Takaisin MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta: U 6/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä

Lausunto

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta: U 6/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä

05.06.2023

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta U 6/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (nettonollateollisuutta koskeva säädös). 

Komission esitys on teknologisesti bioenergiaa syrjivä. Bioenergiateknologioista ainoastaan biokaasua on käsitelty esityksessä samoin kuin muita uusiutuvan energian teknologioita. Esitys sivuuttaa faktan, että EU:n uusiutuvan energian tuotannosta suurin osa tuotetaan erilaisin bioenergiaratkaisuin ja nimenomaan bioenergiateknologian toimittajana EU:ssa on erityisosaamista. Eurooppalaisten teknologiatoimittajien markkinaosuus bioenergialaitteiden toimituksissa on merkittävä ja nimenomaan Suomen rooli bioenergiateknologioiden viejänä on erityisen suuri. Monimuotoisen bioenergian kestävyys- ja häiriönsietokyky on lisäksi huomattavan korkealla tasolla useimpiin esityksen sisältämiin netto-nolla teknologioihin verrattuna.   

Netto-nolla teknologioille esitetään merkittäviä etusijamenettelyitä mm. rahoituksen, julkisten hankintojen ja luvituksen suhteen. Käytännössä Suomessa investoidaan lähes yksinomaan uusiutuvan energian teknologioihin tai hiilineutraaleihin teknologioihin energiantuotannossa. Koska samat viranomaisresurssit käsittelevät hankkeita, johtaisi tiettyjen teknologioiden poliittinen valinta suurella todennäköisyydellä muiden uusiutuvan energian hankkeiden hidastumiseen ja julkisten hankintojen ja rahoituksen osalta myös markkinoiden vääristymiseen. MTK pitää tärkeänä, että kaikkia vastaavia etusijamenettelyitä kuin esityksessä esitetyille teknologioille, voidaan soveltaa kaikille uusiutuvan energian hankkeille mukaan lukien bioenergia hankkeille. 

MTK:n näkemyksen mukaan Suomen olisi luontevaa myös edistää, että esityksen mukaiselle netto-nolla foorumille valittaisiin bioenergiateknologiaa ja osaamista edustavia tahoja.  

MTK korostaa, että etusijamenettelyä ei pidä kohdentaa vain uusiutuvan energian päähankkeeseen vaan myös siihen kytköksissä oleviin muihin investointihankkeisiin, jotka mahdollistavat päähankkeen toteutumisen ja toiminnan kannattavuuden. Esimerkiksi kotieläintuotannon laajennusinvestointia ei ole perusteltua käsitellä irrallisena investointina biokaasulaitosinvestointihankkeessa, mikäli biokaasulaitoksen toimintaedellytys perustuu riittävään raaka-aineeseen kotieläintuotannosta.  

Kaavoituksen ja luvituksen tulee olla selkeää, ennakoitavaa, sekä yhdenmukaista valtion sisällä. Esityksessä jää avoimeksi, miten etusijamenettely vaikuttaa maanomistajien ja muiden asianosaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksiin kaavoituksessa ja luvituksessa. Maanomistajien kuulemisten on oltava jatkossakin keskeinen osa myös uusiutuvan energian hankkeiden paikallista hyväksyttävyyden varmistamista huomioiden jo perustuslainkin mukainen omaisuuden suoja. 


Helsingissä 5.6.2023 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija


Päivi Nerg 
Elinvoimajohtaja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry