Takaisin Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

14.03.2024

Ympäristöministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa. MTK toteaa asiasta seuraavaa:

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan tehtäväksi uusiutuvan energian RED III -direktiivistä johtuvat muutokset. Jatkossa uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvän hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja Natura-arviointi olisi aina suoritettava yhdessä. Jos uusiutuvan energian hankkeessa toteutettaisiin tarvittavia lieventäviä toimenpiteitä, EU:n luonto- ja lintudirektiivien eräiden säännösten tarkoittamien suojeltujen lajien mahdollista tappamista tai häiritsemistä ei pidettäisi tahallisena. Lisäksi EU:n luonto- ja lintudirektiivien eräisiin säännöksiin kytkeytyvää erittäin tärkeän yleisen edun käsitettä tarkennettaisiin niin, että uusiutuvan energian hanke kuuluisi aina sen piiriin.

MTK kannattaa ehdotettuja muutoksia. MTK tuo kuitenkin esiin muutamia ehdotettuihin muutoksiin liittyviä huomioita.

MTK toteaa, että ympäristövaikutusten arvioinnin ja Natura-arvioinnin yhteiskäsittely sujuvoittaisi hankkeiden valmistelua. Sujuvuutta ja ennakoitavuutta edistäisi myös se hallituksen esityksen luonnoksessa esiin tuotu RED III -direktiiviin sisältyvä vaatimus, että mikäli mahdollista ympäristövaikutusten arviointia edellytetään, toimivaltaisen viranomaisen olisi lausunnossaan määriteltävä, mitä tietoja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on liitettävä. Tietojen kattavuutta ei myöhemmin laajennettaisi. Menettelyihin liittyen MTK muistuttaa, että sujuvuuden toteutuminen käytännössä vaatii sääntelyn lisäksi määrällisesti riittävää ja laadullisesti korkeatasoista viranomaisresursointia.

Suojeltujen lajien tappamisen ja häiritsemisen tahallisuutta koskevan muutoksen osalta MTK kiinnittää huomiota direktiivin ja ehdotetun kansallisen säännöksen sanamuotojen eroon. Direktiivissä sanoitus on ”on toteutettu tarvittavia lieventäviä toimenpiteitä”, kun taas luonnonsuojelulakiin ehdotetaan sanoitusta ”on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet tällaisen tappamisen välttämiseksi ja häiriöiden estämiseksi”. Pääasiallinen ajatus on toki sama, mutta MTK kehottaa silti hallituksen esityksen jatkovalmistelussa pohtimaan lain soveltamisen kannalta sitä, kumpi on sopivampi vaihtoehto: direktiivin sanamuodossa pitäytyminen vai hieman erilaisen sanamuodon käyttäminen. Lisäksi MTK pohtii, olisiko kansalliseen sääntelyyn syytä sisällyttää direktiivin säännöksen ajatus siitä, että tietyin edellytyksin voidaan hyödyntää myös uusia, laajemmin testaamattomia lieventäviä toimenpiteitä.

Uusiutuvan energian hankkeen pitäminen aina erittäin tärkeän yleisen edun mukaisena sekä kansanterveyttä ja turvallisuutta palvelevana selkeyttää luonto- ja lintudirektiivien tulkintaa yhden poikkeusedellytyksen täyttymisen osalta. MTK pitää menettelyjen sujuvuuden kannalta tärkeänä, että myös muiden poikkeusedellytysten arviointi on uusiutuvan energian hankkeisiin liittyen asianmukaista ja sujuvaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Anna-Rosa Asikainen
juristi, luonnonsuojelu

Leena Kristeri
elinvoimajohtaja