Takaisin Lausunto; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maatalouden neuvontapalveluiden ja eräiden muiden kehittämistoimien valtionavustuksesta

Lausunto

Lausunto; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maatalouden neuvontapalveluiden ja eräiden muiden kehittämistoimien valtionavustuksesta

02.03.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

Lausuntonaan MTK toteaa seuraavaa.

2 §

Nyt käsillä olevassa säännöksessä voitaisiin selkeyden vuoksi viitata vuoden vaihteessa uudistettuun komission maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetukseen, kuten maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 431/2016 2 pykälässä on viitattu.

Pykälän otsikossa viitataan avustuksen saajaan, kun aikaisemmin vastaavassa pykälässä määriteltiin avustettavaa toimintaa koskevista yleisistä vaatimuksista. Ehdotetun pykälän 3 momentissa todetaan muun ohessa seuraavasti: ”Avustusta ei myöskään myönnetä maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuille vaikeuksissa oleville yritykselle.”

Ehdotettu kirjaus vastaa avustettavaa toimintaa koskevia vaatimuksia ja on kyllä paikallaan. Mikäli pykälässä halutaan tarkemmin eritellä avustuksen saajaa koskevista edellytyksistä, tulisi pykälässä selvyyden vuoksi viitata vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmään, joka on ehdotetun 2 §:n 3 momentissa viitatun EU asetuksen C(2022) 9131 final (eli uudistetun maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen) 2 artiklan 59 kohdassa, jossa viitataan vielä asetukseen (EU) N:o 651/2014, jossa kyseinen vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä on.

4 §

Asetuksessa käytetyt termit tuensaaja ja lopullinen tuensaaja ovat omiaan aiheuttamaan nykyisessä muodossa haasteita asetuksen tulkinnassa. MTK ehdottaa, että näiden termien käyttöä selvennettäisiin asetuksessa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg
maatalousjohtaja

Kimmo Tammi
juristi