null Euroopan talous ja sosiaalikomitean ryhmäkokous Suomessa

Uutinen

Euroopan talous ja sosiaalikomitean ryhmäkokous Suomessa

10.9.2019

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) ”moninainen Eurooppa” -ryhmä (ryhmä III) järjestää 16.-17.9.2019 Suomessa erityiskokouksen, jonka teemana on EU:n kilpailukyvyn parantaminen – kestävän kasvun kolme pilaria. Tapahtuma pitää sisällään 16.9. Helsingissä Eduskunnan pikkuparlamentin tiloissa järjestettävän seminaarin sekä 17.9. Uudenmaan alueella järjestettävän opintoretken. Retkipäivän erityisenä teemana on perehtyä suomalaiseen kestävään metsätalouteen. ETSK:n ryhmäkokous tuo Suomeen vajaa 100 eri taustajärjestöjä edustavaa ETSK:n jäsentä EU:n kaikista jäsenmaista. 

ETSK:n erityiskokouksen teema kytkeytyy Suomen EU-puheenjohtajuuskauden pääprioriteetteihin. Suomi on asettanut puheenjohtajuuskautensa Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus -ohjelmassaan neljä pääprioriteettia, joista kaksi on tehdä EU:sta kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi ja tehdä siitä globaali ilmastojohtaja. ETSK:n ryhmä III tarkastelee seminaarissaan kolmea tekijää, jotka mahdollistavat kasvun ja parantavat siten EU:n kilpailukykyä. Nämä teemat ovat biotalous ja vähähiilinen Eurooppa, digitalisaatio sekä liikenneinfrastruktuuri. Kaikki nämä ovat myös MTK:llä tärkeitä teemoja.

MTK on erityisesti korostanut vahvasti biotalouden merkitystä hiilineutraalin talouden saavuttamisessa. Hiilineutraalin talouden saavuttaminen edellyttää sitä, että meidän on löydettävä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja muille fossiilitalouden tuotteille. Kestävästi tuotetulla biomassalla on merkittävä rooli ilmastoneutraalissa taloudessa. Päästöneutraalissa taloudessa biomassan kulutus on huomattavasti nykyistä suurempi. EU:n maa- ja metsätaloussektoreiden on kyettävä tuottamaan myös tulevaisuudessa riittävästi elintarvikkeita, rehuja, kuituja, energiaa sekä rakennusalan ja muun teollisuuden tarvitsemia tuotteita. Samalla on huolehdittava luontaisten hiilinielujen säilyttämisestä tai jopa niiden kasvusta. ETSK:n seminaarin biotalousosiossa puhujina ovat mm. Valion hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen ja biopolttoaineisiin panostavan Neste Oyj:n kestävän kehityksen johtaja Salla Ahonen.

Biotalouden ennakkoedellytyksenä on toimiva infrastruktuuri niin kuljetusverkoston kuin digitaalisen infrastruktuurin osalta.  Tehokkaat liikennejärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä raaka-aineiden saatavuuden ja tuotteiden markkinoille saattamisen kannalta. Biotalous auttaa samalla vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, koska sen myötä osa liikenteen fossiilisista polttoaineista korvataan kestävillä kehittyneillä biopolttoaineilla. Myös digitalisaatio edistää kestäväpohjaista liikennettä kaikissa liikennemuodoissa, sillä se tehostaa logistiikkaa ja auttaa tarjoamaan kaikille käyttäjille yhä parempia liikennetietoja ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on EU:n neuvoa-antava toimielin, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajista. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöesityksistä ja muista EU-asioista Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle. ETSK toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. ETSK:ssa on yhteensä 350 jäsentä. Suomesta komiteassa ovat edustettuina MTK:n lisäksi EK, Keskuskauppakamari, SAK, STTK, Akava, Suomen yrittäjät sekä kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta. MTK:n edustajana ETSK:ssa on johtaja Simo Tiainen.

​​​​​​​Simo Tiainen

johtaja

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

+35820 413 2811

+35840 553 3131

aiheet: etsk