Takaisin Lausunto luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettavan valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettavan valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

22.11.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

Suomen maatalouden tulevaisuudessa luomutuotannon laajentamisella ja kehittämisellä on ratkaiseva rooli. Luomu on Euroopan laajuisesti sertifioitu tuotantotapa, joka tukee terveyttä, yhteiskuntaa ja ympäristöä monipuolisesti. Sen myötä maatalousympäristöjen biologinen monimuotoisuus säilyy, mikä näkyy esimerkiksi linnuston hyötyessä luomueläintilojen lähellä. Luomutuotanto vastaa myös kuluttajien kasvavaan kysyntään ja edesauttaa ravintola-alan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Olemme kuitenkin nyt jäljessä Suomessa saavuttaaksemme EU:n ja Suomen tavoitteen luomutuotantoalan kasvusta vuoteen 2030 mennessä mikä on ympäristön kestävyystavoitteet huomioiden erityisen huolestuttavaa.

Suomalaisen luomutuotannon kasvu on osoitus siitä, että luomutuotanto on ottanut merkittävän roolin maatalousalallamme. Näiden kehityskulkujen valossa on tärkeää tarkastella, miten nykyinen lainsäädäntö vastaa alan muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin.

Suomen maatalous on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia, jotka heijastuvat luomutuotantoon. Hallinnon nykyinen keskittyminen luomukorvauksen tavoitteisiin, yhdistettynä tiukkoihin myyntikasvivaatimuksiin, on luonut kohtuutonta hallinnollista kuormaa luomutuottajille. Tämä on johtanut merkittävään osaan tuottajista päättämään olla uusimatta luomusitoumustaan. Tämä tilanne korostaa tarvetta uudelleenarvioida lainsäädäntöä, jotta se paremmin tukee luomutuotannon kasvua ja kestävää kehitystä, erityisesti pienempien tilojen osalta.

Ehdotamme MTK:n puolesta seuraavia muutoksia lausuntoehdotukseen:

• Luomutuotannon markkinatilanteen huomioiminen hallinnon tavoitteissa:
Katsomme erityisen tärkeäksi painopisteeksi luomutuotannon markkinoille saattamiseen ja sen monipuolisten tuotteiden kehittämiseen. On välttämätöntä, että hallinnolliset toimenpiteet ja tavoitteet tukevat luomutuotannon kasvua ja monimuotoisuutta, eivätkä aseta kohtuuttomia vaatimuksia tuottajille.

• Muutos 13 §:ään:
Asetuksen 13 §:ää tulee muuttaa siten, että myyntikasveja tulee viljellä 30 prosenttia keskimäärin sitoumuskauden aikana, ei vuosittain. Tämä muutos on välttämätön pienempien tilojen tukemiseksi ja maataloustuotannon monipuolisuuden edistämiseksi.

• Tarhaherneen statuksen selkeyttäminen:
On tärkeää, että asetuksessa määritellään selkeästi tarhaherneen status luomutuotannossa. Tämä auttaa varmistamaan, että tuottajat ymmärtävät vaatimukset ja voivat suunnitella tuotantoaan tehokkaasti ja markkinalähtöisyyteen perustuen. 

• Rehun välitysliikkeiden valvonnan poistaminen:
Ehdotamme, että asetuksesta poistetaan vaatimus, jonka mukaan rehun välitysliikkeiden tulee kuulua valvontajärjestelmään. Tämä helpottaa tuottajien toimintaa ja edistää joustavuutta markkinoilla. Näiden ehdotusten tarkoituksena on varmistaa, että luomutuotannon korvausjärjestelmä tukee tehokkaasti ja joustavasti luomutuotantoa, edistäen samalla alan kestävää kasvua ja monipuolisuutta. On välttämätöntä, että lainsäädäntö vastaa jatkuvasti muuttuvan maatalousalan tarpeisiin ja haasteisiin.

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Lumi Drozzin
Asiantuntija

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry