Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta

23.11.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavaa:  

6 § Tuotantosidonnaiseen tulotukeen liittyvien eläinrekisteritietojen tarkastus 

Asetusluonnoksessa todetaan, että eläimen tunnistamista ja rekisteröintiä koskevia tietoja voi korjata ennen viitepäivää, lukuun ottamatta tilanteita, joissa paikan päällä tehtävä valvonta tehdään ennen kyseistä päivämäärää. MTK:n mielestä tarkastuksia ei tule aloittaa ennen viitepäivämäärää. Valvonnat ennen viitepäivämäärää tulisi kohdistaa niille alueille ja tuotantosuunnille, joille ei makseta tuotantopalkkioita.  

MTK katsoo, että eläimen edellisen omistajan virheiden ei tulisi koitua seuraavan omistajan vahingoksi etenkin, kun eläimen uusi omistaja ei voi tietää eläimen edellisen omistajan tekemistä virheistä. Huomioitava on, että uusi nautarekisteri otettiin käyttöön vasta viime keväänä ja uudessa rekisterissä käyttäjille on tullut runsaasti virheilmoituksia. Virheilmoituksien merkityksestä on myös ollut vaikea saada selkoa, ja osa niistä on ollut aiheettomia. Tämä on vaikeuttanut eläinten omistajien työtä ja mahdollisten virheiden korjaamista. Edellä mainituista syistä johtuen MTK näkee kohtuuttomana sen, että hallinnollisessa tarkastuksessa hylätty eläin, ei voi saada tukea millään maatilalla kyseisenä hakuvuonna.  

7 § ja 18 § Hyvinvointisuunnitelma ja sen valvonta eläinten hyvinvointikorvauksessa   

MTK katsoo, että eläinten hyvinvointikorvauksen uudistuessa tuottajille tulee tarjota riittävää koulutusta ja ohjeistusta toimenpiteen sisällön vaatimuksista, ja myös mahdollisuus korjata ja täydentää puutteellista hyvinvointisuunnitelmaa myös vaadittavien asiakirjojen osalta ainakin kerran. Kyseessä on täysin uusi eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpide, joka on luonteeltaan perustoimenpide, jolloin sen painoarvo on suurempi kuin muiden toimenpiteiden. Valvontaohjeitakaan ei ole vielä tässä vaiheessa olemassa. Puutteellinen hyvinvointisuunnitelma ilman täydentämismahdollisuutta ei saisi johtaa eläinten hyvinvointikorvauksen hylkäämiseen. 

11 § -14 § 

Paikan päällä toteutettavaan valvontaan liittyen MTK korostaa, että valvonnoissa toteutetaan 5 % tarkastusmäärää tukijärjestelmittäin, eikä eläinlajeittain. Esimerkiksi vuohien osalta pienen tilajoukon vuoksi tarkastukset ovat osuneet samoille tiloille lähes joka vuosi, mitä ei nähdä tarkoituksenmukaisena. MTK kiittää asetusluonnoksen 11 pykälän kohtaa, jossa mainitaan, että tarkastusten vähimmäismäärän ei tarvitse täyttyä tukikohtaisesti. Eläinlaji- tai tukikohtaisesti ei ole myöskään määritetty vähimmäiskappalemäärää, mikä tilajoukosta tulee valvoa. Tämä nähdään hyvänä.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry