Takaisin Lausunto ehdotuksesta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (184/2020) 8 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (184/2020) 8 §:n muuttamisesta

14.12.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Esityksen mukaan nykyisen asetuksen voimassaolon pidentämisellä koko hallituskaudeksi ja sen perusteella myönnettävillä avustuksilla voidaan korvata niitä kustannuksia, joita kaupallisille kalastajille tai kalankasvattajille aiheutuu haittaa aiheuttavien halliurosten käsittelystä. 

Tämä johtanee myös pyydyksiltä ja kalankasvatuslaitoksilta poistettujen ja käsiteltyjen halliurosten määrien kasvutrendin jatkumiseen. Hallin metsästyskiintiöiden käyttöaste on alhainen, joten metsästyskiintiöiden puitteissa on mahdollista poistaa nykyistä enemmän kalastukselle tai kalankasvatukselle haittaa aiheuttavia halliuroksia ja myöntää niiden käsittelyyn avustuksia. 

Hallit aiheuttavat kokonaisuudessaan edelleen merkittävää vahinkoa niin kaupalliselle kalastukselle kuin kalankasvatukselle. Saaliin syömisen ja vahingoittamisen lisäksi hylkeet myös karkottavat kalaa, rikkovat pyydyksiä ja voivat pakottaa kalastajat keskeyttämään tai lopettamaan kalastuksen. Hylkeen vuoksi kalastajilta jää tuloja saamatta ja samalla kustannukset kasvavat. Kalankasvatuksessa hylkeet aiheuttavat vastaavasti merkittävää vahinkoa kasvatettujen kalojen syömisen, häirinnän ja lisääntyneiden kustannusten muodossa. 

Käsittelypalkkio on osoittautunut toimivaksi keinoksi varmistaa kalastukselle ja kalankasvatukselle haittaa aiheuttaneiden ja poistettujen halliurosten asianmukainen käsittely ja yrittäjien tulonmenetysten osittainen korvaaminen niissä tilanteissa, joissa hylkeiltä ei ole onnistuttu suojautumaan muilla keinoin. Tämän vuoksi halliurosten käsittelypalkkiojärjestelmän jatkaminen on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, jolla pyritään mahdollistamaan kaupallisten kalastajien toimintaedellytykset hylkeiden aiheuttamista vahingoista huolimatta. 

Ylisuuret hallikannat aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä ammattikalastajille ja kalankasvattajille. MTK kannattaa tehtyä esitystä. 

Helsingissä 14.12.2023 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.  

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja