Takaisin Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi itämerennorpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2023—2024 ja 2024-2025

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi itämerennorpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2023—2024 ja 2024-2025

02.08.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Perämerellä itämeren norppakanta on kasvanut tasaisesti 1980-luvun lopulta saakka. Esityksen perusteluissa todetaan, että lentolaskentatulokset Perämeren alueella ovat osoittaneet, että aiemmat kanta-arviot ovat olleet aliarvioita. Kokonaiskannan ylärajaa ei tiedetä, mutta kokonaiskannan alaraja lienee yli 20 000 norppaa. Itämeren norppakanta kasvaa keskimäärin viisi prosenttia vuodessa, joten kantaan tulee lisää hylkeitä yli 1 000 norppaa joka vuosi.  

Asetuksella sallittaisiin yhteensä enintään 375 itämeren norpan metsästys vain Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Kiintiö on sama kuin aiempina metsästysvuosina. Esitetty kiintiö on sama kuin edelliskaudella. Lounais-Suomen ja Suomenlahden kannanhoitoalueiden kiintiötä ei edelleenkään asetettaisi.  

Hylkeet aiheuttavat erittäin merkittävää haittaa kalankasvatukseen ja kalastukseen perustuvalle elinkeinotoiminnalle. Useat elinkeinonharjoittajat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa hylkeiden aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Erikseen on todettu, että norppa on vahinkojen aiheuttajana kahdesta merihyljelajistamme se haasteellisempi laji. 

Esitetty saaliskiintiö merkitsisi itämeren norppakannan kasvuvauhdin jatkumista merkittävänä myös tulevina vuosina. MTK esittää, että saaliskiintiötä kasvatetaan nykyisestä tasosta. Tämä on tärkeää, että vahinkoja voidaan ehkäistä ja turvataan hallitusohjelmassakin todetut hylkeiden metsästyksen tehostamisen mahdollisuudet lähivuosille. Kiintiön hallittu kasvattaminen on mahdollista vaarantamatta norppakannan asianmukaista suojelua. On syytä huomioida, että kiintiöstä päätetään nyt kahta metsästyskautta koskien.  

Helsingissä 2.8.2023 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.  

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja