Takaisin Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2023

Lausunto

Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2023

13.10.2022

Verohallinto  

Pyydettynä lausuntonaan vuonna 2023 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista esittää Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kunnioittavasti seuraavan:  

Verohallinnossa laaditun alustavan ehdotuksen mukaan vuoden 2023 ennakkokannon laskentaperusteena käytettäisiin maatalouden osalta  

vuodelta 2021 toimitetusta verotuksesta tai siihen kohdistuneesta muutosverotuksesta saatuja tietoja. Luonnoksen mukaan maataloudesta saatua tuloa ja yhtymästä saatua maatalouden tulo-osuutta ehdotetaan korotettavaksi 30,0 %:lla. Luonnollisen henkilön saamaa elinkeinotoiminnan tuloa (ammatti- ja liiketulo) ja yhtymästä saatua elinkeinotoiminnan tulo-osuutta ehdotetaan korotettavaksi 7,5 %:lla. Maataloudesta ja elinkeinotoiminnasta saatuja tuloja ei ehdoteta korotettavaksi, jos tiedot saadaan vuoden 2022 ennakkoperinnän muutoslaskennoista. 

Odotettavissa olevan maatalouden tulokehitykseen nähden ehdotettu korotus ennakkoverotukseen ei ole perusteltu. Pellervon taloustutkimus PTT toteaa, että maatalouden kriisi jatkuu. PTT:n mukaan maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet vuodesta 2021 lähtien ja erityisesti lannoitteiden ja energian hintojen nousu räjähti Venäjän aloittaessa hyökkäyssodan helmikuussa 2022. Kustannusten nousussa näkyy sodan lisäksi koronapandemian vaikutukset tuotantoketjuissa sekä erityisesti maakaasun osalta Venäjän valmistautuminen sotaan syksyllä 2021.  

Lannoitteiden korkea hinta luo epävarmuutta erityisesti vuoden 2023 viljelyissä varsinkin, kun tiloilla olevat lannoitevarastot on pääsääntöisesti käytetty loppuun. Viljan hintaan kohdistuukin paljon odotuksia, erityisesti siihen kannustaako hintakehitys viljelijöitä panostamaan tulevan satokauden tuotantoon. Myös rehujen ja energian hinnat ovat olleet nousussa.  

Vaikka maatalouden tuottajahinnat ovat olleet myös nousussa, on tätäkin jyrkempi tuotantopanosten hintojen kiristyminen johtanut siihen, että maatilojen kriisi ei hellitä. Markkinoiden epävarmuus ja kustannusten nousu ovat synkentäneet maatalouden tulosnäkymät vuodelle 2023.  

MTK katsoo näin ollen, että verotuslaskennassa todettuja maatalouden tuloja ei tulisi lainkaan korottaa. 

Koska maatalouden tuloissa on tuotantosuunnasta riippuen suuria tilakohtaisia eroja, on erityisen tärkeää, että viljelijöiden ennakkoverojen muutoshakemuksiin suhtaudutaan vuonna 2023 joustavasti.  

 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY   

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja

Timo Sipilä 
Verojohtaja