null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisest

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisest

26.5.2020

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotetusta lakimuutoksesta, jolla pantaisiin kestävyyskriteerisääntelyn osalta täytäntöön uudelleenlaadittu uusiutuvan energian direktiivi.

Ehdotetulla lailla säädettäisiin kansallisen kestävyysjärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta ja saatettaisiin kansallisesti voimaan uusiutuvan energian direktiivin mukaiset kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit. Samalla muutettaisiin lain nimike kuvaamaan laajennettua soveltamisalaa.

Lisäksi laissa säädettäisiin sääntelyn soveltamisalan rajauksesta pienen kokoluokan sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä tuottavien laitosten osalta. Kansallisia lisäkriteereitä ei asetettaisi biomassapolttoaineille. Maatalousbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit päivitettäisiin ja metsäbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit sisällytettäisiin sellaisenaan lakiin. Biopolttoaineiden, liikennealalla kulutetun biokaasun ja bionesteiden sekä biomassapolttoaineiden kasvihuonekaasupäästövähenemän vähimmäisarvoista säädettäisiin uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti.

MTK pitää hallituksen esitystä onnistuneena. Toimeenpanemalla esitys esitetyssä muodossaan, on mahdollista välttää tarpeetonta hallinnollista taakkaa biopolttoaineiden hankintaketjuissa, mutta kuitenkin huolehtia toiminnan hyvällä tasolla olevasta kestävyydestä, jota myös kansallinen metsä- ja ympäristölainsäädäntö edellyttää.

MTK pitää esityksessä määritettyä laitoskoon ja energiatuotteen mukaan määräytyvää soveltamisalaa onnistuneena. Liikennebiokaasun osalta MTK kuitenkin huomauttaa hallituksen esityksen mukaisesti, että pienen kokoluokan liikennebiokaasulaitoksien osalta kestävyysjärjestelmän perustamisen ja ylläpidon kustannukset suhteessa koko liiketoiminnan kokoon saattavat muodostua liian suureksi taloudelliseksi rasitteeksi. Tämän johdosta on mahdollista, että biokaasun jalostaminen ja jakelu liikenteeseen saattavat keskittyä harvojen tahojen käsiin ja siten johtaa markkinoiden keskittymiseen. Kokoluokkarajausten osalta liikennebiokaasua tuottavat laitokset ovat poikkeus pääsäännöstä.

Lakiesitystä todennäköisesti täydennetään alempiasteisella asetuksella ja viranomaisohjeistuksella myöhemmässä vaiheessa. Toimijoille käytännössä realisoituvien toimenpiteiden laadun ja määrän arvioiminen on mahdollista vasta alempiasteisten säädösten valmistuttua. MTK pitää tärkeänä, että alempiasteiset säädökset valmistellaan maanomistajien ja polttoaineketjun muiden toimijoiden ja viranomaisten hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Lopuksi MTK haluaa tuoda esiin, että sääntelyn valmistumisen myötä markkinoilta poistuu tältä osin vuosikausia jatkunut poliittinen epävarmuus polttoaineketjujen kestävyyden todentamisesta. MTK pitää tärkeänä, että saavutettu kestävyyden todentamisen taso riittää vähintään 2040 asti, eikä uutta sääntelyä näiltä osin rakenneta ja siten aiheuteta kasvavaa poliittista epävarmuutta kansallisesti tai EU-tasolla. Poliittisen epävarmuuden lisääminen haittaisi uusiutuvan energian lisäämistä ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541