Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

06.05.2024

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua.  

MTK esittää, että AB alueen uuhipalkkiota nostetaan luonnoksessa esitetystä 60 eurosta 65 euroon sekä AB alueen teurashiehojen tukea 250 eurosta 250,50 euroon. Vastaavasti C-alueen sonnien tukea lasketaan esitetystä 111,50 eurosta 111 euroon sekä AB alueen ulkosaariston ja Manner-Ahvenanmaan uuhipalkkiota ja AB alueen kuttupalkkiota 138 eurosta 136 euroon.  

Asetuksesta päätettäessä on keskeistä huomioida se, että lammassektori on menettämässä tukileikkuriin 170 000 euroa, joka on suhteellisen suuri summa sektorin tuotantoon sidotusta tuesta. Leikkuri toteutuu siksi, että teuraskaritsoiden yksikkötuki on nousemassa 35 euroon, joka on CAP suunnitelmassa määritelty yksikkötuen katto. Uuhipalkkion nostolla kyetään tässä esityksessä kompensoimaan tuotantosidonnaisen tuen menetyksestä noin 98 000 euroa verrattuna asetukseen 1383/2022. Lammassektorin tilanne poikkeaa tältä osin muiden tässä asetuksessa olevien eläinryhmien tilanteesta, sillä muilla eläinryhmillä tuotantosidonnaisten tukien kokonaistukisummat ovat nousemassa. 

C alueen sonnien alenemaa (-0,50 e) perustellaan sillä, että muutos yksikkötukeen on vähäinen ja sen lisäksi pohjoisten sonnien saama kokonaistuki on nousemassa pohjaesityksenä olevaan asetukseen 1383/2022 verrattuna. MTK:n arvion mukaan esitetyn leikkauksen jälkeen 142 000 euroa (luonnoksessa 230 000 e).  

Ulkosaariston ja Ahvenanmaan uuhet sekä AB alueen kuttujen yhdistettyä palkkiota esitetään leikattavaksi kahdella eurolla. Leikkausta esitetään sillä perusteella, että erityisesti kuttujen yksikkötuki on voimakkaassa nousussa verrattuna muihin tämän asetuksen eläinryhmiin. Vuonna 2022 AB alueen kutuille maksettiin 76,50 euroa ja asetuksessa 1383/2022 se oli määritelty 120 euroon ja tässä MTK esityksessä se olisi 136 euroa. Lisäksi esitystä voidaan perustella uuhien tukieron kaventamisella AB alueen sisällä. Esitetyn leikkauksen jälkeen eläinryhmän saama tuotantosidonnaisten tukien kokonaissumma olisi samansuuruinen kuin asetuksessa 1383/2022 esitetty. 

 

Helsingissä 6.5.2024 


Jukka Rantala
Asiantuntija, maatalousyrittäjät -linja 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry.