Lisätietoa jäsenmaksuperusteista

Jäsenmaksu koostuu muutamasta perustekijästä riippumatta jäsenen yritystoiminnan luonteesta.

Perusmaksu

Jokainen taloudellinen yksikkö (maatila, metsätila tai maaseutuyritys) maksaa samansuuruisen perusmaksun. Käytännössä se on ko. yksikön ”maatilamaksu”, ”metsätilamaksu” tai ”maaseutuyritysmaksu” riippuen päätuotantosuunnasta. Perusmaksu kattaa yrittäjän/yrittäjäpariskunnan sekä kaikki perheen yli 15 -vuotiaat jäsenrekisteriin merkityt henkilöjäsenet eli perheenjäsenet. Tähän ryhmään kuuluu myös tilan yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä asuva ns. ”vanha sukupolvi”.

Perusmaksun valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2018 oli 46,30 € Noin 30 % yhdistyksistä on luopunut metsähehtaarimaksuista ja korottanut vastaavasti perusmaksuja, joten siksi tämä keskiarvo on enää vain suuntaa - antava.

Henkilöjäsenmaksu

Henkilöjäsenmaksun maksaa järjestön jäsenenä oleva henkilö, jolla ei ole maatalouteen, metsätalouteen tai maaseutuyrittämiseen liittyvää elinkeinotoimintaa, eikä hän ole edellä perusmaksumääritelmän yhteydessä mainittu perheenjäsen. Henkilöjäsenmaksun valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2018 oli 39,58 €.

Opiskelijajäsenmaksu

Opiskelijajäsen on henkilö, joka on kirjoilla jossakin oppilaitoksessa. Opiskelijajäsen ei voi omistaa peltoa tai metsää, eikä hän voi harjoittaa maaseutuyrittämiseen liittyvää elinkeinotoimintaa. Keskimäärin opiskelijajäsenmaksu MTK-yhdistyksissä oli vuonna 2018 13,74 €.

Peltohehtaarimaksu

Peltohehtaarimaksua maksavat ne MTK-yhdistyksen jäsenet, joilla on hallinnassaan (omat ja vuokratut) peltoa. Jäsenen antaessaan peltonsa toiselle vuokralle, maksaa vuokraaja jäsenmaksut näistä hehtaareista. Peltohehtaarimaksun valtakunnallinen keskiarvo oli vuonna 2018 3,61 €. Yhdistyskohtaista vaihtelua on paljon.

Metsähehtaarimaksu

Metsähehtaarimaksua maksavat MTK-yhdistyksen jäsenet, joilla on omistuksessaan metsää. Metsähehtaarimaksun valtakunnallinen keskiarvo (niiden yhdistysten, joilla metsämaksu käytössä) oli vuonna 2018 maataloustuottajien yhdistyksissä 0,47 euroa/hehtaari. Asiassa on suuria alueellisia eroja.

Yhteisöjäsenmaksu

Yhteisöjäsenmaksuille on omat määräytymisperusteet. Yhteisöjäsenmaksun valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2018 oli 111,20 € euroa. Sääntöjen mukaan siitä voi päättää tuottajayhdistyksen johtokunta.

Yritysmaksu

Vuonna 2018 yritysmaksun keskiarvo on 62,50 €/maaseutuyritys Luvuissa ovat vain ne tiedot, jotka löytyvät jäsenrekisteristä. Yritysmaksua sovelletaan seuraavasti:

Kun maaseutuyrittäjällä ei ole omassa viljelyssä tukikelpoista peltoa, jäsenmaksu on perusmaksu + yritysmaksu + metsämaksu. Tämä koskee myös porotiloja, joilla ei ole peltoa. Kun maaseutuyrittäjällä on omassa viljelyssä tukikelpoista peltoa, jäsenmaksu määräytyy kuten maatalousyrittäjäjäsenillä. Jäsenmaksu on perusmaksu + peltomaksu + metsämaksu. Tämä koskee myös porotiloja, joilla on peltoa.

Myel-työtulo jäsenmaksuperusteena

Eräs vaihtoehto jäsenmaksun perintään on MYEL-työtulon käyttö maksuperusteena. Tällöin jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen syyskokouksen määrittelemän kertoimen mukaan niin, että jäsenelle vahvistettu työtulo kerrotaan ko. kertoimella. MYEL-työtulon käytön edellytyksenä on, että jäsen antaa tilalle vahvistetun työtulotiedon yhdistyksen käyttöön.

MYEL-työtulon käyttö sopii maatalouden harjoittajien jäsenmaksun perusteeksi. Metsäjäsenille, henkilöjäsenille ja esimerkiksi eläkeläisille, joilla MYEL-työtuloa ei ole, on tässä tapauksessa määriteltävä jäsenmaksuperuste erikseen.

Jäsen saa tilansa työtulotiedon MELA:n nettisivujen kautta silloin, kun jäsenellä on käytössään pankkitunnukset. Osoite on mela.fi/asiointipalvelu. Työtulotieto löytyy myös vakuutetuille tammikuussa lähetettävästä vakuutuksen vuosiyhteenvedosta. Tietosuojasäännöt kieltävät työtulotietojen antamisen suorasiirtona MTK:lle, joten asiakkaan on hyväksyttävä työtulon käyttö jäsenmaksun perusteena.

MYEL-työtuloperusteisesta jäsenmaksusta kiinnostuneiden yhdistysten on syytä keskustella tästä vaihtoehtoisesta mallista johtokunnassa ja yhdistyksen kokouksissa hyvissä ajoin ennen mallin käyttöönottoa.Lisätietoja mallin toiminnasta käytännössä antaa MTK-Nurmijärven yhdistys (Kallepekka Toivonen 050 5647799). MYEL-työtuloon pohjautuva malli on käytössä Uudellamaalla.

Metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksut

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu muodostuu talousyksikkökohtaisesta perusmaksusta ja metsähehtaarimaksusta, joka voi olla porrastettu. Henkilöjäsenmaksu on vuotuinen tasamaksu.

Metsänhoitoyhdistykset päättävät syysvaltuustoissaan sääntöjen 8§:n (mallisäännöt) mukaiset syyskokousasiat mukaan luettuna 5 §:ssä tarkemmin eritellyt yhdistyksen perimät maksut. Samalla alueella toimivien MTK -yhdistysten kanssa on hyvä keskustella jäsenmaksuasioista.

Metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksut on tarkoituksenmukaista periä alkuvuodesta jo vakiintuneeksi muodostuneen tavan mukaan, jotta maksujen perintä ei ajoitu samanaikaisesti huhtikuun puolivälissä erääntyvän MTK -yhdistyksen jäsenmaksun (1. erän) kanssa.