null MTK lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Lausunto

MTK lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

7.12.2020

Työ ja elinkeinoministeriö

MTK lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

MTK Yleisenä huomiona koko asetusta koskien MTK muistuttaa, että toiminnanharjoittajien oikeusturvan ja kyvyn toimia asetettujen säädöksien mukaisesti kannalta, on ensiarvoisen tärkeää, että lainsäädäntö täyttää täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksen.

Asetuksen 5 § määritellään Kestävyyskriteeriselvitys, joka toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa järjestelmää valvovalle viranomaiselle Energiavirastolle. Toiminnanharjoittajan on kohdan 2) mukaisesti pystyttävä määrittämään raaka-aineen alkuperämaa tai hankinta-alue. MTK:n näkemyksen mukaan luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi on näiltä osin pystytty toteuttamaan Uusiutuvan energian direktiivin ja kansallisen Kestävyyslain mukainen riskiperustainen tarkastelu, eikä tiedon tuotantovaadetta ole venytetty tarpeettomasti toiminnanharjoittajien hallinnollista taakkaa kasvattavaksi. Valtioneuvoston asetus määrittelee tältä osin ne oikeudelliset seikat, joita energiavirasto valvovana viranomaisena valvoo. MTK:lla ei ole huomauttamista valtioneuvoston asetusluonnokseen kirjoitetusta määrittelystä, vaan MTK pitää asetusta täsmällisenä ja tarkkarajaisena esitetyssä muodossa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541