Sisältöjulkaisija

angle-left null Hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

9.3.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen.

MTK kannattaa pitkäjänteistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua ja siihen liittyvää 10 - 12 vuoden aika-jänteellä laadittavaa rahoitus- ja toimenpideohjelmaa. MTK katsoo hallituskausien ylitse ulottuvaa ohjelman olevan erittäin tärkeänä, koska liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen on kärsinyt lyhytjänteisyydestä. Korjausvelan hallitse-minen ja sen suunnitelmallinen alentaminen on erityisen pitkäjänteistä toimintaa, jonka taustalla tulee olla tarkkaan tietoon perustuva kuva tieverkoston teknisestä kunnosta ja liikennejärjestelmän sille asettamista tarpeista.

Tieverkon palvelutason määrittäminen (13 a §)

Tieverkolle esitetään yhteistä palvelutasoa, jota voidaan pitää hyvänä lähtökohtana tasalaatuisen tienpidon tason varmistamiseksi eri puolilla maata. Perustelujen mukaan palvelutason määrittelyssä käytettäisiin mm. kuljetusten kustannustehokkuutta ja liikenteellistä tärkeyttä. MTK toivoo tienpidossa käytettävän nykyistä tarkemmin esimer-kiksi kuljetusten kansantaloudellista arvoa mittaavia mittareita.

MTK kuitenkin muistuttaa, että ensijaisesti kyse on tienpitoon annettavista riittävistä resursseista, eikä eri tieluok-kien tai runkoverkon ja sen ulkopuolelle jäävien maanteiden hoidossa tule rakentaa vastakkainasettelua.

MTK katsoo runkoverkkoihin kuuluvien maanteiden palvelutason on oltava korkea ja hyväkuntoinen runkoverkko on myös maa- ja metsätalouden kuljetusten kannalta merkittävä pitkien etäisyyksien maassa. Näin esimerkiksi elintar-vikekuljetusten ajoajat jäävät kohtuullisiksi ja ennakoitaviksi.. Mikäli runkoverkko määritetään riittävän laajaksi, pal-velee se hyvin myös kaupunkien ympäröivältä maaseudulta kaupunkeihin suuntautuvaa päivittäistä liikennettä.

MTK esittää huolensa runkoverkkoon kuulumattomien seutu- ja yhdysteiden palvelutasosta, jonka esitetään palve-levan vain paikallisia tarpeita. MTK muistuttaa maa- ja metsätalouden kuljetusten käyttävän kaikkiin tieluokkiin kuu-luvia teitä ja erityisesti raakapuukuljetusten lähtevän kaikilta teiltä. MTK muistuttaa, että kyse ei siten ole vain pai-kallisista tarpeista vaan nämä kuljetukset ovat elintärkeitä koko kansantaloudellemme. MTK muistuttaa puutavara-kuljetusten tarpeista myös valmisteilla olevien painorajojen noston osalta. Esimerkiksi kaavailtujen 84 t. rekkojen on päästävä kulkemaan pääosalla seutu- ja yhdysteitä, eikä niiden rajaaminen esimerkiksi vain runkoverkon teihin pal-velisi metsätalouden etuja millään tavoin.

MTK painottaa, että myös alemman maantieverkon kunnossapidolle tulee kaikissa olosuhteissa varata riittävät re-surssit liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Runkoverkkojen ulkopuolinen tieverkko on maallemme erittäin tär-keä.

Yksityisteiden liittymien rumpuputkien kunnossapitovastuu tienpitäjälle (38 §)

MTK kannattaa esitystä yksityistieliittymien ja maatalousliittymien rumpujen kunnossapidon siirtämistä maantien kunnossapitäjän vastuulle.

MTK katsoo kustannusvaikutuksen olevan erittäin pieni, mutta varmistaa rumpujen kunnossapidon tasalaatuisuu-den ja oikeanlaisen kunnossapidon tienpidon ammattilaisten ammattitaidolla. Kyseessä on maanteiden kunnon kannalta olennaisen kuivatuksen varmistaminen.

Puutavaran kuormaus (42 §)

MTK kannattaa metsähakkuuseen liittyvän puutavaran varastoinnin ja kuormaamisen sallimista yhdysteiden ja seu-tuteiden varrella. Nykyisin tämä toiminta on vaatinut ELY-keskukselta haetun maksullisen luvan, jotka on myönnetty käytännössä aina kunhan hakija on maksanut siitä veloitetun maksun. MTK pitää tärkeänä turhien normien purka-mista ja kustannusten vähentämistä.

MTK katsoo myös, että puutavaran kuormauksen lisäksi tulisi harkita muunkin metsähakkuisiin liittyvän kuljetus- ja kuormaustoiminnan vapauttamista lupavelvollisuudesta. Esimerkkinä puutavaran ja hakkuutähteiden hakekuljetuk-set.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Juha Marttila
puheenjohtaja

Simo Takalammi
lakimies