin mukaista voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin voimassa olevasta voimaantulosäännöksestä poiketen ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta. Voimassa olevan voimaantulosäännöksen mukaan sitä sovellettaisiin jo ensi vuoden rahoituksessa. Voimaantulosäännöstä olisi muutettava, koska kaikki koulutuksen järjestäjät eivät ole saaneet tallennettua yhdenmukaisesti työelämäpalautteen rahoituksessa käytettäviä osa-aikaisuustietojaan Opetushallituksen eHOKS-rekisteriin siten, että palautetta voisi hyödyntää vuoden 2023 rahoituksessa.

MTK kannattaa muutosehdotusta tässä tilanteessa, kun tiedon keruu on kesken. On valitettavaa, että työelämäpalautteen soveltaminen kokonaisuudessaan siirtyy näin paljon. Reformissa sovitun rahoitusrakenteen toimivuudesta tarvitaan tutkittua tietoa ja se edellyttää mallin kaikkien osien voimaantuloa ja soveltamista riittävän pitkältä ajalta. Jatkossa on tarpeen varmistaa tämäntyyppisten uudistusten käyttöönotossa yhtenevät ohjeistukset, toimintamallit ja järjestelmät ja varmistaa, että koulutuksenjärjestäjillä on riittävästi aikaa sopeutua muutoksiin.

Helsingissä 27.10. 2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Susanna Kumpulainen
koulutusjohtaja