Takaisin Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

15.08.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Esitysehdotuksessa säädettäisiin tukijärjestelmän päättymiseen liittyvästä siirtymävaiheesta. Lakimuutoksella varmistetaan myönnettyjen tukien maksatusten jatkuminen ja tuensaajien metsitys- ja hoitovelvoitteen jatkuminen voimassa olevan lain velvoitteiden mukaisesti.

Esityksen mukaan metsitystukea voisi hakea vuoden 2023 loppuun saakka ja tukipäätöksiä tehdä kesäkuun 2024 loppuun saakka. Hakemukset, joita ei ole käsitelty kesäkuun 2024 loppuun mennessä, raukeaisivat.

MTK pitää esitettyjä tukijärjestelmän päättymiseen ja siirtymävaiheeseen liittyviä esityksiä tarpeellisina. MTK korostaa, että kuluvan vuoden loppuun mennessä jätetyt tukihakemukset tulee käsitellä ripeästi, jotta mahdollisia tuensaajia kohdeltaisiin tasapuolisesti eikä tukihakemuksia raukeaisi käsittelyn viivästymisen vuoksi.

Helsingissä 15.8.2023

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.

Marko Mäki-Hakola
Metsäjohtaja

Lea Jylhä
Metsäasiantuntija