Takaisin MTK lausunto asiasta U-49/2021vp jatkokirje: Komission ehdotus LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Lausunto

MTK lausunto asiasta U-49/2021vp jatkokirje: Komission ehdotus LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

13.06.2022

Eduskunnan ympäristövaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua LULUCF-jatkokirjelmästä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

MTK yhtyy Suomen kantaan kaikilta U-jatkokirjeessä esitetyiltä osin.

MTK:n näkemyksen mukaan puheenjohtajamaan esityksessä keskeisin asia on 5 vuoden kauden tarkastelu kautena. Lähtöpisteen laskentaan esitetään selkeät laskentasäännöt. Ratkaisevaa on kuitenkin se luku mihin pitäisi päätyä.

Joustojen osalta Suomen kannassa esitetyt näkemykset ovat johdonmukaiset ja lisäävät ilmastopolitiikan toteuttamisen kustannustehokkuutta käytännössä.

MTK yhtyy puheenjohtajamaan näkemykseen rangaistusmenettelyn kertoimen poistamisesta. Kertoimen käyttöä aikaisemmissa teksteissä ei ole perusteltu, vaan se on käytännössä peruja ilmastopolitiikan historiasta ilman liittymäkohtaa käsittelyssä olevaan asetukseen. Puheenjohtajan esitys korjaa tämän.

MTK huomauttaa, että esitetty EU:n yhteinen maankäyttösektorin ilmastotavoite -310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia on erittäin kunnianhimoinen. Käytännössä se tarkoittaa noin 15% lisäystä maankäyttösektorin tuottamiin kasvihuonekaasupoistumiin EU-tasolla jäljellä olevan vuosikymmenen aikana. Tarkoituksenmukaisen ilmastopolitiikan harjoittamisen, monitavoitteisen metsätalouden harjoittamisen edellytysten varmistamiseksi ja ruoan tuotannon edellytysten säilyttämiseksi, ei yhteistä maankäyttösektorin ilmastotavoitetta tule nostaa, eikä Suomen hyväksyä komission pohjaesitystä suurempaa taakkaa itselleen kannettavaksi asetuksen jatkoneuvotteluissa.

Helsingissä 13.6.2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Anssi Kainulainen 
Energia-asiantuntija

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja