null Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaikuta!

Lausunto

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaikuta!

4.4.2019

Yleistä suunnitelmaehdotuksesta

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä ehdotuksesta, jolla täydennetään vuonna 2018 hyväksyttyä haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaa. MTK toteaa asiasta yleisesti seuraavaa:

MTK pitää ehdotettua hallintasuunnitelman täydennystä tarpeellisena sekä siinä esitettyä
toimenpidekokonaisuutta kattavana. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden tilan
ohella haitalliset vieraslajit voivat vaikuttaa myös suoraan maa- ja metsätaloustuotannon harjoittamisedellytyksiin, minkä vuoksi asia on tärkeä. Näin ollen MTK korostaa tarvetta suhtautua
haitallisiin vieraslajeihin liittyviin riskeihin sekä vieraslajien hävittämiseen ja leviämisen estämiseen
vakavasti. Samalla MTK kuitenkin peräänkuuluttaa tasapainoisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat
maa- ja metsätalouselinkeinoihin liittyvien toimintojen jatkumisen lähtökohtaisesti ennallaan.

Ehdotettu hallintasuunnitelman täydennys on asiakirjana selkeä. MTK kuitenkin ehdottaa, että
täydennystä ei laadittaisi nykyisestä hallintasuunnitelmasta erilliseksi kokonaisuudeksi. MTK pitää
tarkoituksenmukaisena, että täydennys tehtäisiin nykyiseen hallintasuunnitelmaan tekemällä siihen tarvittavat lisäykset EU:n vieraslajiluetteloon lisättyjen 12 uuden lajin osalta. Mikäli asiakirjat jäävät erillisiksi, kokonaisuuden hahmottaminen voi olla haastavaa.

MTK huomauttaa, että riittävä resurssointi on tarpeen haitallisten vieraslajien hallintaan liittyvien
tavoitteiden saavuttamiseksi. Resursseja tarvitaan käytännön hallinta- ja torjuntatoimenpiteiden
toteutuksen ohella myös tutkimuksen ja seurantojen jatkamiseen, jotta tiedon avulla kyetään
mahdollisimman hyvin mm. ennakoimaan haitallisiin vieraslajeihin liittyviä asioita. Ennakoinnilla on
yhteys myös kustannustehokkuuteen esim. suunnitelmallisuuden mahdollistumisen sekä toimien
kohdentamisen näkökulmasta. Toimenpiteet, jotka ovat sekä tehokkaita että kustannuksiltaan
toteuttamiskelpoisia, edellyttävät MTK:n näkemyksen mukaan suunnitelmallisuutta, mitä ehdotettu hallintasuunnitelman täydennys osaltaan tukee.

Kommentit ehdotetuista toimenpiteistä ja niiden toteuttajista
Ehdotettuihin toimenpiteisiin liittyen MTK toteaa yleisesti, että paikoitellen suunnitelmassa voisi
avata käytännönläheisemmin, mitä ehdotettu toimenpide tarkoittaa ja miten se käytännössä
toteutetaan. Tämä edesauttaisi toteutuksen varmistamista sekä helpottaisi hahmottamaan
vaadittavia resursseja eli esim. toimenpiteestä aiheutuvia kustannuksia.

Ehdotetussa hallintasuunnitelman täydennyksessä korostuu haitallisia vieraslajeja koskevan tiedon
lisääminen. MTK kannattaa vieraslajituntemuksen parantamista, haitallisiin vieraslajeihin liittyviä
riskejä koskevan ymmärryksen lisäämistä sekä haitallisten vieraslajien torjunnan kannalta
vastuullisten toimintatapojen jalkauttamista. MTK toteaa, että tästä näkökulmasta eri viranomaisten ja toimijoiden sekä maanomistajien kesken tehtävä yhteistyö sekä avoin ja aktiivinen tiedottaminen ovat erittäin keskeisessä roolissa. MTK toivoo, että vieraslajiportaalin (www.vieraslajit.fi) merkitystä haitallisia vieraslajeja koskevan tiedon koostamisessa ja jakamisessa onnistutaan lisäämään portaalin sisältöä, toiminnallisuuksia (erit. havaintojen ja suoritettujen torjuntatoimien ilmoittaminen) ja käyttäjäystävällisyyttä kehittämällä.

MTK huomauttaa, että ehdotetussa hallintasuunnitelmassa vastuu- ja yhteistyötahoja selostavissa
kohdissa voisi johdonmukaisemmin huomioida maanomistajat ja erilaiset järjestöt. Maanomistajat ja erilaiset järjestöt ovat MTK:n näkemyksen mukaan olennaisia tahoja, kun mietitään esim. sitä,
kenelle on tarpeen viestiä haitallisia vieraslajeja koskevista asioista ja mitkä voivat toimia viestinnän jakamisen ja jalkauttamisen kanavina. Näillä voi olla merkittävä rooli myös toimenpiteiden käytännön toteuttamisessa.

Maanomistajan rooliin liittyen MTK toteaa, että vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
annetun lain 4 §:ssä säädetään kiinteistön omistajan ja haltijan tietynlaisesta huolehtimisvelvollisuudesta kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämiseen tai sen
leviämisen rajoittamiseen liittyen. MTK haluaa muistuttaa, että säännöksestä ja lain perusteluista
ilmenevin tavoin kohtuullisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisten velvoitteiden
asettamisen mahdollisuuksia arvioitaessa.

MTK korostaa, että sekä uusille alueille leviämisen estäminen että jo olemassa olevien esiintyminen torjuminen ja hävittäminen ovat tärkeitä kokonaisuuksia haitallisten vieraslajien torjunnassa. Usein leviämisen estäminen tulee kuitenkin halvemmaksi kuin olemassa olevan esiintymän hävittäminen, minkä vuoksi etenkin leviämisen estämiseen tulisi panostaa. Tässäkin yhteydessä on kiinnitettä erityistä huomiota haitallisia vieraslajeja koskevan tietoisuuden lisäämiseen, mikä on MTK:n näkemyksen mukaan mahdollista yksinkertaisen ja käytännönläheisen tiedotuksen avulla. Tehokas tapa lisätä tietoa on kertoa hyvistä toimintatavoista selkeiden toimintaohjeiden muodossa.

Mitä muita esimerkiksi alueellisia tai paikallisia toimenpiteitä suunnitelmassa
tulisi käsitellä?

Miten torjuntaa voitaisiin muutoin kehittää, esim. uudet osallistujatahot,
toimenpiteiden kustannustehokkuus?

MTK pitää torjuntatoimien priorisoinnin ja kohdentamisen kannalta tärkeänä, että haitallisiin
vieraslajeihin liittyvät riskit ja niiden merkittävyys tunnetaan. Näin ollen MTK kannustaa arvioimaan
haitallisten vieraslajien nykyisin ja mahdollisesti tulevaisuudessa aiheuttamat taloudelliset tappiot
sekä muut vaikutukset mahdollisimman hyvin niin, että tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon
perustana.

Kuten aiemminkin, myös tässä yhteydessä MTK esittää toiveen siitä, että haitallisten
vieraslajikasvien leviämisen estämiseksi vieraslajikasviainesta sisältävälle kasvijätteelle ja maaainekselle järjestettäisiin kunnissa riittävästi maksuttomia vastaanottopaikkoja.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Asikainen Anna-Rosa


Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat, luonnonsuojelutiimin vetäjä

+35820 4132454

+35840 920 9858

aiheet: vieraslajit