Takaisin Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksen vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa muuttamisesta (VN/17152/2022)

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksen vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa muuttamisesta (VN/17152/2022)

08.08.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksen vasikoiden kulje-tuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa muuttamisesta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta MMM:n asetuksen muuttamiseksi koskien vasikoiden kuljetuskuntoisuutta kaupallisissa kuljetuk-sissa.

Eläinkuljetuslain (1429/2006) mukaan tarkempia kansallisia säännöksiä vastasyntyneiden nisäkkäi-den kuljetuskuntoisuutta koskevista vaatimuksista voidaan antaa kuljetuksissa, joissa kuljetus-matka on alle 100 kilometriä. Kuljetuslain asetuksenantovaltuus on sidottu vähimmäisikään, jota vasikan parantunut napa edellyttää.

Valvonnan yhtenäisyyttä varten hallinnossa nähdään tarpeelliseksi asettaa yksiselitteinen ikäraja kuljetuksille erityisesti vasikoita koskien. Sopivaksi vähimmäisiäksi vasikoiden kuljetukselle alle 100 km kuljetuksissa on MMM:n ehdotuksessa esitetty kymmenen vuorokautta, kun voimassa olevassa säädöksessä vaatimus on ollut vaatimus parantuneesta navasta. Lihateollisuus, joka pääasiassa huolehtii vasikkavälityksestä lihantuotantoon, on pitänyt tärkeänä, että vasikoiden vähimmäiskulje-tusikävaatimus olisi sitova ja kaikkia toimijoita koskeva. Ehdotuksen perusteluosion mukaan tarkoi-tus olisi, että asetusta sovellettaisiin noin vuoden pituisen siirtymäajan jälkeen.

Nykyisen säädöksen valvonnassa on esiintynyt välillä epäyhtenäisyyttä. MTK näkee ehdotuksen vasikoiden kuljetusikärajan nostamisesta olevan valvonnan yhtenäisyyden ja tasapuolisuuden kan-nalta tarkoituksenmukaisen. Kotimainen tutkimus tukee myös vasikoiden kuljetusiän nostamista, jolloin eläimillä olisi parempi vastustuskyky taudinaiheuttajia vastaan. Näin sekä vasikoiden sairas-tavuus että lääkityksen tarve vähenisi.

Naudanlihan tuotantoon menevät sonnivasikat tulevat kuitenkin pääosin maidontuotantotiloilta, joilla vasikoiden tilantarve on määritelty optimaalisesti niin, että sonnivasikat lähtisivät keskimäärin viikon ikäisinä. Tämä asettaa haasteita vasikkatilojen mitoitukselle ja aiheuttaa lisäkustannuksia maitotiloille. Tutkimusten mukaan napa on parantunut normaalisti viikon ikäisillä vasikoilla.

MTK katsoo, että tarkoituksenmukaisin vasikan minimikuljetusiäksi olisi 8 vrk ja esittää sitä asetuk-sen vaatimukseksi ehdotetun 10 vrkn sijaan.

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Jyrki Wallin
Toiminnanjohtaja

Leena Suojala
Asiantuntija