Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta

15.11.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.  

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuusedellytysten ja viljelyhalukkuuden turvaamisella. EU:n sokerin kiintiöjärjestelmän poistuminen syksyllä 2017 johti rajuun sokerin ja sokerijuurikkaan hintojen laskuun. Sen seurauksena myös Suomessa viljelyala on laskenut alle tason, joka Säkylän juurikassokeritehtaan kapasiteetin hyödyntämisen näkökulmasta olisi optimaalista. Korona-pandemia ja Ukrainan sota ovat aiheuttaneet epävarmuutta markkinoilla. Ukrainan sota käänsi maatalouden tuotantopanosten hinnat viime vuonna ennätysmäisen jyrkkään nousuun. Vuoden vaihteen jälkeen kustannukset kääntyivät laskuun, mutta ne eivät ole palautuneet sotaa edeltävälle tasolle. Syksyn aikana on nähty uusi käänne ylöspäin.  

Suomen oikeus maksaa sokerijuurikkaan viljelijöille kansallista tukea enintään 350 euroa hehtaaria ja vuotta kohden kirjattiin ensimmäisen kerran neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007 vuonna 2007. Tuon jälkeen inflaatio on syönyt summan rahallista arvoa 16 vuoden ajan. 

Täysimääräinen sokerijuurikkaan kansallinen tuki on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeä. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen. 

Helsingissä 15.11.2023 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY 

Johan Åberg                           Antti Lavonen 

maatalousjohtaja                    kasvinviljelyasiamies