Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

22.12.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikkoasiassa ja toteaa ehdotettujen muutosten osalta seuraavaa.


2 § nurmikasvien määritelmä

MTK ehdottaa määritelmään ehdotetun tarkennuksen poistamista. Järviruokojen poistamiseen esimerkiksi laiduntamalla pitää olla kannusteita eikä ehdotetulla muutoksella saa olla negatiivisia vaikutuksia järviruokojen poistamiseen. Joka tapauksessa ehdotettu muutos tarvitsee lisäperusteluja.


16 §:n 2 momentti

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan täsmennettävän näytteenoton osalta siten, että ”Näytteitä olisi otettava yksi peruslohkoa kohden.” Kuitenkin edellä saman pykälän 2 momentissa viitataan monitulkintaisesti näytteenottoa koskevaan 13 §:ään, jossa taas näytteenoton toteuttamisesta todetaan, että ”Viljavuustutkimukseen sisältyviä näytteitä on otettava vähintään yksi näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on suurempi kuin viisi hehtaaria, on otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti.” Ehdotettua säännöstä ja sen suhdetta olisi tarkennettava suhteessa 13 §:ään eli riittääkö jatkossa 16 §:n 1 momentin 1 kohdan laajan maa-analyysin toteuttamiseksi isommillakin (eli käytännössä yli 5 ha) peruslohkoilla vain yksi näyte peruslohkoa kohden?


18 §

Asetusehdotuksen mukaan pölyttäjien ravintokasvi toimenpiteeseen voitaisiin jatkossa hyväksyä myös pölyttäjien ravintokasvit kahdella vähintään kolmen hehtaarin kasvulohkolla. MTK tiedustelee, miten on päädytty kolmen hehtaarin rajaan. Yhteneväisyyden vuoksi kasvulohkoilla tulisi olla sama vähimmäisala kuin toimenpiteeseen peruslohkoilta vaadittavan alan osalta.


25 §:n, 26 §:n 3 ja 44 §:n 2 momenttia koskevat määräajat ja määritelmät

Ehdotuksessa sadonkorjaamisen takarajaa siirrettäisiin syyskuun 15 päivään. Viljelijöille tarjottava jousto niittotoimien suorittamiseksi on kannatettava asia, mutta niiton takarajan siirtäminen myöhäisemmäksi ei saa kasvattaa riskiä tai johtaa siihen, että tukien maksaminen myöhästyy sen takia, että monitorointitarkastusten suorittaminen kestää. Satelliittikuvien perusteella tehtävien tarkastusten prosessissa esimerkiksi pilvisyys ja epäselvissä tapauksissa lisäselvityspyynnöt voivat pidentää valvontojen valmistumista huomattavasti.

Lisäksi asetukseen on ehdotettu lisättävän suojavyöhykkeeksi kelpaavia aloja. Asetuksessa ei kuitenkaan ole määritelty tarkemmin, mitä ”tulva-alueella” tarkoitetaan tässä tai muissa pykälissä. MTK esittää harkittavaksi, onko tulva-aluetta määriteltävä tarkemmin vai mahdollistetaanko näiden alojen osalta joustava tulkinta.

Näiden lisäksi MTK ehdottaa tarkennusta 25 §:n kaksi momentin kuudenteen virkkeeseen: ”– – se katsotaan kokonaan suojavyöhykkeeksi soveltuvaksi, – –”.

Selkeyden vuoksi suojavyöhyketoimenpiteeseen kelpaavien alojen osalta on tarkennettava, millainen vaikutus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 2023 laatimalla vesiensuojelua edistävällä tietoaineistolla suojavyöhykkeistä on toimenpiteeseen kelpaavien alojen osalta. Lähtökohtaisesti kaikki kyseisessä tietoaineistossa suojavyöhykkeiksi kelpaavat lohkot tulee hyväksyä suojavyöhykkeiksi.

Suojavyöhykkeiden määritelmiin liittyvät etäisyydet muodostavat nyt jokseenkin vaikeatulkintaisen kokonaisuuden. 25 §:n 2 momentissa vaikuttaisi pääsääntö tulevan vasta uuden ja lisätyn poikkeuksen jälkeen. Kyseistä pykälää tulee selkeyttää.

45 §

Ehdotuksen mukaan: ” – – Petoaidan on oltava riistakeskuksen ohjeiden mukainen”. MTK tiedustelee, onko olemassa vain yhdet ohjeet, joihin tässä viitataan?

58 §

Ehdotuksen mukaan aitaamistoimenpiteestä ei maksettaisi ympäristökorvausta, jos aitaamistoimenpiteeseen sisältyy vesistönpuoleista alaa enemmän kuin puolet alueen ympärysmitasta. Näin kategorinen maksukielto ei edistä tärkeisiin maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon toimiin ryhtymistä. Esimerkiksi sudet voivat tulla helposti vesistöjen yli, jolloin aitaa tarvitaan myös vesistönpuolella. Ehdotettu lisäys on poistettava.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg

Airi Kulmala

Kimmo Tammi