Takaisin MTK:n esitys 7: lähipalveluiden kehittämisellä kilpailukykyä alueille

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n esitys 7: lähipalveluiden kehittämisellä kilpailukykyä alueille

07.11.2020

MTK:n seitsemän ohjelmakohdan seitsemäs esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön. 

Valtioneuvoston painopiste: sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen


MTK:n esitys 7: lähipalveluiden kehittämisellä kilpailukykyä alueille


Miksi?

Hajautettu ja monipaikkainen yhteiskuntajärjestelmä on osoittanut koronakriisissä tärkeytensä
yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta. Kriisistä elpymisessä tulee varmistaa alueiden toimintakyky ja eri alueiden kehittyminen. Palveluilla on ratkaiseva merkitys maaseudun elinvoimaisuudelle ja perheiden mahdollisuuksiin asua maalla.

Koronakriisin aiheuttama kysyntäshokki kohdistui lähipalveluihin. Monet toimialat tarvitsevat välitöntä kriisiapua, mutta samalla niiden potentiaali kestävässä elpymisessä on tunnistettava. Talouden nousu on pitkälti sidoksissa näiden palveluiden kysynnän elpymisvauhtiin, kun rajoitteita asteittain puretaan. Lähipalveluiden kehittäminen koskee niin sote-palveluita kuin koulutuksen ja päivittäisen arjen palveluita.

Palvelut ovat lisäksi karanneet monessa paikassa kauas maaseudun asukkaista.

Miten?

Palvelujen saatavuus on osittain myös logistinen haaste. Tästä syystä alueiden sisäistä saavutettavuutta ja liikenneyhteyksien toimivuutta parannetaan mukaan lukien uudet liikennepalvelut. KaikkiKyytiin-mallin mukaisella logistiikkaratkaisulla mm. sote-palvelujen kustannustehokas saavutettavuus paranee. Malli olisi nopeasti käyttöönotettavissa kaikissa Suomen kunnissa.

Sote-palveluiden saatavuutta voidaan parantaa, kun laajennetaan kyläkauppatukea kyläpalvelukeskustueksi sekä pysyväksi tueksi. Kyläpalvelutukea voi saada, mikäli samaan paikkaan kootaan vähintään kolme yksityistä tai julkista palvelua. Lisäksi tuen määrää kasvaa, mitä useampia palveluita kyläpalvelukeskus tarjoaa. Lisäksi syrjäisyyslisää saaville kunnille annetaan perustamistukea liikkuvien palveluiden järjestämiseen.

Osana palveluiden etääntymistä on ollut koulujen lakkauttaminen. Monien kuntien kouluissa on edelleen edessä isoja remontteja ja uudisrakentamista. Näitä tehdään osittain valtion rahoituksella, jonka tulisi kannustaa olemassa olevien pienempien koulujen peruskorjaukseen eikä esimerkiksi oppilaiden keskittämiseen suuriin keskustojen yhtenäiskouluihin. Koulujen rahoitusta ohjataan olemassa olevien koulujen peruskorjaukseen.

Kriisikestävän yhteiskunnan perusedellytys on maatalousyrittäjien työssäjaksaminen. Alueilla otetaan elvytysrahoituksen avulla käyttöön malli, jolla huomioidaan yrittäjien kokonaistilanne (yritys, elämä, hyvinvointi, terveys). Tavoitteena olisi saada avun tarpeessa olevat ohjattua avun piiriin hyvissä ajoin. Osana kokonaisuutta tulisi kerätä täsmätietoa siitä, mitä yrittäjät tarvitsevat tulevaisuudessa. Aiheita voivat olla koulutus, yrityselämä, hyvinvointi, työterveyshuolto. Parhaimmillaan pystytään pitkittämään työuraa, tukemaan työssäjaksamista ja edistämään työllistämistä. Yritysten hyvinvointi/työssäjaksamissuunnitelman avulla voitaisiin entisestään edistää jaksamista ja hyvinvointia.

#maakasvuun

Liitteet


aiheet: maakasvuun