Takaisin Lausunto maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksesta haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi

Lausunto

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksesta haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi

14.03.2024

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä EU:n haitallisten vieraslajien luettelon täydennyslajien hallintasuunnitelmaa koskevasta ehdotuksesta. MTK toteaa asiasta seuraavaa:

MTK pitää hallintasuunnitelmassa esitettyä toimenpidekokonaisuutta kattavana. MTK pitää tärkeänä sitä, että vieraslajien torjuntaan ja leviämisen estämiseen suhtaudutaan vakavasti ja suunnitelmallisesti, samalla huomioiden mm. kustannusten ja hyötyjen suhteen sekä maa- ja metsätalouselinkeinojen kannattavaan harjoittamiseen liittyvät näkökohdat.

Nyt lausuttavana olevassa vieraslajien luettelossa ei suoranaisesti ole Suomen kannalta merkittäviä vieraslajeja, joiden leviämisen estäminen ja torjunta vaatisi välittömiä toimenpiteitä. Pistian ja japaninkelasköynnöksen osalta nykyisten tunnettujen esiintymisen hävittäminen tulee olla tavoitteena mahdollisimman nopeasti, siirtymäajoista huolimatta. Alan toimijoihin ja kansalaisiin kohdistuvalla tiedotuksella ja valistuksella pitää vaikuttaa siten, että vieraslajien tahallinen levittäminen Suomen luontoon estetään.

Vieraslajeihin liittyvän tietoisuuden lisäämisen merkitys on tärkeä vieraslajien torjunnan ja hallinnan näkökulmasta, mikä on hallintasuunnitelmassa laajasti otettu huomioon, mm. puutarha- ja akvaarioharrastukseen liittyvien haitallisten vieraslajien haittojen torjumiseksi. Kohdennettu viestintä on hallintasuunnitelman toimenpiteissä huomioitu kiitettävällä tavalla.

MTK:n mielestä sekä uusille alueille leviämisen estäminen että jo olemassa olevien esiintyminen torjuminen ja hävittäminen ovat tärkeitä osia haitallisten vieraslajien hallinnan kokonaisuudessa. Usein leviämisen estäminen tulee kuitenkin halvemmaksi kuin olemassa olevan esiintymän hävittäminen, minkä vuoksi etenkin leviämisen estämiseen tulisi panostaa. Ehdotetussa hallintasuunnitelmassa mainittu yleisperiaate ohjata toimenpiteitä haitallisimpiin esiintymiin ja sinne, missä siitä saadaan paras hyöty, on perusteltu. Esim. luontoarvoiltaan arvokkaiden kohteiden priorisointi on hyvä lähtökohta toimenpiteiden kohdentamista ja kustannustehokkuutta ajatellen.

MTK korostaa riittävien määrärahojen ym. resurssien varaamisen tärkeyttä, jotta vieraslajien torjunta ja esiintymien hallinta on mahdollista. Resursseja tähän työhön onkin saatu. Resursseja tarvitaan jatkossakin käytännön hallinta- ja torjuntatoimenpiteiden toteutuksen ohella myös tutkimuksen ja seurantojen jatkamiseen, jotta tiedon avulla kyetään mahdollisimman hyvin mm. ennakoimaan haitallisiin vieraslajeihin liittyviä asioita. Ennakoinnilla on yhteys myös kustannustehokkuuteen esim. suunnitelmallisuuden mahdollistumisen sekä toimien kohdentamisen näkökulmasta.

MTK toteaa, että haitallisten vieraslajien torjunta- ja hallintatoimien onnistuminen vaatii suunnitelmatason lisäksi laaja-alaista eri tahojen sitoutumista ja osallistumista käytännön torjuntatyöhön. Toimenpiteiden toteuttaminen paikallistasolla vaatii asioiden organisointia ja tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa, jotta toimenpiteet voidaan toteuttaa tehokkaasti ja muutoinkin oikeaoppisesti. Maanomistajien kannalta eri toimijoiden tiivis yhteistyö paikallistasolla helpottaa vieraslajien esiintymien tunnistamista sekä torjuntaa. Esitetyissä toimenpiteissä vastuu- ja yhteistyötahot on kattavasti tunnistettu.

Helsingissä 14.3.2024

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Johan Åberg
maatalousjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies