Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

22.11.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK ja SLC kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytysten turvaamisella ja Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-aineen varmistamisella. Viime vuodet ovat olleet taloudellisesti erittäin vaikeita sokerijuurikkaan tuottajille. EU:n sokerikiintiöiden poistuminen, koronapandemian aiheuttama epävarmuus sokerimarkkinoilla ja Ukrainan sodan kiihdyttämä kustannusten nousu ovat heikentäneet viljelyn kannattavuutta. Vuoden 2022 tuotantoala oli alhaisin vuoden 1949 jälkeen, vain 8 800 ha. Tälle vuodelle ala saatiin palautumaan viime vuosien tavanomaiselle tasolle 11 600 hehtaariin. Ollaan kaukana Sucroksen ja tuottajajärjestöjen yhteisestä 100 000 valkosokeritonnin tuotantotavoitteesta. Kaikkia nykyisiä sokerijuurikkaan tuotantoalueita tarvitaan kuljetusmatkasta riippumatta.

Mennyt kasvukausi oli sääoloiltaan ja kasvinsuojelunäkökulmasta erittäin haastava. Puuttunut neonikotinoidipeittaus aiheutti vaikean tuholaisongelman alkukesästä. Elo-syyskuun lämpimyys ja kosteus lisäsivät kasvitautipainetta. Syksyn nostosäät olivat jatkuvien sateiden takia äärimmäiset. Vaikea kasvukausi heikentää seuraavan kauden viljelyhalukkuutta.

Suomessa on käytössä tilahintajärjestelmä, jossa teollisuus huolehtii juurikkaiden puhdistuksesta, kuormauksesta ja puhtaiden juurikkaiden rahdista 160 kilometriin asti vuonna 2023. Viljelijällä on vastuu huolehtia mm. tilan sisäisistä juurikkaiden kuljetuksista, auman- ja tiepohjien ja kääntöpaikkojen kunnostamisesta ja auman hoidosta. Näistä aiheutuu tietty kustannus kuljetusetäisyydestä riippumatta. Tämän pohjaosan päälle kuljetuksen omavastuu alkaa kasvaa 160 km ylöspäin käytännössä lineaarisesti.

Yllä mainittujen syiden takia on ensiarvoisen tärkeää, että sokerijuurikkaan kuljetustuki jatkuu täysimääräisenä ja sen maksuehdot sovitetaan yllä mainittuihin reunaehtoihin. Kuljetustuen on ulotuttava koko maahan tehtaasta etäimpänä sijaitsevat sopimustuottajat mukaan lukien. Suuremmilla sopimustuottajilla de minimis-tuen tilakohtainen raja 20 000 euroa kolmen verovuoden aikana tulee helposti rajoittavaksi tekijäksi erityisesti pidemmillä juurikkaan kuljetusmatkoilla. Tilakohtaisen rajan nostaminen olisi tämän takia tarpeellista. Yleinen de minimis-tuen raja on EU:ssa kymmenkertainen maatalouden rajaan verrattuna.

MTK:lla ja SLC:llä ei ole muuten huomautettavaa asetusluonnokseen.

Helsingissä 22.11.2023 MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Antti Lavonen
Asiantuntija

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
Toiminnanjohtaja