Mitä me maa- ja metsätaloustuottajat voimme tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?


Ilmastonmuutos on yksi vaikeimpia globaaleja ympäristöongelmia. Sen hillitseminen ja väistämättömiin muutoksiin sopeutuminen tulee olemaan nykyiselle ja tuleville sukupolville hyvin haastava tehtävä. Maataloudella ja metsillä on omat ratkaisevan tärkeät osansa sekä ongelmien ratkaisemisessa, että niihin sopeutumisessa.​​​​

MTK:n julkaisemissa maaperä- (2021) ja ilmasto-ohjelmassa (2018) sekä runsaasti viitatussa maatalouden ilmastotiekartassa (2020) on lueteltu konkreettisia maa- ja metsätalouden toimenpiteitä, joilla tuottajat pystyvät vähentämään omien maidensa kasvihuonekaasupäästöjä sekä parantamaan niiden hiilensidontaa. Merkittävien ilmastovaikutusten saavuttamiseksi myös toisten toimialojen tulee kehittää toimintaansa. MTK:n ohjelmien toimenpide-ehdotukset koskevat siten myös esimerkiksi lainsäädäntöä, tutkimusta ja poliittista päätöksentekoa.

MTK järjestää jäsenilleen koulutuksia ja jäseniltoja ilmastonmuutoksen hillintään liittyen toimenpiteistä erinäisiin politiikkakatsauksiin. Voit tutustua ajankohtaisiin koulutuksiin ja menneiden jäseniltojen tallenteisiin tämän sivun oikean palkin linkeistä. Lisäksi MTK on julkaissut jäsentensä käyttöön maatilan hiililaskurin. Sen avulla maatilallinen pystyy hahmottamaan oman maatilansa hiilivirtojen kokonaisuuden.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat arvaamattomia ja vaikeasti ennustettavia. Jo nykyinen yhden asteen nousu on muokannut veden kiertokulkua, aiheuttanut sekä kuivuutta että tulvia, vähentänyt lumipeitteisyyttä ja muuttanut merivirtoja. Tulevaisuudessa vaikutukset voimistuvat entisestään ja kohdistuvat yhä enemmän ruuantuotantoon, luonnon monimuotoisuuteen sekä ihmisten elinolosuhteisiin lähinnä heikentävästi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat myös Suomeen, mutta eivät yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi päiväntasaajaa lähempänä oleviin maihin. Ilmastonmuutos voi parhaimmillaan pidentää kasvukautta ja mahdollistaa kasvinviljelyn yhä pohjoisempana, mutta pahimmillaan myös lisätä vieraslajien ja kasvitautien tuhoa metsissä ja maataloudessa, voimistaa sään ääri-ilmiöitä, tulvia, kuivuutta, myrskyjä ja niiden aiheuttamia tuhoja.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta riippuvat siitä, kuinka pystymme maailmanlaajuisesti vähentämään ilmakehän kasvihuonekaasujen määrää. Tällä hetkellä päästöt ovat suuremmat kuin koskaan. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen kahteen asteeseen vaatii 40–70% vähennyksen kasvihuonekaasupäästöihin vuoteen 2050 mennessä vuoden 2010 tasosta, sekä päästöneutraaliuden vuoteen 2100 mennessä. Teollisuusmaille tämä tarkoittaa vielä nopeampia päästövähennyksiä, ja esimerkiksi Suomelle asetettu tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastopolitiikka

Tärkeimpänä ilmastopolitiikan tavoitteiden määrittäjänä toimii YK:n ilmastosopimus sekä sitä täydentävä Kioton pöytäkirja, jotka koostuvat päätöksistä ja toimista, joilla globaalit kasvihuonekaasupäästöt rajoitettaisiin turvalliselle tasolle. Suomen ilmastopolitiikkaan vaikuttaa myös Euroopan unionin ilmastopolitiikka, joka sisältää päästövähennystavoitteiden lisäksi mm. päästövähennysmekanismeja, kuten päästökauppadirektiivin ja kansallista taakanjakoa koskevan päätöksen. Suomen päästövähennystavoitteet määräytyvät pitkälle EU:n lainsäädännön ja YK:n puitesopimusten kautta. Kansallisia toimintasuunnitelmia käsitellään kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa sekä ilmastolaissa.

Esikatsele
1 jostakin 1
Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#131933" at line 16, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign title = ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#131933" at line 16, column 17]
----
1<#-- mtk sivuston etusivun oikean palkin index listaus	-->  
2<#-- INIT --> 
3<#-- Import common variables, functions & macros --> 
4<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
5<#-- OUTPUT --> 
6 
7<div class="list-group"> 
8  <@ch5.emptyListMessage /> 
9  <#if entries?has_content> 
10    <#list entries> 
11      <#items as entry> 
12        <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
13        <#-- INIT ENTRY --> 
14        <#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, ch5.summaryMaxLength)> 
15        <#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" /> 
16        <#assign title = ch5.getTitle(entry) /> 
17        <#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
18        <#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(entry.groupId) > 
19        <#assign viewURL = "https://${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" /> 
20         
21        <#if mtkpaagroup.groupId == 51894> 
22          <#assign viewURL = "/web/en/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" /> 
23        </#if>  
24        <a href="${viewURL}" class="FiMtkFrontIndexListhyperlink" > 
25          <div class="list-group-item flex-container FiMtkFrontIndexListitem"> 
26            <div class="FiMtkFrontIndexListitemranking"> 
27              <h3 class="FiMtkFrontIndexListitemrankingvalue">${entry?index + 1}</h3> 
28            </div> 
29            <div class="FiMtkFrontIndexListitemdateandtitle"> 
30              <h3 class="FiMtkFrontIndexListitemdate">${ch5.getPublishDate(entry)}</h3> 
31              <h class="FiMtkFrontIndexListitemtitle"> 
32                <#if title?length &lt; 75> 
33                  ${title} 
34                <#else> 
35                  ${title?substring(0, 74)} ...  
36                </#if> 
37              </h3> 
38            </div> 
39          </div> 
40        </a> 
41        <@ch5.articleeditlink entry "transform: translate(232px, 0px);"/> 
42      </#items> 
43    </#list> 
44  </#if> 
45</div>