Takaisin Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (VNa 1022/2006, 12 §) suunnitelmaluonnoksesta

Lausunto

Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (VNa 1022/2006, 12 §) suunnitelmaluonnoksesta

14.12.2022

Suomen ympäristökeskus

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

MTK:n mielestä vesiympäristölle haitallisten aineiden seuranta on tärkeää, jotta kemikaalien pitoisuuksista ympäristössä saadaan jatkuvaa ja ajantasaista tietoa. Näin pystytään reagoimaan mahdollisiin muutoksiin jäämätasoissa ja selvittää muutosten taustat sekä reagoida niihin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Maatalouden kannalta kemikaalikuormitusta syntyy mm. kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Lisäksi esim. puhdistamolietepohjaisten orgaanisten lannoitevalmisteiden peltolevityksen yhteydessä peltomaahan tulee erilaisia lietteisiin sitoutuneita haitallisia aineita, jotka myöhemmin voivat huuhtoutua vesistöihin. Prioriteettiaineiden listalle on ehdotettu yhdisteitä, joita lietepohjaisissa tuotteissa voi olla, mikä on MTK:n mielestä hyvä asia.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laatinut luonnoksen suunnitelmaksi päivittää kansallisesti valittujen aineiden lista (asetuksen 1022/2006 liitteen 1D yhdisteet), joka on peräisin vuodelta 2006. Ehdotusluonnos perustuu riskinarviointiin aineiden haitallisuudesta pintavedelle ja pintaveden välityksellä ihmisille. Arvioinnissa on hyödynnetty ympäristöhallinnon ja Tukesin rekistereiden kemikaalien käyttö-, päästö- ja ympäristöpitoisuustietoa sekä erilaista kartoituksista ja tutkimuksista saatua tietoa.

Liitteestä 1 D ehdotetaan poistettavaksi kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden osalta kaikki, paitsi MCPA. MTK pitää ehdotusta perusteltuna, sillä suurin osa tällä hetkellä listalla olevista tehoaineista eivät ole enää käytössä. Listalle ehdotetut uudet kasvinsuojeluaineiden tehoaineet glyfosaatti, florasulaami ja tritosulfuroni ovat laajasti käytössä, joten niiden ympäristöpitoisuuksien seuranta on siltä osin järkevää. .

Helsingissä 14.12.2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Johan Åberg
maatalousyrittäjät-linjan johtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies